Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1.1. segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR).
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LARA MARIA BARRIUSO HERRERO
Idioma de les classes:
Català (90%), Alemany (10%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. MODUL 1: PRIMERS CONTACTES: Saludar i acomiadar-se, presentar-se, preguntar per l’estat, donar i demanar informacions personals, les professions, la familia, les llengües i països, Continguts gramaticals: Conjugació verbs regulars. W-Fragen, els pronoms personals en nominatiu, Els verbs sein i “mögen”, tipus de frases: Aussagesatz, Ja-Nein Fragen, W-Fragen, formació del femení : -in

2. MÒDUL 2: OBJECTES: Preguntar el nom de les coses. Descriure objectes. Diàlegs de compra. Donar opinions sobre coses. Entendre informacions sobre la ciutat. Continguts gramaticals: El gènere de les paraules. Articles definits, indefinits i de negació. La formació del plural. Verbs haben i “möchten”. L’Akkusativ, la partícula “doch”.

3. MÒDUL 3: TEMPS LLIURE I FAMÍLIA: Descriure la setmana, parlar d’aficions, quedar i entendre invitacions. Descriure la família. Continguts gramaticals: Els verbs de canvi vocàlic, verbs separables, “man”, compelemnts temporals I, articles possessius, pronoms personals Akkusativ, el Präteritum de “sein”

4. MÒDUL 4: MENJAR, FEINA I CITES: Demanar en un restaurant, fer la compra, expresar preferències sobre menjar i beure. Les hores, descriure la rutina diaria. Acordar cites. Continguts gramaticals: Verbs modals “wollen” i “müssen”, l’estructura de la frase “Satzklammer”, l’adverbi “gern” I les seves gradacions, l’omissió de l’article. el verb modal “können”, les preposicions temporals, präteritum de “haben”.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 0 2
Classes pràctiques 15 15 30
Exposició dels estudiants 4 10 14
Prova d'avaluació 7 15 22
Treball en equip 2 5 7
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Finster, A., Jin F., Paar-Grünbichler V., Winzer-Kiontke B. (2015). Panorama. Kursbuch A1.1. Berlin: Cornelsen.
 • Finster, A., Jin F., Paar-Grünbichler V., Winzer-Kiontke B. (2015). Panorama. Übungsbuch A1.1. Berlin: Cornelsen.
 • Braueck, B. i Castell, A. (2013). Gramática básica del alemán · Con ejercicios. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Braueck, B. i Castell, A. (2002). Verbos alemanes. Diccionario de conjugación y complementación. Editorial Idiomas, Hueber.
 • Castell, A. (2008). Gramática de la lengua alemana – explicaciones y ejemplos. Madrid: Editorial Idiomas, Hueber.
 • Corcoll, Brigitte (1994 ). Programm : alemán para hispanohablantes . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Evans, S., Pude, A. i Specht, F. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Fandrych, C. i Tallowitz, U. (2009). Klipp und Klar: gramática práctica de alemán. Barcelona: Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas.
 • Glas-Peters, S., Pude, A. i Reimann, M. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A1. Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Götz, G. et al. (2009). Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt.
 • Jin, F. i Voß, U. (2014). Grammatik aktiv : Üben, Hören, Sprechen : [A1-B1]. Berlin: Cornelsen.
 • Aufderstrasse, Hartmut (cop. 2003 ). Themen Aktuell 1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch . Ismaning: Max Hueber Verlag. Catàleg
 • Niebisch, Daniela (cop. 2006 ). Schritte 1 international : Deutsch als Fremdsprache : [Niveau A1-1] . Ismanig: Hueber. Catàleg
 • Deutsch Lernen. Recuperat 23/06/2016, a http://www.deutsch-lernen.com/
 • Deutsche Welle. Recuperat 23/06/2016, a http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
 • Deutsch Lerner Blog. Recuperat 23/06/2016, a http://deutsch-lerner.blog.de/
 • Leicht Deutsch lernen. Recuperat 23/06/2016, a http://leicht-deutsch-lernen.com/
 • LEO Online-Wörterbuch. Recuperat 22/06/2016, a http://www.leo.org
 • Pons. Das kostenlose Online-Wörterbuch. Recuperat 23/06/2016, a http://de.pons.com/
 • Mein Deutschbuch. Recuperat 22/06/2016, a http://www.mein-deutschbuch.de

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposicions orals i gravació de vídeos sobre els continguts del Mòdul 1 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Proves escrites, competències de compresió escrita, comprensió oral, ús de la llengua i expressió escrita. Mòdul 1 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Projectes: Elaboració de diàlegs i presentació a classe. Mòdul 2 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Proves escrites, competències de compresió escrita, comprensió oral, ús de la llengua, expressió escrita. Mòdul 2 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Proves escrites, competències de compresió escrita, comprensió oral, ús de la llengua i expressió escrita. Mòdul 3 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Projectes: Exposicions orals i gravació de vídeos. Mòdul 3 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Proves escrites, competències de compresió escrita, comprensió oral, ús de la llengua, expressió escrita. Mòdul 4 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Projectes: Exposicions orals i gravació de vídeos. Mòdul 4 Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 10
Entrega de pràctiques, tasques i exercicis realitzats a classe, a casa i online Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 20

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

La nota final d’avaluació contínua correspondrà a la mitja de la nota obtinguda a cada mòdul (20%). En cas de no poder donar tot el temari, els percentatge no avaluat es dividirà a parts iguals per la resta de proves.
Cada mòdul constarà de diverses proves que s’aniran anunciant al llarg del curs. Aquestes proves es dividiran en proves/exàmens escrits, redaccions, presentacions orals, comprensions escrites, comprensions orals i projectes a classe.
L'elaboració dels projectes es realitzarà principalment a classe i per tant, l’assistència a classe i les entregues parcials seran obligatòries per poder optar a la nota. Aquests no es podran recuperar en cas de no assitir el dia de presentació o entrega.
A més, es tindrà en compte per la nota tota una sèrie de pràctiques que es faran a casa i a classe: exercicis online, entrega de redaccions, muntar dialegs… Aquests tampoc es podran recuperar en cas de no ser entrgats o presentats el dia i l’hora indicades.
A les proves escrites s'avaluarà l'expressió escrita, la comprensió oral i la comprensió escrita, així com l'ús de la llengua en àmbits pràctics. Algunes d'aquestes proves es podran ajuntar en un sol dia.
Als projectes s’avaluarà l’expressió oral i l’expressió escrita amb una aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomanada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs.
Quan l'alumne no es presenti a alguna d'aquestes proves el valor de la prova serà de 0 punts per calcular la nota final.


AVALUACIÓ ÚNICA
Consta d'un examen final (100% de la nota) on s'avaluaran tots els coneixements recollits al programa i bibliografia de l'assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Requisits i procés de recuperació: L'alumne/a que no es presenti o superi l'avaluació contínua podrà presentar-se a l'avaluació única.

Sistema de qualificació: La nota mínima per aprovar l'assignatura és cinc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no es presenti els projectes d'avaluació contínua tindrà un "No presentat" a l'avaluació contínua.
L’alumne/a que no hagi fet ni l’avaluació contínua ni l’examen de recuperació tindrà un “No presentat”.

Observacions

Sense observacions