Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Assignatura orientada al estudiant de fisioteràpia i que vol ser una guia clínica pel fisioterapeuta que li cal detectar la possible existència de patologies sistèmiques davant símptomes musculoesqueléticos. Dolor osteo-articular. Principals malalties, síndromes i dolors i la seva relació amb el dolor múscolo esquelètic. Bases radiològiques. Farmacodinamia i farmacocinètica de diversos medicaments, així com la utilitat dels mateixos.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONIQUE MESSAGGI SARTOR
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Comunicar-se de mode efectiu i clar
 • Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 • Resoldre problemes
 • Tenir capacitat de gestió d'informació
 • Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 • Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 • Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concrets.
 • Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 • Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 • Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, atorgant una assistència integral als pacients.
 • Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 • Dur a terme les intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. I. General Pathology 1. Basic Principles - Health and Illness - Fundamental Epidemiological Concepts - Causes of Illness - General Reaction Types of Cells and Tissues - Disease Progression 2. Types of Diseases - Genetically Determined Diseases - Disrupted Prenatal Development - Infectious Diseases - Disturbed Immune Reactions - Arteriosclerosis - Tumors 3. Cardinal Symptoms - Changed Skin Color - BleedingTendency - AccumulationofFluid - Dyspnea - Nausea and Vomiting - Pain - Fever - Enlarged Lymph Nodes - Shock - Altered States of Consciousness - Syncope - Vertigo 4. Diagnostic Procedures - Medical History - Physical Examination - Laboratory Studies - Imaging - Functional Studies - Endoscopic Procedures 5. Principles of Therapy - Overview - OncologicalTherapy - OrganTransplantation - Medications Relevant to Physical Therapists Principles of Disease II. Internal Medicine 1. Cardiology - Physiological Basis - Cardinal Cardiological Symptoms - Cardiological Diagnosis - Therapeutic Principles - Ischemic Heart Diseases - CardiacArrhythmias - Diseases of the Endocardium - Myocardial Diseases - Pericarditis - Congenital Heart Disease in Adults - Circulatory Diseases - Functional Heart Disease 2. Vascular Medicine - Cardinal Symptoms in Vascular Medicine - Vascular Medicine Diagnosis - Diseases of the Arteries - Diseases of the Veins - Lymphedema 3. Pulmonology - Physiological Principles - Classification of Pulmonary Diseases - Cardinal Pulmonary Symptoms - Complications of Pulmonary Diseases - Pulmonological Diagnosis - Acute Bronchitis - Chronic Obstructive Pulmonary Disease - Bronchial Asthma - Pneumonia - Bronchial Carcinoma - Interstitial Pulmonary Diseases and Pulmonary Fibrosis - Systemic Diseases with Principal Manifestations in the Lungs - AcutePulmonaryFailure - Pulmonary Embolism - Sleep Related Respiratory Disorders - Diseases of the Pleura 4. Gastroenterology - AnatomicalandPhysiologicalPrinciples - Cardinal Gastroenterological Symptoms - Gastroenterological Diagnosis - Diseases of the Esophagus - Diseases of the Stomach and Duodenum - Diseases of the Small and Large Intestines - Diseases with Various Localizations - Diseases of the Liver - Diseases of the Gallbladder and Bile Ducts - Diseases of the Pancreas 5. Nephrology - Anatomical and Physiological Principles - Cardinal Nephrological Symptoms - Nephrological Diagnosis - Replacement of Kidney Function - AcuteRenalFailure - Chronic Kidney Disease - Urinary Tract Infections - Kidney Stones - Kidney Cell Cancer 6. Metabolic Diseases and Endocrinology - Disorders of Carbohydrate Metabolism - Disorders of Lipid Metabolism - Disorders of Purine Metabolism - Overweight, Obesity, and Metabolic Syndrome - Disorders of Bone Metabolism - Diseases of the Pituitary Gland - Thyroid Diseases - Diseases of the Adrenal Cortex 7. Hematology - Physiological Principles - Cardinal Hematological Symptoms - Anemia - Leukemia - Malignant Lymphoma - Disorders of Hemostasis and Clotting 8. Rheumatology - Rheumatoid Arthritis - Spondyloarthropaties - Collagenosis - Vasculitis 9. Infectiology - Diseases that to do not involve the respiratory tract alone - Infectious Diarrheal Diseases - Staphylococcal and Streptococcal Diseases - Herpes Virus Diseases - Tetanus - Tick-Borne Diseases - Sexually Transmitted Diseases - Protozoan Diseases 10. Dermatology - Introduction to the Skin and Elementary Lesions - Principles of Wound Care and Healing - Basis of Common Dermatological Disorders - Skin Cancer and Role of the Physical Therapist in its early diagnosis.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 49 24 73
Exposició dels estudiants 2 8 10
Prova d'avaluació 2 15 17
Total 53 47 100

Bibliografia

 • Catherine Cavallaro Goodman; Teresa E. Kelly Snyder (2001). PATOLOGÍA MÉDICA PARA FISIOTERAPEUTAS (3ª edición). McGraw-Hill. .
 • Prieto Valtueña, J.M. (2007). EXPLORACIÓN CLÍNICA PRÁCTICA (26 Edicion). Masson.
 • Sobotta (2006). ATLAS DE ANATOMIA HUMANA I i II (26ª). PANAMERICANA.
 • Orts Llorca (2004). ANATOMIA HUMANA I i II i III (6ª Edición). Cientifico-Medica..
 • GUYTON (2007). COMPENDIO DE FISIOLOGIA MEDICA. . ELSEVIER.
 • Rey (1998). EL EXAMEN CLINICO. ELSEVIER.
 • Harrison (2006). Principios de Medicina Interna . MC GRAW HILL .
 • HARRISON (2005). MANUAL DE MEDICINA HARRISON (16 Edición). MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.. .
 • FARRERAS VALENTI, P. y ROZMAN, C. (2004). MEDICINA INTERNA (16ª Edición). ELSEVIER ESPAÑA, S.A. .
 • Merck (2007). EL MANUAL MERCK. ELSEVIER ESPAÑA, S.A.. .
 • Abordatge de la diabetis mellitus tipus 2. Guies de Pràctica Clínica. (2010). ICS.
 • Guies de Pràctica Clínica. MPOC (2010). ICS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Final Exam. 80% Multiple choice exam of 40 questions 80
Oral presentation 20% The assignment is an oral presentation of a clinical case. Further information is provided to the students. 20

Qualificació

Students are expected to attend lectures, participate in class, and take the examinations. There is one final examination that will consist of 40 multiple choice questions. The assignment is a group oral presentation (specific information is provided to the student). The final grade will be determined by the following formula: Final exam 80%, Oral presentation 20%.

Observacions

Information necessary to complete the course will be entirely provided in class.