Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L’assignatura pretén dotar a l’alumne de recursos que li permetin ser autònom en la interpretació del marc legislatiu esportiu i en el desenvolupament de la seva pràctica professional. Conèixer el marc legislatiu i institucional en el qual es desenvolupa l’activitat física i esportiva, permetrà al futur graduat desenvolupar la seva activitat professional amb suficients garanties de qualitat i seguretat jurídica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Araceli Gonzalez Lafont
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Araceli Gonzalez Lafont
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Buscar, organitzar i interpretar la informació que proporcionen les noves tecnologies (TIC).
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. -El sistema esportiu espanyol 1.1.- Concepte de sistema esportiu 1.2.- Elements constitutius 1.3.- Sector públic 1.4.- Sector privat associatiu 1.5.- Sector comercial

2. - Forma jurídica de l’Estat espanyol i la seva administració 2.1.- Forma jurídica de l’Estat espanyol 2.2.- Què és l’administració pública: l’administració general de l’Estat, l’administració autonòmica, l’administració local

3. - El sector públic 3.1.- L’actuació de les administracions públiques en el camp de l’esport 3.2.- L’administració estatal 3.3.- L’administració autonòmica 3.4.- L’administració local

4. - El sector associatiu 4.1.- Organitzacions internacionals 4.2.- Organitzacions nacionals 4.3.- Organitzacions autonòmiques 4.4.- Organitzacions locals 4.5.- Ens de promoció esportiva 4.6.- Comitè Olímpic Espanyol 4.7.- Organitzacions Internacionals

5. - El sector privat comercial 5.1.- Què és la gestió privada 5.2.- Diferències i similituds amb l’Administració pública 5.3.- Classificació i tipologia 5.4.- Característiques

6. - Aspectes normatius i jurídics 6.1.- Concepte de Llei 6.2.- Característiques de les Lleis 6.3.- Estructura interna d’una Llei 6.4.- Jerarquia normativa i principi de competència: la Constitució, les Lleis, els Reglaments, els Actes administratius

7. - El marc legislatiu de l’esport 7.1.- La constitucionalització de l’esport: el procés de constitucionalització de l’esport als Estats democràtics-liberals, l’activitat física a la Constitució espanyola, l’esport als Estatuts d’Autonomia, els traspassos i els conflictes de competències 7.2.- Legislació esportiva bàsica: antecedents del dret públic de l’esport, la Ley 10/1990 del Deporte (anàlisi de contingut), les lleis d’esports de les Comunitats Autònomes, la llei d’esport a Catalunya (anàlisi de contingut)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 10,00 5,00 20,00
Prova d'avaluació 0 40,00 0 40,00
Sessió expositiva 15,00 5,00 15,00 35,00
Treball en equip 10,00 35,00 10,00 55,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • Blanco, E.; Burriel, J.C., et al (2006). Manual de la organización institucional del deporte (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.
 • Brótons, J.M. (2007). Manual de gestión para federaciones deportivas. Sevilla: Wanceulen.
 • Burriel, JC (1994). Análisis y diagnóstico del sistema deportivo local: punto de partida para el dis. Apunts: Educación Física y Deportes, (36), 38-45
 • Chuchi, J. M. (2005). La distribución de competencias deportivas en España. Barcelona: Bosch.
 • De la Plata, N. (Ed.) (2002). Las leyes del deporte de la democracia: bases para una nueva ley del siglo XXI. Madrid: Dykinson.
 • Diputació de Barcelona (2010). Els ajuntaments i l'esport a Catalunya. Província de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona. Recuperat , a www.observatoridelsport.cat/uploads/pdf/ajuntaments-barcelona2011.pdf
 • Diputació de Barcelona (2012). Impactes de la practica esportiva i viabilirar dels serveis esportius. Barcelona: Diputació de Barcelona. Recuperat , a www.diba
 • Diputació de Barcelona (2013). Esport i Feina. Barcelona: Diputació de Barcelona. Recuperat , a http://www.diba.cat/documents/172547/5011476/Informe+Esport+i+Feina_v3.pdf?versi
 • Diputació de Girona (2011). Els ajuntaments i l'esport a les comarques gironines. Girona: Diputació de Girona. Recuperat , a www.observatoridelsport.cat/uploads/pdf/ajuntamentsgirona2011.pdf
 • Espartero, J. (Ed.) (2004). Introducción al derecho del deporte. Madrid: Dykinson.
 • García Ferrando, M. (1990). Aspectos sociales del deporte. Madrid: Alianza Deporte.
 • Luna, R. (2008). Bases para la dirección de entidades deportivas. Valencia: Promolibro.
 • Martínez, D. (2010). El sistema deportivo local: marco teórico al servicio de la planificación deport. Madrid: Bubok Publishing.
 • Mestre, J.A. (2002). La gestión deportiva: clubs i federaciones. Barcelona: Inde.
 • Mestre, J. A. (2004). Estrategias de gestión deportiva local. Barcelona: INDE.
 • Mestre, J.A.; Orts, F.; Martínez, G. (colaborador) (2010). Gestión en el deporte. Sevilla: Wanceulen.
 • Millan, A. (2008). Legislación deportiva. Navarra: Civitas.
 • Molas, I. (2005). Derecho constitucional. Madrid: Tecnos.
 • Monroy, A.J. i Sáez, G. (2010). Estructura y organización del deporte en España. Sevilla: Wanceulen.
 • Observatori Català de l'Esport (2013). L'esport a Catalunya. Un informe de tendències (2006-13). Barcelona: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Recuperat , a http://www.observatoridelesport.cat/uploads/pdf/informe2014.pdf
 • Ortega, E.; Camps, A. i Lagardera, F. (1985). Deporte y Municipio. Barcelona: Publicaciones de Juventud y Sociedad.
 • Paris, F. (2007). La planificación estratégica en las organizaciones deportivas (4a ed). Badalona: Paidotribo.
 • Real Ferrer, G. (1991). Derecho público del deporte. Madrid: Civitas.
 • Sánchez, P. (2004). Hacia una gestión de calidad en los centros deportivos. Madrid: Gymnos.
 • Sánchez, J. (2011). Business & Fitness: El negocio de los centros deportivos. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • Secretaria General de l'Esport. Consell Català de l'Esport (2010). Els clubs esportius a Catalunya. Esplugues del Llobregat: Consell Català de l'Esport. Recuperat , a www.observatoridelsport.cat/uploads/pdf/clubs2010.pdf
 • Secretaria General de l'Esport. Consell Català de l'Esport (2010). El pes econòmic de l'esport a Catalunya. Esplugues del LLobregat: Consell Català de l'Esport. Recuperat , a www.observatoridelsport.cat/pdf/peseconomic10.pdf
 • Secretaria General de l’Esport (2010). Esport, economia i empresa. Esplugues de LLobregat: Consell Català de l'Esport.
 • Secretaria General de l’Esport (2010). La qualitat en les organitzacions esportives catalanes. Esplugues de LLobregat: Consell Català de l'Esport.
 • Tejedor, J. (2003). Público y privado del deporte. Barcelona: Bosch.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Prova escrita. Parcial 1 Prova escrita sobre els continguts teòrics i pràctics desenvolupats a l'assignatura 30
AVC2: Prova escrita. Parcial 2 Prova esccrita sobre els continguts teòrics i pràctics desenvolupats a l'assignatura 30
AVC3: Treball Treball sobre els continguts de l'assignatura 30
AVC4: Exercicis pràctics Activitats i exercicis sobre els continguts teòrics treballats a l'assignatura 10 No

Qualificació

El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

Avaluació contínua:
AVC1: Prova escrita. Parcial 1: 30%
AVC2: Prova escrita. Parcial 2: 30%
AVC3: Elaboració dos treballs: 30% (20%/10%)
AVC4: Exercicis pràctics: 5% elaborats i 5% entregats a classe (per optar a aquesta nota caldrà presentar, com a mínim, el 80% dels exercicis proposats a classe). NO RECUPERABLE.

Avaluació final:
- En el cas que es suspengui un o els dos parcials (AVC1 i AVC2) s'haurà de recuperar únicament l'apartat suspès a l'examen final. S'haurà d'obtenir un 4,5 com a mínim de cadascun dels parcials per fer mitjana. És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials sigui igual o superior a 5, per fer mitja amb la resta de notes (AVC1 i AVC2).
- L'alumnat que suspengui l'apartat AVC3 (elaboració dels treballs) pot recuperar els treballs optant a una nota màxima de 6. És imprescindible obtenir un 4,5 per fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.
- Es manté la nota de l'AVC4: Exercicis: 10%.

Tant a l'avaluació contínua com a la final serà necessari:
- Obtenir com a mínim un 4,5 en cada parcial (AVC1, AVC2) i que la mitjana entre ells sigui igual o superior a 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura (AVC3 i AVC4).
- Obtenir un 4,5 en l'AVC3 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.
- És imprescindible obtenir un 5 en el còmput total de l'assignatura (AVC1, AVC2, AVC3, AVC4).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un/a alumne/a no presentat/da aquell/a que ha realitzat menys del 50% de les activitats d'avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d'avaluació de l'EUSES-centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l'avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s’indiquen les activitats d’avaluació:
- AVU1. Prova escrita. Parcial 1: 30%. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4,5.
- AVU2: Prova escrita. Parcial 2: 30%. S'haurà d'obtenir una nota mínima de 4,5.

És imprescindible que la mitjana obtinguda dels dos parcials (AVU1 i AVU2) sigui igual o superior a 5. En cas de suspendre un o els dos exàmens es podrà recuperar únicament la part suspesa.

- AVU3. Treball sobre continguts assignatura (40%). Es podrà realitzar mitjana a partir de 4,5. Aquest treball inclourà un nou apartat respecte al proposat a l'avaluació continuada. L'alumnat que suspengui l'apartat AVU3 (elaboració dels treballs) pot recuperar els treballs optant a una nota màxima de 6. És imprescindible obtenir un 4,5 per fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Tant a l'avaluació contínua com a la final serà necessari:
- Obtenir com a mínim un 4,5 en cada parcial (AVC1, AVC2) i que la mitjana entre ells sigui igual o superior a 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.
- Obtenir un 4,5 en l'AVC3 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura.
- Obtenir un 5 en el còmput total de l'assignatura (AVC1, AVC2, AVC3, AVC4).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Conèixer el marc legislatiu que emmarca l’actuació en les diferents vessants de l’activitat física per ser capaç de buscar la legislació aplicable en casos concrets.
OA2.- Analitzar els elements fonamentals que permetin la discussió i anàlisi crítica de la legislació esportiva.
OA3.- Conèixer i diferenciar l’administració pública, privada i mixta i quina és la normativa que se li aplica.
OA4.- Reconèixer, classificar i diferenciar l’organització i distribució de competències que, en matèria d’esport, ostenten l’Administració estatal, autonòmica i local.
OA5.- Conèixer el mapa institucional, públic i privat, en que es desenvolupa l’activitat física i esportiva.
OA6.- Capacitar per a constituir una entitat dotant a l’alumne de recursos relacionats amb normatives, passos a seguir, sol•licitud d’ajudes, ...
OA7.- Conèixer els elements fonamentals que intervenen en la constitució i gestió d’una entitat o empresa.

L'assignatura es desenvolupa a partir d'exposicions teòriques del professorat combinat amb exercicis de reforç teòric.

Assignatures recomanades

 • Bases económico-financeras i de contractació
 • Disseny, intervenció i evaluació en l'educació física i l'esport
 • Instal·lacions esportives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial:
- L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisis i exercicis es desenvoluparan de forma presencial.

Escenari IV: Confinament:
- L'exposició teòrica de continguts i l'anàlisis i exercicis es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
AVC1: Prova escrita. Parcial 1. Es realitzarà virtualment (30%).
AVC2: Prova escrita. Parcial 2. Es realitzarà virtualment (30%).
AVC3: Treball. L'entrega es realitzarà a través del moodle i el seguiment del treball de manera virtual (30%).
AVC4: Exercicis pràctics. L'entrega es realitzarà a través del moodle (10%).

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens i l'entrega del treball es realitzarà virtualment.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens i l'entrega i seguiment del treball es realitzarà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.