Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’assignatura s’inicia amb l’estudi de les causes de la fatiga, lloc d’aparició i identificació dels signes i símptomes més característics de la fatiga i del sobreentrenament. A continuació s’aprofundeix en els mecanismes de recuperació de la fatiga, físics, fisiològics, nutricionals, psicològics i altres alternatius.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. Introducció 1.1 Definicions de fatiga 1.2 Concepte de fatiga esportiva 1.3 La fatiga com a mecanisme de defensa 1.4 Fatiga esportiva i factors limitadors del rendiment

2. Fatiga i exercici físic: 2.1 Classificació de la fatiga 2.2 Fatiga central i perifèrica 2.3 Mecanismes de producció de la fatiga 2.4 Aspectes hormonals i immunològics de la fatiga 2.5 Indicadors biològics, físics i psicològics de la fatiga

3. Percepció de la fatiga i de la recuperació: 3.1 Mètodes de quantificació de la percepció de fatiga 3.2 Factors influents en la percepció de fatiga 3.3 Mètodes de quantificació de la percepció de la recuperació

4. Sobreentrenament: 4.1 Fisiopatologia del sobreentrenament 4.2 Detecció, signes i símptomes 4.3 Control del sobreentrenament

5. Fonaments biològics de la recuperació 5.1 Definicions 5.2 Processos de recuperació 5.3 Classificació dels mitjans i mètodes de recuperació

6. Mitjans i mètodes fisiològics de recuperació 6.1 Ergo-nutricionals 6.2 Recuperació del balanç hídric 6.3 Descans 6.4 Estiraments 6.5 Recuperació activa

7. Mitjans i mètodes físics de recuperació 7.1 Crioteràpia 7.2 Termoteràpia 7.3 Hidroteràpia 7.4 Massoteràpia 7.5 Compressió 7.6 Electroteràpia

8. Mitjans i mètodes psicològics de recuperació i maneig de la fatiga 8.1 Fatiga aguda 8.2 Fatiga crònica

9. Estratègies de recuperació 9.1 Consideracions i principis d’aplicació 9.2 Entrenament i recuperació 9.3 Disseny d’estratègies

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 40 0 40
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Prova d'avaluació 3 40 43
Resolució d'exercicis 7 45 52
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Fernández, B. i Terrados, N. (2005). La Fatiga del Deportista. Madrid: Gymnos.
 • Hausswirth, C; Mújica, I. (2013). Recovery for Performance in Sport. Human Kinetics.
 • Kellmann, M. (Ed.) (2002). Enhancing recovery. Preventing underperformance in athletes. Champaign: Human Kinetics.
 • McArdle, W.; Katch, F.I. i Katch, VL. (2001). Exercise physiology: energy, nutrition and human performance (5a). Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins .
 • Terrados, N.; Mora-Rodríguez, R. i Padilla, S. (2004). La Recuperación de la Fatiga del Deportista. Madrid: Gymnos.
 • Thibodeau,G. i Patton, K.T. (2000). Anatomía y fisiología. Barcelona: Elsevier Mosby.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AV1: Dos exàmens parcials tipus test. Quatre possibilitats de resposta, només una és verdadera Cal aprovar amb una nota mínima de 5 cada un dels examen parcials per poder fer mitjana. Cada examen parcial val el 40% de la nota final. Les preguntes errònies resten i les no contestades ni sumen ni resten. 80
AV2: Activitats de classe. Lectures i comentaris d’articles científics, exercicis d’autoavaluació i exposicions a classe. Les activitats es proposaran durant les classes expositives en les que es deixarà un temps per treballar-les i posteriorment per a corregir-les. La puntuació i percentatge de cada activitat anirà en funció del nombre d’activitats proposades. Les activitats realitzades a classe representaran el 10% de la nota en cada parcial i per tant el 20% del total. 20

Qualificació

Avaluació continuada (AV1+AV2): És necessari aprovar amb un 5 cada un dels exàmens parcials per optar a l’avaluació continuada i fer mitjana de la nota. Nota final avaluació continuada 80% exàmens parcials, 20% activitats a classe.

Avaluació final: Podrán presentar-se a l'avaluació final aquells alumnes que no hagin aprovat l'assignatura en l'avaluació continuada. Consistirà en un examen final tipus test (quatre possibilitats de resposta, només una verdadera) representatiu de la totalitat dels continguts de l'assignatura i que també podrà incloure preguntes sobre les activitats realitzades a classe.

Aprovat: Serà condició indispensable per aprovar l’assignatura obtenir una nota final mínima de 5 sobre 10 tant en l’avaluació continuada com en la final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Objectius de l’assignatura:

• Conèixer i diferenciar els diferents tipus de fatiga.
• Comprendre els mecanismes fisiològics i psicològics implicats en la fatiga i reconèixer els llocs d’aparició de la mateixa.
• Aprendre a quantificar la percepció de fatiga i la percepció de recuperació.
• Identificar els signes i símptomes del sobreentrenament.
• Conèixer els mètodes de control de la resposta adaptativa de l’atleta.
• Reconèixer els principis de la recuperació i la seva importància en la programació de l’entrenament.
• Aprendre a dissenyar i aplicar estratègies de recuperació específiques.
aplicar els mètodes de recuperació.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Nutrició i ajudes ergogèniques
 • Prescripció d'exercici físic per la salut
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3