Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura Teoria de l'Entrenament II té la seva base en l'assignatura de segon curs Teoria de l'Entrenament I. En el cas d'aquesta assignatura de tercer curs es progressa fonamentalment cap a l'adquisició de coneixement en els àmbits de la planificació i la programació de l'entrenament esporitu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
DANIEL ROMERO RODRIGUEZ  / JORDI VICENS BORDAS
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic, especialment dins de les activitats físiques i esportives.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar, dissenyar, avaluar i controlar el procés d'entrenament esportiu.

Continguts

1. Contextualització 1.1 Estat de forma. 1.2 La càrrega. 1.3 El control de la càrrega. 1.3.1 Teoria dels diferents instruments i mètodes de control. 1.4 Efectes de l’entrenament.

2. La velocitat. 2.1 Concepte. 2.2 Manifestacions. 2.3 Metodologia d’entrenament. 2.4 Agilitat. 2.4.1 Els canvis de direcció. 2.5 Mètodes de valoració i control.

3. Capacitats coordinatives. 3.1 Concepte. 3.2 Classificació general. 3.3 Metodologia d’entrenament. 3.4 Avaluació de les capacitat coordinatives.

4. Planificació (Esports de prestació). 4.1 Contextualització. 4.2 Components de la planificació. 4.3 Planificacions clàssiques. 4.4 Planificacions contemporànies. 4.5 Planificació de la resistència. 4.6 Planificació de la força. 4.7 Planificació de la velocitat 4.8 Entrenament concurrent de força i resistència. 4.9 Planificació de l'entrenament en edat prepuberal i puberal. Consideracions generals.

5. Pràctiques 1.Control de la càrrega. 2.Post-Activation Potentiation (SmartCoach) / Velocitat. 3.Agilitat / Canvis de direcció /Capacitats Coordinatives. 4.Proves i tests per desenvolupar diferents manifestacions de resistència.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 30 0 30
Classes pràctiques 8 4 12
Elaboració de treballs 6 38 44
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Prova d'avaluació 6 46 52
Total 52 98 150

Bibliografia

 • BOMPA, T.O. (1999). Periodization. Theory and Methodology of Training. (4th edition. ). Champaign: ILL.: Human Kinetics.
 • BOMPA, T.O. (1993). Periodization of strength training.. Ontario: Veritas Publishing.
 • ELLIOTT, B. (1998). Training in sport. Applying Sports Science.. London: Wiley Sons.
 • KOMI, P.V. (1992). Strength and power in sport.. Oxford: Blackwell.
 • MCARDLE, W.D., KATCH, F.I., KATCH, V.L. (2000). Exercise Physiology. Energy Nutrition and Human Performance.. Philadelphia: Lea & Febiger.
 • MORROW, J.R., JACKSON, A.W., DISCH, J.G., MOOD, D.P. (2000). Measurement and Evaluation in Human Performance (2nd ed). Champaign: ILL.: Human Kinetics.
 • SIFF, M.S., VERKHOSHANSKY, Y.V. (2004). Superentrenamiento (2ª ed). Badalon: Paidotribo.
 • WILMORE, J., COSTILL, D. (1999). Physiology of sport and exercise. . Champaign: ILL.: Human Kinetics.
 • ZATSIORSKY, V.M. (1995). Science and practice of strength training.. Champaign: ILL.: Human Kinetics.
 • BOSCO, C. (2000). La fuerza muscular. Aspectos metodológicos.. Barcelona: INDE.
 • COMETTÍ, G. (1998). La pliometría.. INDE: Barcelona.
 • GARCÍA MANSO, J.M., NAVARRO, M., RUIZ, J.A. (1996). Bases teóricas del entrenamiento del entrenamiento deportivo. Madrid: Gymnos.
 • GARCÍA MANSO, J.M., NAVARRO, M., RUIZ CABALLERO, J.A. (1996). Planificación del entrenamiento deportivo.. Madrid: Gymnos.
 • GROSSER, M., STARISCHKA, S. (1988). Principios de entrenamiento deportivo.. Barcelona: Martínez Roca.
 • MANNO, R. (1991). Fundamentos del entrenamiento deportivo.. Barcelona: Paidotribo.
 • MATVEYEV, L.P. (1977). Periodización del Entrenamiento Deportivo. . Madrid: INEF Madrid.
 • MEINEL, K, SCHNABEL, G. (1987). Teoría del movimiento.. Buenos Aires: Stadium.
 • PLATONOV, V.N. (1991). La adaptación en el deporte. Barcelona: Paidotribo.
 • Solé J. (2008). Teoría del entrenamiento deportivo. Libro de ejercicios.. Rellinars, Barcelona: Dicropat Sport.
 • Solé J. (2006). Planificación del entrenamiento deportivo. Libro de ejercicios.. Rellinars, Barcelona: Sicropat Sport.
 • TOUS, J. (1999). Nuevas tendencias en fuerza y musculación.. Barcelona: Ergo.
 • WEINECK, J. (1988). Entrenamiento Optimo. . Barcelona: Hispano Europea.
 • Issurin V,. (2012). Entrenamiento Deportivo. Periodización en bloques. (1). Paidotribo.
 • Muika, I (2012). Endurance Training. Science and Practice. Iñigo Mujika.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVCO 1: Examen de la lectura d'un article.
Consistirà en respostes múltiples amb una única resposta considerada correcta. 7,5
AVCO 2: Examen de la lectura d'un article. Consistirà en respostes múltiples amb una única resposta considerada correcta. 7,5
AVCO 3: Planificació d’una temporada d’un esport individual (grups 4 persones).

Planificar i executar un programa d'entrenament d'un esport de prestació. A continuació es presenten les parts del treball:
1.Característiques de l’esport.
2.Característiques de l’esportista.
3.Calendari de competicions.
4.Planificació de la càrrega d’entrenament.
5. Control de la càrrega.
6. Conclusions
25
AVCO 4: Examen de continguts teòrics i pràctics.
Prova que avalua els continguts desenvolupats a les classes teòriques, a les classes pràctiques i a l'exposició d'exercicis propis de la matèria.
Consistirà en preguntes test, preguntes veritat o fals i preguntes de desenvolupar.
55
AVCV 1: Recerca d’informació sobre una temàtica relacionada amb l’assignatura prèviament pactada amb el professor.
S'haurà de presentar un document que demostri la recerca i la comprensió de la informació. També s'haurà d'explicar durant 3' el tema al professor que podrà fer-vos alguna pregunta. 5

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA OBLIGATÒRIA (AVCO 95%)

AVALUACIÓ CONTÍNUA VOLUNTÀRIA (AVCV 5%)

Per aprovar l'avaluació continuada és imprescindible que la suma de les dues parts sigui igual o superior a 5 (AVCO + AVCV = o > 5).

S'ha de treure una nota mínima de cada part de l'avaluació continuada per poder aprovar l'assignatura.

Llistat de notes mínimes:
AVCO 1 i AVCO 2= 4.
AVCO 3= 5.
AVCO 4= 4,5.

AVALUACIÓ FINAL
Si s'ha seguit l'avaluació continuada es mantindran les notes de l'AVCO 3 (Planificació) i de l'AVCV, sempre que s'hagi obtingut la nota mínima.

L’estudiant també té la possibilitat de realitzar un examen final. La nota d'aquest examen serà com a màxim un 7. Serà imprescindible obtenir una qualificació final mínima de 5 per aprovar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
1.- Ampliar el coneixement sobre el concepte i anàlisi de la càrrega d'entrenament.
2.- Aprofundir en el treball de les capacitats motrius com a qualitats de caire metabòlic: força i resistència.
3.- Conèixer les qualitats amb component neuronal i la seva metodologia de treball.
4.- Saber planificar el treball a llarg termini d'un esportista.
5.- Inciar-se en la programació dels continguts de les qualitats físiques dins de la planificació de l'esportista
6.- Aprofundir en la planificació i programació especialment en esports de prestació.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Fisiologia de l'exercici 2
 • Kinesiologia i biomecànica del moviment
 • Teoria de l'entrenament 1