Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Estructurada a partir de dos esports: tennis i judo JUDO El judo és un esport de lluita que afavoreix l’adquisició de valors i de noves formes de moviment possibilitant al practicant d’un ampli ventall de respostes als problemes motrius plantejats. L’assignatura tracta el judo i els jocs de lluita des d’una vessant pràctica i vivencial, per transmetre continguts bàsics (tècnics, tàctics i reglamentaris) treballant la metodologia de l’ensenyament del judo en diferents àmbits: educatiu, recreatiu i d’entrenament. TENIS El tennis és l’esport rei dels d’adversari. S'enfronten dos jugadors o dues parelles de jugadors, que es desenvolupa en una pista rectangular dividida transversalment per una xarxa, consistent a colpejar una pilota amb una raqueta per fer-la passar per damunt de la xarxa de manera que l'adversari no la pugui tornar. L’assignatura és una iniciació als fonaments tècnics i tàctics del tennis. S’ensenya un mètode d’iniciació a les escoles i les característiques i familiarització dels altres esports de raqueta.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CAMPOS RIUS  / FATIMA RIBOT I SITJA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP CAMPOS RIUS  / FATIMA RIBOT I SITJA
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.
 • Planificar i avaluar els programes de l'activitat física i de l'esport en l'ensenyament, entrenament, salut, gestió, recreació i readaptació.

Continguts

1. JUDO

          1.1. - ELS ESPORTS DE LLUITA 1.1- Contextualització dins els esports d’adversari 1.2- Classificació 1.3- Característiques generals

          1.2. - EL JUDO 2.1-Història i evolució 2.2- Conceptes bàsics i aspectes formals en la pràctica del judo 2.3- Aspectes bàsics del reglament 2.4- Nomenclatura bàsica

          1.3. - METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DEL JUDO 3.1- Consideracions generals en el procés d’iniciació de l’ensenyament del judo 3.2- Fonaments del judo 3.3- Pràctica dels elements tècnics i tàctics (nivell iniciació) 3.4- Mètodes i models d’ensenyament de la tècnica bàsica en judo

          1.4. - ELS ESPORTS DE LLUITA EN L'ÀMBIT EDUCATIU 4.1- Elements educatius del judo 4.2- Proposta metodològica per l’ensenyament i l’aprenentatge d’activitats i jocs de lluita 4.2.1- Orientacions didàctiques i estratègies d’intervenció docent. 4.2.2- Disseny d’una proposta didàctica i aplicació pràctica. 4.3- Pràctica de jocs de lluita i d’oposició 4.4- Criteris per la classificació dels jocs de lluita i d’oposició.

          1.5. - L'ENTRENAMENT EN ELS ESPORTS DE LLUITA 5.1- Anàlisi dels factors que condicionen la pràctica 5.2- Riscos i prevencions en edats infantils 5.3- Desenvolupament de les capacitats condicionals 5.4- Planificació i estructura de l’entrenament esportiu

2. TENIS

          2.1. Fonaments técnics, tàctics i de patrons de moviment al tenis/ Fundamentos técnicos, tácticos y de patrones de desplazamiento

          2.2. Les dimensions en la construcció d'exercicis en el tenis/ Las dimensiones en la construcción de ejercicios en el tenis

          2.3. L'aprenentatge implíciti i explícit al tenis/ El aprendizaje implícito y explícito en el tenis

          2.4. La retroalimentació a la iniciació al tenis/ La retroalimentación en la iniciación del tenis

          2.5. El foco d'atenció intern i extern en l'aprenentage del tenis/ El foco de atención interno y extreno en el aprendizaje del tenis

          2.6. Altres esports de raqueta/ Otros deportes de raqueta

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 30 40
Classes expositives 23 0 23
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 41 0 41
Elaboració de treballs 1 25 26
Lectura / comentari de textos 3 62 65
Prova d'avaluació 13 64 77
Seminaris 6 6 12
Treball en equip 1 12 13
Total 99 199 298

Bibliografia

 • Taira, S. (2009). La esencia del Judo (Volúmenes I y II). Gijón: Satori.
 • Álamo, J.M. (2008). La iniciación al judo en la educación física escolar. Sevilla: Wanceulen.
 • García-García, J.M. (2006). Judo, juegos para la mejora del aprendizaje de las técnicas. Barcelona: Paidotribo.
 • Kano, J. (1989). Judo Kodokan. Madrid: Eyras.
 • COE (1993). Tenis. Comité Olímpico Español (I i II) . Madrid: COE.
 • Díaz. J. (1995). El currículum de la educación física en la reforma educativa. Barcelona: Inde.
 • Federación Alemana de Tenis (1982). Escuela de campeones. Vol 1-5. Barcelona: Hispano Europea.
 • FFT. (1987). Mini-tennis, Maxi-tennis. París: Vigot.
 • VVAA (2000). I ARA, TENNIS!!! Material didàctic de tennis a les escoles. Barcelona: Federació Catalana de Tennis.
 • Blázquez, D. (1990). Evaluar en Educación Física. Barcelona: Inde.
 • Mediero, L. (2000). Stretennis. Madrid: Tutor.
 • Mediero, L. (2000). Curs integral RPT. Madrid: Tutor.
 • Batalla, A. (2002). Deportes individuales. Barcelona: Inde.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Exàmen teòric (judo) Preguntes dels seminaris, dels articles i del treball autònom 19
AVC2: Disseny d'un treball (judo) En grup 8
AVC3: Exàmen pràctic (judo) Per parelles: demostració de l'execució de les diferents tècniques de judo treballades a les sessions pràctiques 13
AVC4: Intervenció en les pràctiques (judo) Demostrar una actitud activa en les classes pràctiques i proposar i aplicar una proposta d'exercici per a respondre a un objectiu concret 10
AVC5: Sessió pràctica (tennis)/ Sessión práctica Individualment caldrà fer una sessió d'entrenament de dues hores de tenis seguint unes pautes especificades/ Individualmente se debe llevar a cabo una sessión de tenis siguiendo unas pautas especificadas 25
AVC6: Examen Teòric (tenis)/ Examen teórico Preguntes dels seminaris, dels articles i del treball autònom/ Preguntas de los seminarios, de los artículos y del trabajo autónomo 25

Qualificació

És imprescindible aprovar cada una de les subassignatures per a poder fer la mitjana de la nota./ Es imprescindible aprobar cada una de las subasignaturas para poder hacer media

Cada una de les subassignatures seran aprovades si es superen amb un 5, o més, les diferents parts de què està composada. En cas de no superar alguna de les parts, l'alumnat es pot presentar a l'avaluació final per recuperar només la part suspesa. / Cada una de las subasignaturas se aprueban con un 5 o más, en las diferentes partes que las componen. En el caso de suspender alguna parte, el estudiante se puede presentar para recuperarlas en la evaluación final.

L'alumnat també s'haurà de presentar a l'avaluació final en cas de no haver assistit al 80% de les sessions pràctiques/ Los estudiantes deberan presentarse en un 80% de las clases prácticas para poder participar en la evaluación continuada

L'avaluació final per a l'alumnat que no ha assitit al 80% de les pràctiques consistirà en un examen teòrico/pràctic. / La evualuación única constara de preguntas teóricas y prácticas.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua/ Se considera a un estudiante "no presentado" cuando no supera la evaluacion continua y no se presenta a la evaluación final.

Observacions

El objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:

OA1.-Assolir uns coneixements generals sobre el judo i els esports de lluita.
OA2.-Adquirir els coneixements teòrics i pràctics dels elements tècnics, tàctics i reglamentaris; i el domini d’aquells que siguin imprescindibles per la pràctica.
OA3.-Conduir activitats lúdiques que puguin permetre el domini dels fonaments.
OA4.-Conèixer i valorar les possibilitats educatives i recreatives dels esports de lluita.
OA5.-Dissenyar propostes metodològiques per l’ensenyament i l’aprenentatge d’activitats de lluita amb caràcter educatiu i recreatiu.
OA6.-Conèixer i identificar els elements que intervenen en l’entrenament dels esports de lluita.
OA7.-Desenvolupar el nivell d’autonomia i competència necessaris per la recerca i la intervenció professional.

La majoria de classes són pràctiques, per tant, per poder-les desenvolupar correctament cal portar la roba esportiva específica pel judo (judogui)