Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Aquesta assignatura planteja la importància de la dansa i l’expressió corporal en l’educació física i la seva contribució al desenvolupament de la capacitat introjectiva, expressiva, comunicativa i creativa dels estudiants.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GLORIA ROVIRA BAHILLO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GLORIA ROVIRA BAHILLO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. - MARC TEÒRIC DE LA DANSA I L’EXPRESSIÓ CORPORAL 1.1.- Contextualització històrica de la dansa i modalitats.Tendències i modalitats de danses.De la dansa acadèmica a la contemporània. 1.2.- Contextualització històrica i tendències en l’expressió corporal. Què entenem per expressió corporal? Orientacions en l’expressió corporal. Els objectius i continguts de l’expressió corporal. 1.3.- L’expressió corporal com una capacitat pròpia de l’ésser humà. Construcció social del cos. Emocions i expressió. La comunicació no verbal. 1.4.- Aplicacions de la dansa i l’expressió corporal a l’educació física.

2. - ANÀLISI TEÒRICO-PRÀCTICA DE L’EXPRESSIVITAT MOTRIU 2.1.- L’ exploració de la singularitat expressiva. 2.2.- La plasticitat motriu expressiva, consciència sensitiva, domini corporal. 2.3.- D’allò intangible (món interior): pensaments, emocions, idees, sentiments... 2.4.- Les possibilitats expressives en relació a l’espai. 2.5.- Les possibilitats expressives en relació al temps. 2.6.- Les possibilitats expressives en relació als objectes. 2.7.- Les possibilitats expressives en la relació amb els demés. 2.8.- L’energia (intensitat) en les accions motrius.

3. - El PROCÉS DE CREACIÓ 3.1.- De l’exploració a la creació. 3.2.- La creativitat. 3.3.- Llenguatges i tècniques d'expressió corporal i dansa: mim, clown, match d'improvisació, balls de saló, dansa contemporània, contact improvisation, etc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 12 32
Elaboració de treballs 2 8 10
Prova d'avaluació 5 31 36
Resolució d'exercicis 11 17 28
Seminaris 12 32 44
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Arteaga Checa, Milagros Viciana Garófano, Virginia Conde Caveda, Julio (cop. 1997 ). Desarrollo de la expresividad corporal : tratamiento globalizador de los contenidos de representación . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Baril, J. (1978). La danza moderna. Barcelona: Paidós.
 • Bertherat, Thérèse (DL 2001 ). El Cuerpo tiene sus razones : autocura y antigimnasia . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bernard, M. (1980). El cuerpo. Buenos Aires: Paidós.
 • Birdwhistell, Ray L (1979 ). El Lenguaje de la expresión corporal . Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Brozas, MªP. (2003). La expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX. Ciudad Real: Ñaque.
 • Canales, I.; López Villar, C. (2002). Creatividad y singularidad, ejes vertebradores de la expresión corporal. Revista de Educación Física, (86), 23-26
 • Canales, I. (2010). La desinhibición en la expresión corporal: una propuesta didáctica. Sevilla: Wanceulen.
 • Canales, I.; López, C. (2005). La mirada en las clases de expresión corporal y su influencia en la propia image. Revista de Educación Física, (93), 23-28
 • Canales Lacruz, Inma (2006 ). De la expresión a la comunicación : una propuesta didáctica . Sevilla: Wanceulen. Catàleg
 • Cerny, S. (2011). Coreografía.Método básico de creación de movimiento. Barcelona: Paidotribo.
 • Davis, Flora (1998 ). La Comunicación no verbal . [Madrid]: Alianza Editorial. Catàleg
 • Franklin, E. (2009). Danza. Acondicionamiento físico. Barcelona: Paidotribo.
 • Franklin, Eric. N. (2013). Dance imagery for technique and performance. Champaig: Human Kinetics.
 • Guerber, N. ; Leray, C i Maucouvert, A. (2000). Danza. De la escuela...a las asociaciones deportivas. Lleida: Agonos.
 • Hall, E. (1989). El lenguaje silencioso. Madrid: Alianza.
 • Invernó i Curós, Josep (2003 ). Circo y educación física : otra forma de aprender . Barcelona: Inde. Catàleg
 • Jara, J. (2000). El Clown un navegante de las emociones. Sevilla: Proexdra.
 • Laban, Rudolf von (1978 ). Danza educativa moderna . Buenos Aires: Paidós. Catàleg
 • Laferrière, Georges (1997 ). Prácticas creativas para una enseñanza dinámica : la dramatización como herramienta didáctica y pedagógica . Ciudad Real: Ñaque. Catàleg
 • Lagardera Otero, Francisco (cop. 2003 ). Introducción a la praxiología motriz . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Martínez López, Emilio J (cop. 2006 ). Ritmo y expresión corporal mediante coreografías . Badalona: Paidotribo. Catàleg
 • Mateu Serra, Mercè (1992 ). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión . Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Montesinos Ayala, Diego (2004 ). La Expresión corporal : su enseñanza por el método natural evolutivo . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Motos Teruel, T (2001 ). Práctica de la expresión corporal . Ciudad Real: Ñaque. Catàleg
 • Ortiz Camacho, Mª.M (2014). Expresión corporal: contenidos y recursos para su desarrollo en primaria. Granada: Técnica Avicam.
 • Romero Martín, MªR (2015). Expresión corporal en educación física. . Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza.
 • Picard, D. (1986). Del código al deseo. El cuerpo en la relación social. Barcelona: Paidós.
 • Ruano, K. i Sánchez, G. (Coords). (2009). Expresión corporal y educación. Sevilla: Wanceulen.
 • Shinca, M. (2003). Manual de psicomotricidad, ritmo y expresión corporal. Madrid: Praxis.
 • Stokoe, Patricia (1979 ). La Expresión corporal (2ª ed.). Buenos Aires: Paidós. Catàleg
 • Sierra Zamorano, Miguel Ángel (2005 ). Los Contenidos de expresión corporal . Barcelona: INDE. Catàleg
 • Trias, N. i Pérez, S.  (2014). Juegos de música y expresión corporal.. Barcelona: Parramón.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Examen Examen de coneixements teòrics 30
AVC2: Evidències pràctiques Resolució de diferents activitats que es proposaran al llarg del curs. 30
AVC3: Procés de creació Seguir un procés de creació aplicant els coneixements teòrico pràctics adquirits.
20
AVC4: Seminari Danses del Món Reproduir una dansa tradicional popular i realitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge amb els companys/es de classe. 5
AVC5: Seminari Coreografia Producció d'una coreografia i mostrar-la als companys-es. Elaborar una rúbrica per avaluar coreografies 10
AVC6: Acció artística (performance) És una intervenció artística en un espai públic on els estudiants exposaran una idea, emoció, concepte, conflicte etc. 5

Qualificació

És imprescindible aprovar per separat les activitats d'avaluació: AVC1, AVC2, AVC3, AVC4 i AVC5 per tal de fer mitjana.
En cas de no aprovar alguna part caldrà recuperar-la a l'avaluació final.

L'alumnat que no assisteixi al 80% de les classes pràctiques haurà de presentar-se a un examen global d'avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació continuada o a l'avaluació final

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
OA1.- Contextualitzar la dansa i l’expressió corporal en el moment històric actual a partir de la seva fonamentació teòrica.
OA2.- Reflexionar de forma crítica sobre diferents temes d’interès per a l’assignatura.
OA3.- Analitzar de forma teòrica y pràctica els components de les situacions motrius d’expressió.
OA4.- Identificar les aportacions i aplicacions de la dansa i l’expressió corporal a l’educació física.
OA5.- Practicar diferents tècniques i llenguatges expressius.
OA6.- Potenciar les capacitats expressiva, comunicativa, creativa i introjectiva durant el treball pràctic.
OA7.- Seguir un procés de creació aplicant els coneixements procedimentals i conceptuals adquirits.
OA8.- Observar les produccions expressives dels altres i ser capaç de realitzar-ne l’anàlisi així com valorar el treball realitzat.


Cal dur roba còmode per a realitzar la pràctica.

Assignatures recomanades

 • Jocs i habilitats motrius bàsiques