Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El joc motor és un mitjà excel•lent per afavorir el desenvolupament de les habilitats motrius. L'assignatura s'estructurarà al voltant del joc motor com a eina d'intervenció per al desenvolupament i millora de la motricitat, reflexionant sobre els aspectes didàctics que el condicionen i aprofundint en l'anàlisi de la seva lògica interna.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Raquel Font Llado  / Oriol Ripoll Gonzalez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Raquel Font Llado  / Oriol Ripoll Gonzalez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Actuar amb ètica i valors professionals.
 • Ajustar-se als límits de la competència professional.
 • Identificar i analitzar els trets estructurals i funcionals de l'activitat física i de l'esport.
 • Adquirir habilitats motrius i demostrar l'execució de la pràctica en l'activitat física i de l'esport.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Interpretar dades derivades de l'observació en relació amb la seva significació i relacionar-los amb les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Aplicar els coneixements a les diferents situacions pràctiques en les manifestacions bàsiques de la motricitat.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar la realització d'activitats físic- esportives i recreatives.

Continguts

1. El joc

          1.1. Definició

          1.2. Classificacions

          1.3. Característiques del joc

2. La motricitat humana en les primeres etapes

          2.1. Definició de la motricitat

          2.2. Condicionants de les habilitats motrius: capacitats condicionals, capacitats perceptiumotrius

          2.3. Les habilitats motrius bàsiques

3. El joc motor des d’una perspectiva educativa

          3.1. Concepte de joc motor i interès educatiu

          3.2. La utilització del joc en les diferents etapes de desenvolupament de les habilitats motrius: Joc simbòlic i joc de regles

          3.3. Anàlisi dels elements estructurals i funcionals del joc

          3.4. Classificació dels jocs motors. Tipologia dels jocs segons la interacció social i la seva utilització en les diferents etapes de desenvolupament

                    3.4.1. Jocs de cooperació: característiques i aspectes metodològics

                    3.4.2. Jocs d’oposició: característiques i aspectes metodològics

                    3.4.3. Jocs de col•laboració i oposició: característiques i aspectes metodològics

4. Metodologia del treball amb jocs: planificació i intervenció docent

          4.1. Criteris per a la planificació i selecció de jocs

          4.2. Presentació dels jocs: estratègies de presentació en diferents tipus de joc

          4.3. Conducció dels jocs: estratègies d’interacció i d’intervenció docent

                    4.3.1. Observació i anàlisi de la situació de joc

                    4.3.2. Organització i disseny de variants a partir de diferents elements estructurals i funcionals.

5. La gamificació, una eina per a la participació

          5.1. Concepte

          5.2. Objectius propis de la gamificació

          5.3. Elements de la gamificació

                    5.3.1. Narrativa

                    5.3.2. Experiència d’usuari

                    5.3.3. Mecàniques i dinàmiques

          5.4. Experiències inspiradores

          5.5. Crear una experiència gamificada: un procés amb diferents passes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,00 15,00 0 18,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 0 20,00
Prova d'avaluació 2,00 30,50 0 32,50
Seminaris 5,00 21,00 0 26,00
Sessió expositiva 12,00 11,00 9,00 32,00
Sessió pràctica 21,50 0 0 21,50
Total 43,50 97,50 9,00 150

Bibliografia

 • Bantulà, J. i Mora , JM (2002). Juegos multiculturales (1a edició). Barcelona: Paidotribo.
 • Batalla, A. (2000). Habilidades motrices. Barcelona: Ed INDE .
 • Grupo LA TARUSA (2011). Educación Física en Primaria a través del juego (I,II i III ciclo) (1 edició). Barcelona: Inde.
 • Huizinga, J (1974). Homo ludens. . Madrid: Alianza.
 • Lagardera, P. i Lavega, P. (1999). Introducción a la praxiología motriz (1a edició). Barcelona: Paidotribo.
 • Lavega, P. i Olaso, S. (1999). 1000 juegos y deportes populares y tradicionales: la tradición jugada. Barcelona: Paidotribo.
 • Linaza, J. (1991). Jugar y aprender. Madrid: Alhambra Longhman.
 • Méndez Giménez, A. (2003). Nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de E.F.. Barcelona: Paidotribo.
 • Méndez, A. i Méndez, C. (2000). Los juegos en el currículum de educación física. Barcelona: Paidotribo.
 • Navarro, V. (2002). El afán de jugar. Teoría y práctica de los juegos motores. Barcelona: Inde.
 • Omeñaca, R. i Ruiz, J.V. (1999). Juegos cooperativos y educación física. Barcelona: Paidotribo.
 • Orlick, T. (1997). Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona: Paidotribo.
 • Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: Inde.
 • Puyuelo, E.; J. Ruiz i Omeñaca, R. (2001). Explorar, jugar, cooperar. Barcelona: Paidotribo.
 • Ruiz, F. i García, Ma. (2001). Desarrollo de la motricidad a través del juego. Madrid: Gymnos.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Joc i observació
Objectiu d'aprenentatge: Comprendre els elements interns del joc i la seva manipulació per tal de transformar el joc com a recurs pel desenvolupament motor.
Condicions de realització: Descriure cada una de les sessions pràctiques a través d'una fitxa
Activitat grupal. Cal assistir a la classe en la que es desenvolupi la prova. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui. 20 No
AVC2: Examen de continguts teòrics-pràctics.
Objectiu d'aprenentatge: Conèixer les bases teòriques del desenvolupament motor a través del joc i la seva aplicació pràctica.
Condicions de realització: Prova individual que combina preguntes tipus test, preguntes obertes i preguntes d'aplicació pràctica de la teoria.
Activitat individual. Cal treure un 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes de l'assignatura. 60
AVC3: Treball: Innovació en el joc. Gamificació
Objectiu d'aprenentatge: Dissenyar una proposta d'aprenentatge de les habilitats motrius a través d'una proposta de joc innovador
Activitat grupal. Assistència obligatòria a les sessions teòriques i pràctiques per tal de que aquesta part sigui avaluada. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui

20 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTÍNUA
És imprescindible haver assistit al 80% de les sessions pràctiques per acollir-se a aquesta modalitat

AVALUACIÓ FINAL
OPCIÓ A: Si has asssitit al 80% de les sessions pràctiques però la mitjana no et surt aprovada, o has suspès l'examen:
- Presentar-te a l'examen de contingut teòrico-pràctic per recuperar-lo o per pujar nota i per tant pujar la mitjana (60%)

OPCIÓ B: Si NO has assistit al 80% de les sessions pràctiques
- AVC1: Joc i observació: S'avaluarà a través d'un examen que es farà a partir d'un cas presentat amb video. Activitat individual. No recuperable. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui (20%)
- AVC2: Examen de continguts teòric pràctics. Activitat individual. Recuperable. Cal treure un 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes. (60%)
- AVC3: Treball Innovació en el joc: la gamificació. Activitat individual. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui. Caldrà respondre una pregunta oral al respecte del treball per tal d'obtenir aquest percentatge de la nota. (20%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació es detallen les condicions:
- AVU1: Joc i observació: S'avaluarà a través d'un examen que es farà a partir d'un cas presentat amb video. Activitat individual. No recuperable. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui (20%).
- AVU2: Examen de continguts teòric pràctics. Activitat individual. Recuperable. Cal treure un 5 per poder fer mitjana amb la resta de notes (60%).
- AVU3: Treball Innovació en el joc: la gamificació. Activitat individual. Fa mitjana independentment de la nota que es tregui. Caldrà respondre una pregunta oral al respecte del treball per tal d'obtenir aquest percentatge de la nota (20%).

Totes les activitats s'entregaran i es desenvoluparan el dia de l'avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà:
- Tenir l'AVC2 (Examen de contingut teòrico-pràctic) aprovat amb un 5.0
- Obtenir una qualificació mínima de 5.0 en la mitjana de l'assignatura
- Haver presentat totes les activitats d'avaluació en data

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA1.- Conèixer la incidència del joc en les etapes de desenvolupament motriu dels i de les alumnes.
OA2.- Analitzar i aprofundir, des d'una perspectiva teòrica i pràctica, en les possibilitats d'utilització del joc per a la consecució dels objectius relacionats amb el desenvolupament de les habilitats motrius.
OA3.- Analitzar l'estructura interna dels diferents jocs per afavorir el desenvolupament de les habilitats motrius.
OA4.- Dissenyar jocs i les seves variants per adaptar-los a la realitat del context en el que han de donar resposta afavorint l’educació en valors.
OA5.- Presentar i conduir diferents jocs a partir de l'observació i l'anàlisi reflexiva de la mateixa situació de joc.
OA6.- Mostrar interès per la millora en la intervenció docent.

És una assignatura de caràcter teòricopràctic.
Cal assistir al 80% de les sessions pràctiques per acollir-se a l'avaluació continua.
Les sessions pràctiques es fan a les instal·lacions esportives.

Assignatures recomanades

 • Desenvolupament motor i iniciació esportiva
 • Principis didàctics de l'activitat física i l'esport
 • Programació de l'ensenyança en el sistema educatiu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESCENARI I:PRESENCIAL: l'exposició teòrica de continguts, l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

ESCENARI IV: CONFINAMENT: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
ESCENARI I: PRESENCIAL
AV CONTÍNUA
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen i es desenvolupen en format presencial.
Per optar a l'avaluació continuada s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant la signatura de l'assistència a les classes pràctiques que es desenvoluparan presencialment.
AV. FINAL I AV. ÚNICA
Les activitats i criteris d'avaluació es mantenen i es desenvolupen en format presencial.

ESCENARI IV: CONFINAMENT
AV. CONTÍNUA
Es mantindran la majoria de les activitats d'avaluació, però les entregues i el desenvolupament de cada una d'elles es farà a través del moodle, videoconferència o correu electrònic.
La única activitat d'avaluació que es modificarà serà la AVC1, que en lloc de desenovlupar-se en base a una sessió pràctica, es desenvoluparà a partir d'un cas presentat amb video.
Per optar a l'avaluació contínua s'ha d'assistir al 80% de les sessions pràctiques. El control d'assistència es realitzarà mitjançant l'entrega de tasques o activitats mitjançant el moodle, o la presencialitat a les videotrucades.
AV FINAL I AV ÚNICA
Es mantindran totes les activitats d'avaluació, però les entregues i el desenvolupament de cada una d'elles es farà a través del moodle, videoconferència o correu electrònic.

Tutoria i comunicació:
ESCENAI I: PRESENCIAL les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s’utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i el correu electrònic.

ESCENARI IV: CONFINAMENT: les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.