Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta assignatura l'alumnat aprèn els procediments bàsics per a la comprensió i elaboració de textos científics plantejats a partir de diferents metodologies.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTI CASALS TOQUERO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
  • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
  • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
  • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
  • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Introducció a la ciència/ Introducción a la ciencia

2. Introducció a la ciència de l'esport i de l'activitat física/ Introducción a las ciencias del deporte y de la actividad física

3. La fase conceptual en l'investigació científica/ La fase conceptual de la investigación científica

4. La metodologia en ciències de l'esport/ la metodología en ciencias del deporte

5. Els anàlisis estadístics de les dades en ciències de l'esport/ Análisis estadísticos en ciencias del deporte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 12 0 12
Classes pràctiques 15 12 27
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Prova d'avaluació 12 31 43
Seminaris 12 15 27
Treball en equip 10 21 31
Total 61 89 150

Bibliografia

  • Klaus Heinemann (2008). Introducción a la metodología de la investigación empírica (2ª Edición). Editorial Paidotribo.
  • Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, & Stephen J. Silverman (2011). Reseach Methods in Physical Activity (Sixth Edition). Human Kinetics.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Prova parcial de la part de metodologia/ Prueba parcial de la parte de metodología Avaluació de continguts teòrics de la part de metodologia en la recerca aplicada a l'activitat física i l'esport/ Evaluación de contenidos teóricos de la parte de metodología en la investigación aplicada a las ciencias del deporte y de la actividad física 40
AVC2: Prova parcial sobre la part d'estadística/ Prueba parcial sobre la parte de estadística Avaluació de continguts teòrics i processos estadístics relacionats amb l'anàlisi de dades empíriques en ciències de l'activitat física i l'esport/ Evaluación de los contenidos teóricos y procesos estadísticos rlacionados con en análisis de datos empíricos en ciencias de la actividad física y del deporte 40
AVC3: Tasques pràctiques/ Tareas prácticas Treball individual i en equip. Portar a terme un seguit de tasques relacionades amb la investigació./ Trabajo individual y en equipo. Llevar a cabo una serie de tareas relacionadas con la investigación 20

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA/ EVALUACIÓN CONTINUADA
- L'alumnat ha de presentar de forma obligatoria el 100% de les tasques pràctiques, de les quals el 80% s'han de presentar puntualment (en la data fixada)./ El estudiante debe presentar el 100% de las tareas prácticas y el 80% puntualmente
- Els estudiants han d'aprovar ambdós parcials amb un cinc sobre deu./ Los estudiantes han de aprobar los dos parciales con un cinco sobre diez.
- Al final, la mitjana entre les tres notes (AVC1, AVC2, AVC3) ha de ser major que cinc./ Finalmente, la media entre las tres notas ha de igualar o superar el 5


AVALUACIÓ FINAL/ EVALUACIÓN FINAL

- En cas de suspendre els parcials, els alumnes poden recuperar-los el dia de l'examen final./ En el caso de suspender los parciales, se pueden recuperar el día de la evaluación final
- En cas de no presentar la part obligatoria (els exercicis) l'alumne s'ha de presentar a l'examen final./ En el caso de no presentar la parte obligatoria el estudiante se ha de presentar al examen final

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avalució contínua/ Se considera a un estudiante "no presentado" cuando no supera la evaluacion continua y no se presenta a la evaluación final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:
OA 1: Comprendre les bases teòriques i empíriques dels textos científics.
OA 2: Conèixer la lògica subjacent a la metodologia en ciències de l'esport.
OA 3: Interpretar els principals indicadors estadístics.
OA 4: Traduïr expressions estadístiques en llenguatge científic i quotidià.
OA 5: Entendre la lògica subjacent a l'integració de nous coneixements empírics en el marc teòric i empíric existent.

L'assignatura es desenvolupa a l'aula combinant l'exposició de continguts teòrics per part del professor i la comprensió i anàlisi d'articles científics proposats pel professor.

Assignatures recomanades

  • Esports d'adversari