Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Tracta de les respostes biològiques a l’exercici. És una continuació de la Fisiologia de l’exercici I i es troba estretament relacionada amb les altres assignatures del mòdul 1 de Ciències Bàsiques. Es centra en les adaptacions dels diferents sistemes a l’entrenament; els aspectes evolutius i adaptacions fisiològiques en diferents tipus de condicions, i la fatiga en relació a l’exercici físic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGI GARCIA RETORTILLO
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. . Adaptacions funcionals a l’exercici i l’entrenament físic 1.1.Entrenament de la Força: Adaptacions neuromusculars i hormonals 1.2.Adaptacions a l’entrenament dels sistemes energètics aeròbic i anaeròbic 1.3.Adaptacions cardiovasculars i respiratòries a l’exercici i l’entrenament 1.4.Adaptacions endocrines a l’exercici i l’entrenament

2. . Factors que afecten a la funció fisiològica, a la transferència energètica i al rendiment de l’exercici 2.1.Ambient i exercici 2.2.Ajudes ergogèniques 2.3.Nutrició en l’exercici i l’esport 2.4.Composició corporal, exercici i rendiment

3. . Adaptacions fisiològiques a l’exercici en poblacions especifiques 3.1.Creixement, desenvolupament i esportista jove 3.2.Exercici i envelliment saludable 3.3.Qüestions relatives al sexe i la dona esportista

4. 4. Fatiga i exercici físic 4.1.Concepte de fatiga 4.2.Classificacions de la fatiga 4.3.Mecanismes de fatiga 4.4.Introducció als mètodes i mitjans de recuperació de l’entrenament i la competició

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15 15
Classes expositives 23 0 23
Classes pràctiques 12 12 24
Prova d'avaluació 8 44 52
Seminaris 14 0 14
Treball en equip 3 19 22
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Astrand, P.O.; Rodahl, K.; Dahl, H.A. i Strome, S.B. (2010). Manual de Fisiología del ejercicio (1ª ed.). Barcelona: Paidotribo.
 • Barbany, J.R. (2002). Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Barcelona: Barcanova.
 • Billat, V. (2002). Fisiologia y metodologia del entrenamiento. De la teoria a la práctica.. Barcelona: Paidotribo.
 • Ehrman, J., Kerrigan, D., & Keteyian, S. (2017). Advanced Exercise Physiology .Essential Concepts and Applications. Champaign: Human Kinetics.
 • Guyton, Arthur C (cop. 2001 ). Tratado de fisiología médica (10ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Lopez Chicharro JL, Vicente-Campos D., Cancino López J (2013). Fisiología del Entrenamiento Aeróbico. . Madrid: Panamericana.
 • López Chicharro, José (2006 ). Fisiología del ejercicio (3ª ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • McArdle, W.; Katch, FI. i Katch, VL. (2014). Exercise physiology: energy, nutrition and human performance (8th ed.). Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins.
 • McArdle, W.; Katch, FI. i Katch, VL. (2010). Principios de Fisiología del ejercicio (2ª ed.). Madrid: McGraw Hill/Interamericana.
 • Murray, B., & Kenney, W. L. (2016). Practical guide to exercise physiology.. Champaign: Human Kinetics.
 • Nacleiro, F. (2010). Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes deportes. Madrid: Panamericana.
 • Powers S, Edward H. (2012). Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. . New York: McGraw-Hill.
 • Thibodeau,G. i Patton, K.T. (2000). Anatomía y fisiología. Barcelona: Elsevier Mosby.
 • Wilmore, J.H. i Costill, D.L. (2007). Fisiología del esfuerzo y del deporte (6ª ed.). Barcelona: Paidotribo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Examens parcials Consta de 3 exàmens parcials tipus test 60
AVC2: Treball d'aprofundiment sobre un contingut del temari Treball d'aprofundiment sobre un contingut del temari. Exigeix una tutoria grupal cada mes 25
AVC3:Pràctiques relacionades amb el temari Realització de les pràctiques i anàlisi de les dades obtingudes de les sessions. Per a poder comptar amb aquest percentatge és obligatòria l'assistència a les sessions pràctiques. 15

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA:
OPCIÓ A: AVC1 (85%)+ AVC3 (15%)
OPCIÓ B: AVC1 (60%)+ AVC2 (25%) + AVC3 (15%)
És necessari aprovar amb un 5 el sumatori dels exàmens per a poder fer promig de la nota. En el cas de no arribar al mínim de nota establert, el professor podrà decidir fer promig en funció de la participació activa i positiva a classe i analitzant cada cas de forma individual.
És necessari obtenir en cadascun dels exàmens parcials un mínim de 4, per tal de poder fer promig amb la resta d'exàmens parcials.


AVALUACIÓ FINAL: Examen final 100% (entra tot el treball autònom i activitats de seminari)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l'avaluació final no havent superat l'avaluació contínua.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
OA1.-Conèixer i explicar els canvis i adaptacions produïdes en els diferents sistemes del cos humà relacionats amb l’exercici i l’entrenament
OA2.- Identificar i discriminar les adaptacions fisiològiques en els diferents tipus de població
OA3.-Conèixer la resposta del cos humà davant de diferents condicions ambientals
OA4.-Conèixer la influència de diferents factors que afecten el rendiment físic: ergogènia, nutrició i composició corporal
OA5.-Explicar els límits del rendiment i la fatiga en base a les funcions sistèmiques i les seves interaccions

L'assignatura es desenvolupa principalment de manera teòrica, amb el suport d'exercisis de reforç teòric i alguna sessió pràctica.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3