Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA HERNANDEZ SERRANO
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (30%), Anglès (30%), Francès (10%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
  • T7. Resoldre problemes.
  • T12. Tenir raonament crític.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Estructura metodològica: Projecte de investigació.

2. Principis generals de recerca

3. Tipus d'estudi

4. Cerca bibliogràfica i normativa Vancouver

5. Objectius de recerca

6. Hipòtesi i variables

7. Subjectes d'estudi

8. Anàlisi de les dades i interpretació dels resultats.

9. L'article original i l'estil de redacció científica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 4 17 21
Prova d'avaluació 39 60 99
Resolució d'exercicis 7 23 30
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Garriga, A. J., Lubin, P., Merino, J. M., Padilla, M., Recio, P. y Suárez, J. C. (2009). Introducción al análisis de datos. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
  • Botella, J., Suero, M., y Ximénez, C. (2012). Análisis de datos en psicología I. Madrid: Pirámide.
  • Icart, M. T., Pulpón, A. M., Garrido, E. M. y Delgado, P. (2012). Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: Universitat de Barcelona.
  • Pardo, A., Ruiz, M. A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Madrid: Editorial Síntesis.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe (tant individual com en grups): crítica i discussió de casos, articles científics, exemples, problemes estadístics i pràctiques amb dades relacionades amb la fisioteràpia amb i sense programari estadístic. Aquestes activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe estan directament relacionades amb l'adquisició pràctica de les competències "treball en equip", "resolució de problemes", "raonament crític", "habilitats comunicatives orals i escrites" 20
Treball: projecte de recerca. 1. Capacitat de resolució de casos pràctics paràgraf referents a l'àmbit sanitari.
2. Treballar els apartats del treball fi de grau: projecte de recerca.
3. Fomentar el raonament crític a partir de la lectura de literatura científica.
4. Generar idees innovadores sobre possibles projectes d'investigació en l'Àmbit de la fisioteràpia.
10
Exàmen d'avaluació dels continguts teòrics i pràctiques L'exàmen és en format tipus test i preguntes de desenvolupament que inclou problemes, qüestions teòriques i interpretació de resultats.

70

Qualificació

1º AVALUACIÓ PART TEÒRICA [70% de la nota global]:
Consta d'un examen d'avaluació continuada. Es una prova tipus test i preguntes de desenvolupament on s'avaluarà tots el continguts de la matèria i activitats realitzades de forma individual, en parella i grupal a l'aula al llarg de l'assignatura.

2º AVALUACIÓ PART PRÀCTICA [30% de la nota global]:
- 10% de la nota global: Treball (projecte de recerca).
- 20% de la nota global: Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe.

Important: Per obtenir una puntuació mitjana entre la part teòrica i la part pràctica de l'assignatura l'alumne ha d'assolir una qualificació d’ almenys 5 punts en cadascuna de les dues parts.

3º AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA [100% de la nota global]:
En el cas d'haver suspès la part teòrica o la part pràctica o ambdues parts de l'assignatura l'alumne tindrà l'opció de realitzar un examen tipus test i preguntes de desenvolupament on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura de la teoria i la pràctica [100% de la nota global]. En el cas que l'alumne aprovi l'examen de suficiència, la seva qualificació final serà de 5 punts.

Els alumnes que hagin aprovat el examen d'avaluació continuada (amb una qualificació igual o superior a 5.00) i la part pràctica (amb una qualificació igual o superior a 5.00) estaran exemptes de fer l'examen de suficiència.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
*Es considerarà un alumne no presentat (NP) aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA1- Conèixer els procediments d'elaboració d'una investigació científica.
OA2- Identificar les diferents parts de la redacció d'un article científic així com els seus principals components.
OA3- Redactar un pre-projecte d'investigació en el camp de la fisioteràpia.
OA4- Utilitzar de forma adequada diferents cercadors bibliogràfics per tal d'elaborar el cos teòric d'una investigació.
OA5- Dominar els processos relacionats amb les dades científiques: recol·lecció, agrupació i categorització.
OA6- Aplicar les proves de significació estadística
OA7- Interpretar les dades estadístiques presentades en articles d'actualització científica