Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Cinesiteràpia i tècniques especifiques de tractament.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA TERESA FONT RAMENTOL  / PEDRO IGLESIAS CHAMORRO  / ALBERT RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • T2. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç.
 • T3. Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació.
 • T7. Resoldre problemes.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 8. Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques pròpies i atenent la individualitat de l'usuari.

Continguts

1. CINESITERÀPIA: Aspectes generals, definició, classificació, efectes, indicacions, contraindicacions i tipus. Exercicis actiu assistits i lliures. Treball muscular. Cinesiteràpia activa i cinètica respiratòria. Treball abdominal. Cinesiteràpia en grup.

2. TÈCNIQUES DE CINESITERÀPIA: Estiraments analtics. Neurodinàmica. FNP. Tècniques propiocepciceptives. Altres tècniques actives específiques de cinesiteràpia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 7 13 20
Classes participatives 49 80 129
Prova d'avaluació 1 0 1
Total 57 93 150

Bibliografia

 • Esnault, M. (1994). Estiramientos analíticos en fisioterapia activa. ELSEVIER-MASSON.
 • Esnault, M. / Viel, E (2003). Stretching. ELSEVIER-MASSON.
 • González Viejo, M.A/Viejo, M.A. / Cohí, O. (2005). Amputación de extremidad inferior y discapacidadGonzález (1 ª ed.). ELSEVIER-MASSON.
 • Neiger (1988). Estiramientos Analíticos Manuales. Ed. Panmericana.
 • Leroy, Pierron, Péninou, Dufour... (1989). Génot Kimesioteràpia, Tomo (I): Principios. Miembros inferiores: Evaluaciones... (1). Panamericana.
 • Leroy, Pierron, Péninou, Dofour... (1988). Génot Kinesioterapia, Tomo (II): Miembros superiores, cabeza y tronco (1). Ed. Panamericana.
 • Adler; Beckers;Buck (2002). La facilitación neuromuscular propioceptiva en la práctica. (2ª edició). Madrid: Ed. Panamericana.
 • A. Hüter-Becker; H. Schewe; W. Heipertz (2003). Fisioterapia. Descripción de las técnicas y tratamiento. Paidotribo.
 • Mc Atee, Robert E. (2000). Estiramientos facilitados (2). Paidotribo.
 • Kendall (2006). Músculos. Pruebas y funciones (5). Jims.
 • Zamorano, E (2013). Movilización neuromeníngea. Tratamiento de los transtornos mecanosensitivos... (1). Panamericana.
 • Freres, Mairlot (2000). Maestros y claves de la postura. (1). Paidotribo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives i exercicis pràctics (Part I) Es valoraran les habilitats adquirides en la pràctica i l'execució de les tècniques ensinistrades així com el raonament clínic de l'elecció de la tècnica. Cal portar la indumentària apropiada per realitzar els exercicis i per fer de "pacient".
Les classes pràctiques s'avaluaran de manera continuada a l'aula. Es valorarà la puntualitat, actitud i comportament, participació i interès i adquisició d'habilitats.
Es faran preguntes periòdicament (amb o sense avís previ) sobre la matèria donada.
És imprescindible venir amb la indumentària apropiada per fer les pràctiques com a fisioterapeuta i per poder fer de "pacient". Aquest punt també implica no portar anells, rellotges, pulseres, arracades i d'altres elements que puguin estar contraindicats per fer la pràctica i que la indumentària permeti realitzar als companys les maniobres directament sobre la pell de manera còmoda.
L'incompliment d'aquest ítem serà valorat negativament en la valoració de l'avaluació continuada.
No està permés fer fotografies ni gravacions durant les classes.
És obligatòria l'assistència a un mínim del 80% de les clases. Les absències seran contemplades en la valoració de la nota de l'avaluació continuada.
15
Classes participatives i exercicis pràctics (Part II) Es valoraran les habilitats adquirides en la pràctica i l'execució de les tècniques ensinistrades així com el raonament clínic de l'elecció de la tècnica. Cal portar la indumentària apropiada per realitzar els exercicis i per fer de "pacient".
Les classes pràctiques s'avaluaran de manera continuada a l'aula. Es valorarà la puntualitat, actitud i comportament, participació i interès i adquisició d'habilitats.
Es faran preguntes periòdicament (amb o sense avís previ) sobre la matèria donada.
És imprescindible venir amb la indumentària apropiada per fer les pràctiques com a fisioterapeuta i per poder fer de "pacient". Aquest punt també implica no portar anells, rellotges, pulseres, arracades i d'altres elements que puguin estar contraindicats per fer la pràctica i que la indumentària permeti realitzar als companys les maniobres directament sobre la pell de manera còmoda.
L'incompliment d'aquest ítem serà valorat negativament en la valoració de l'avaluació continuada.
No està permés fer fotografies ni gravacions durant les classes.
És obligatòria l'assistència a un mínim del 80% de les clases. Les absències seran contemplades en la valoració de la nota de l'avaluació continuada.
15
Classes participatives i exercicis pràctics (Part III) Es valoraran les habilitats adquirides en la pràctica i l'execució de les tècniques ensinistrades així com el raonament clínic de l'elecció de la tècnica. Cal portar la indumentària apropiada per realitzar els exercicis i per fer de "pacient".
Les classes pràctiques s'avaluaran de manera continuada a l'aula. Es valorarà la puntualitat, actitud i comportament, participació i interès i adquisició d'habilitats.
Es faran preguntes periòdicament (amb o sense avís previ) sobre la matèria donada.
És imprescindible venir amb la indumentària apropiada per fer les pràctiques com a fisioterapeuta i per poder fer de "pacient". Aquest punt també implica no portar anells, rellotges, pulseres, arracades i d'altres elements que puguin estar contraindicats per fer la pràctica i que la indumentària permeti realitzar als companys les maniobres directament sobre la pell de manera còmoda.
L'incompliment d'aquest ítem serà valorat negativament en la valoració de l'avaluació continuada.
No està permés fer fotografies ni gravacions durant les classes.
És obligatòria l'assistència a un mínim del 80% de les clases. Les absències seran contemplades en la valoració de la nota de l'avaluació continuada.

15
Prova avaluadora escrita (presencial a EUSES) Examen presencial de 40 preguntes tipus test.
Hi ha 5 respostes possibles i només una és certa. Les respostes correctes sumen 1 punt i les incorrectes resten 0,25.
L'aprovat correspon a una puntuació de 20.
Per poder fer mitja amb les altres notes avaluatòries, cal que la nota d'aquesta prova sigui com a mínim de 4.
55

Qualificació

1- Classes participatives i exercicis pràctics: Es valoraran aspectes com la puntualitat, el comportament, la participació i l'interés, l'execució de les tècniques, etc. Es podran fer preguntes aleatòriament (amb o sense previ avís) de qüestions relacionades amb la matèria donada. Es valoraran les habilitats adquirides en la pràctica i l'execució de les tècniques ensinistrades així com el raonament clínic de l'elecció de la tècnica. Cal portar la indumentària apropiada per realitzar els exercicis pràctics i per fer de "pacient".
L'assistència a les clases pràctiques és obligatòria en un mínim del 80% de les hores. L'absència a més del 20% de les classes farà que el professor pugui decidir NO avaluar a l'alumne de la part pràctica, considerant-se NO PRESENTAT i suposant un 0 de la part corresponent.

2- Prova avaluadora escrita: examen de 40 preguntes, amb 5 respostes cada una. Només hi ha una resposta vàlida. Les respostes correctes sumen un punt i les incorrectes resten 0,25. Les respostes no contestades, ni sumen ni resten. Per poder fer mitja amb les altres notes avaluatòries, cal haver tret un mínim d'un 4 de la prova avaluadora escrita. Es contemplaran tant continguts teòrics com pràctics

La nota final de l'assignatura correspon a la suma dels percentatges de les diferents proves avaluatòries, i haurà de ser d'un mínim de 5. Per poder fer mitja és imprescindible que la nota mínima de la prova avaluadora escrita sigui de 4.

L'examen de suficiència consistirà en un examen escrit en el que es contemplaran tant continguts teòrics com pràctics. Es valorarà com a apte/no apte, suposant una qualificació màxima de 5. Tant si l'examen de suficiència es qualifica com a apte o com a no apte, no dona dret a que es contemplin les puntuacions obtingudes en les altres proves avaluatòries realitzades durant el llarg del curs.
La qualificació de l'avaluació continuada de classe no té possibilitat de recuperació directa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'absència injustificada a més del 20% de les classes farà que el professor pugui decidir NO avaluar l'alumen de la part pràctica, i de l'avaluació continada, considerant-se NO PRESENTAT i suposant un 0 de les parts de la nota corresponent.

Els exercicis presentats fora de la data i hora límits proposats pel professor no seran recollits i es consideraran com a NO PRESENTATS, suposant un 0 de la part de la nota corresponent.

Observacions

Caldrà portar la roba adeqüada a les classes, de manera que permeti una bona execució de les tècniques. L'inclumpliment d'aquesta premisa pot comportar penalitzacions en la nota d'avaluació continuada a les classes pràctiques i els exercicis pràctics.

No està permés fer fotografíes ni gravacions durant les clases, ni l'ús de telefòn mòbils. L'ús de tablets i ordinadors queda limitat exclusivament a les tasques relacionades amb el desenvolupament de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • ANATOMIA
 • APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS
 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • BIOMECÀNICA
 • PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA