Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Els continguts de la part de Deformitats de Columna permetran a l'alumnat: Diferenciar una deformitat estructurada (sagital o tridimensional) de la columna d'un problema postural. Ser capaç d'efectuar una exploració clínica bàsica a un nen/a o a una persona adulta amb una deformitat de columna. Saber mesurar la corba lateral i la rotació en les radiografies per poder quantificar la magnitud de la deformitat. Determinar la "gravetat" d'una escoliosi per saber si hem de derivar el pacient a l'especialista. Reconèixer els diferents tipus funcionals bàsics d'escoliosi i interpretar els principis de correcció tridimensional de l'escoliosi segons el mètode BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). L'apartat de Patologia Reumatològica proposa descriure les principals afeccions reumatològiques des del punt de vista de la fisioteràpia i amb un enfoc inter disciplinar. Ser capaços de reconèixer l'estat de salut del pacient mitjançant una valoració reumatològica, establir un pla de cures de fisioteràpia que permeti cobrir els objectius inicialment plantejats i valorar-ne posteriorment els resultats obtinguts. Identificar els diferents tipus de dolor i conèixer els tractaments físics i farmacològics per tractar-lo. Adquirir coneixement general sobre les proves radiològiques i altres utilitzades en el diagnòstic i seguiment dels pacients reumàtics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CLARA CORBELLA VIROS  / MONTSERRAT PALOM GRAU
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T7. Resoldre problemes.
  • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
  • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
  • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.

Continguts

1. Deformitats de columna

          1.1. Deformitats Sagitals

                    1.1.1. Cifosi postural i Scheuermann

          1.2. Deformitats Tridimensionals

                    1.2.1. Escoliosi morfològica i escoliosi no morfològica

                    1.2.2. Mesura de radiografies.

                    1.2.3. Exploració i valoració en l'escoliosi.

2. Definició de reumatologia.

          2.1. L'exploració clínica

          2.2. Aspectes radiològics

          2.3. Les grans síndromes reumatològiques.

          2.4. Classificació de les malalties reumatològiques.

3. Anatomia i fisiologia articular, periarticular i múscul-tendinosa.

4. Semiologia articular i periarticular.

          4.1. Concepte d´artrosi, artritis, sinovitis, periartritis, capsulitis, bursitis, tendinitis.

5. Valoració general del pacient reumàtic.

          5.1. Anamnesi, exploració, valoració funcional i proves complementàries.

6. Malaltia degenerativa articular. Artrosi.

7. Malalties inflamatòries del teixit connectiu.

          7.1. Artritis reumàtica.

          7.2. Artritis crònica juvenil

          7.3. Lupus eritematós.

          7.4. Esclerodèrmia o esclerosi sistèmica.

          7.5. Dermatomiositis / Polimiositis.

8. Proves complementàries: Coneixement general proves analítiques radiològiques i altres utilitzades en el diagnòstic i seguiment dels pacients reumàtics.

9. Espondiloartropaties inflamatòries o sero negatives.

          9.1. Espondilitis anquilosant.

          9.2. Reiter. Artritis reactiva o post-infecciosa.

          9.3. Artritis de malalties inflamatòries intestinals.

          9.4. Artritis psoriàsica.

10. Malalties metabòliques.

          10.1. Gota.

          10.2. Pseudogota.

11. Alteracions neurovasculars.

          11.1. Algodistròfia simpàtica reflexa.

12. Dolor crònic generalitzat.

          12.1. Fibromiàlgia i Fatiga crònica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13 12 25
Classes expositives 5 8 13
Classes participatives 14 14 28
Exposició dels estudiants 3 4 7
Prova d'avaluació 1 0 1
Resolució d'exercicis 0 1 1
Total 36 39 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Els alumnes aprendran a fer les mesures radiològiques en una escoliosi. Es valorarà l'aplicació dels continguts teòrics referents a la mesura de les radiografies a partir d'una activitat a classe per grups. 10
Els alumnes respondran un qüestionari de 20 preguntes tipus test relacionades amb el temari treballat a classe. El qüestionari es respondrà mitjançant el Moodle i es disposarà de 20 min. per fer la prova. 15
Prova avaluativa. Cal treure una nota de 5 per mitja amb les demés activitats avaluadores. 75

Qualificació

Activitats d'avaluació continuada (25%):

10% Mesures radiològiques escoliosi: Es valorarà l'aplicació dels continguts teòrics referents a la mesura de les radiografies.

15% Respondre un qüestionari de 20 preguntes test en 20 minuts mitjançant el Moodle de tot el temari donat fins el moment.

75% Prova avaluativa:

-30 preguntes tipus test procedents del temari de Patologia Reumatològica i Deformitats de Columna. 20 de l'apartat de fisioteràpia Reumatològica i 10 procedents del temari de Deformitats de Columna.

Les respostes errades descomptaran 0'25. Les respostes en blanc no sumen ni resten.

Cal treure un 5 de la nota de l'examen per fer el pro mig amb la resta d'activitats avaluadores, en cas que la nota sigui inferior a 5 serà aquesta la que constarà en les qualificacions.

NOTA FINAL: activitats d'avaluació continuada (25%) + Prova avaluativa (75%).


Els alumnes no aprovats (amb una nota inferior a 5 de la NOTA FINAL de l'assignatura) optaran a la PROVA DE SUFICIÈNCIA on la nota màxima serà de 5 i no sumaran les notes obtingudes en les activitats d'avaluació continuada.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En cas de no presentar alguna activitat avaluadora, es promitjarà amb un 0.

Assignatures recomanades

  • Anatomia 1
  • Anatomia 2
  • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
  • PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA