Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient afecte de lesions en l'aparell locomotor. Tractament específic de fisioteràpia en les lesions òssies, articulars i de parts toves. Abordatge i tractament de fisoteràpia en el pacient amputat i en el pacient amb grans cremades.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • T16. Tenir capacitat d'aprenentatge autònom.
 • 4. Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel·lectuals i destreses tècniques i manuals, que facilitin la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, d
 • 5. Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials.
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Continguts

1. Generalitats del tractament de fisioteràpia en les lesions traumatològiques i en les deformacions ortopèdiques que afecten a l'aparell locomotor.

2. Fisioteràpia en les lesions òssies.

3. Fisioteràpia en les lesions articulars.

4. Fisioteràpia en les lesions de parts toves (múscul, lligament, tendó...).

5. Fisioteràpia en el pacient amputat.

6. Fisioteràpia en el pacient amb grans cremades.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 14 18
Cerca d'informació 0 14 14
Classes expositives 15 45 60
Lectura / comentari de textos 0 12 12
Prova d'avaluació 1 0 1
Resolució d'exercicis 2 18 20
Total 22 103 125

Bibliografia

 • Atkinson, KCoutts, F. J.Hassenkamp, A. M (2006). Fisioterapia en ortopedia. Un enfoque basado en la resolución de problemas, . Elsevier. .
 • Bernhard Ehmer (2005). Fisioterapia en ortopedia y traumatología . Madrid: Mc Graw-Hill Interamericana. .
 • Perez-Caballer (2004). Patología del aparato locomotor en ciencias de la salud (1). PAnamericana.
 • Gerd-Wilhem Böger; Kerstin Hoppe;Friedrich-Wilhem Möller (2000). Fisioterapia para ortopedia y reumatologia. Barcelona: Paidotribo. .
 • Reichel, H (2007). Fisioterapia del aparato locomotor. Estructura, funciones, medidas de actua... (1). Paidotribo.
 • Jurado, A (2007). Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia (2). Paidotribo.
 • Buckup, K. (2007). Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular (3). Masson.
 • Travell y Simons (2004). Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo (Vol. I). (2). Panamericana.
 • Travell y Simons (2002). Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo (Vol. II) (2). Panamericana.
 • Dommerholt, J. - Fernández de las Peñas, C (2013). Punción seca de los puntos gatillo. Una estrategia clínica basada en (1). Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova avaluadora parcial. Prova d'avaluació continuada a realizar de manera presencial a EUSES, en format d'exercici tipus test, de 20 preguntes i 5 possibles respostes cada una d'elles, entre les quals només una és correcta. 30
Prova avaluadora final. Prova d'avaluació final a realizar de manera presencial a EUSES, en format d'exercici tipus test, de 40 preguntes i 5 possibles respostes cada una d'elles, entre les quals només una és correcta. 70

Qualificació

Prova avaluadora parcial: L'aprovat està en 10 punts. Les respostes correctes sumen un punt, les incorrectes resten 0.25 punts cada una i les no contestades no sumen ni resten.

Prova avaluadora final: L'aprovat està en 20 punts. Les respostes correctes sumen un punt, les incorrectes resten 0.25 punts cada una i les no contestades no sumen ni resten. Per poder contemplar la puntuació obtinguda en la prova d'avaluació parcial realitzada durant el transcurs de l'assignatura, cal que la nota mínima de la prova avaluadora final sigui de 4.

La nota final de l'assignatura és la suma dels percentatges de cadascuna de les activitats avaluadores, sempre i quan la nota de la prova avaluadora final sigui d'un mínim de 4.

L'examen de recuperació es valora com a apte/no apte, suposant una qualificació màxima de 5. Tant si l'examen es qualifica com a apte o com a no apte, no dona dret a que es contempli cap altra puntuació obtinguda durant el curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El fet de no presentar-se a alguna de les proves avaluadores realitzades a l'aula en el moment proposat pel professor, es considera NO PRESENTAT a aquella prova i suposa un 0 d'aquella activitat.

Observacions

No està permés fer fotografíes ni gravacions durant les clases, ni l'ús de telefòn mòbils. L'ús de tablets i ordinadors queda limitat exclusivament a les tasques relacionades amb el desenvolupament de l'assignatura.
L'assistència a classe NO és obligatòria.
Un comportament inadequat de l'alumne durant les classes que pugui suposar una molèstia al professor o als altres alumnes, dóna dret al professor a expulsar a l'alumne de l'aula si ho considera oportú.

Assignatures recomanades

 • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
 • ANATOMIA
 • APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS
 • CINESITERÀPIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA
 • TERÀPIA MANUAL
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA