Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La present assignatura té per objecte dotar a l'estudiant dels coneixements teòrics i pràctics referents a l’Aplicació d’Agents Físics dins el marc de la Fisioteràpia com a eina de tractament a traves de classes teorico-pràctiques, però també com a eina d’estudi per la imatge, a través dels seminaris expositius. Per tal de portar a la pràctica els coneixements que van adquirint al llarg del curs (però també els adquirits al llarg del grau fins al moment), s’integren dins el període lectiu de l’assignatura les Sessions d’Actuació Clínica (SAC), on els estudiants tenen la oportunitat d’oferir un servei de fisioteràpia a pacients reals
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • T6. Prendre decisions.
 • T15. Tenir motivació per la qualitat.
 • 2. Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els quals es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioteràpia.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 7. Dissenyar el pla d'intervenció en fisioteràpia, atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència.

Continguts

1. El dolor

2. Història Clínica.

3. Termoterapia.

4. Crioterapia.

5. Infraroig.

6. Ultrasò.

7. TENS.

8. Làser.

9. Corrents Interferencials.

10. Magnetoteràpia.

11. Alta Freqüència.

12. El tractament de fisioteràpia i la combinació amb els agents físics.

13. Diatèrmia

14. Radiografía

15. Ressonància magnètica

16. Ecografia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 5 6
Classes expositives 12 11 23
Prova d'avaluació 35 43 78
Resolució d'exercicis 2 12 14
Treball en equip 10 19 29
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Tim Watson (2009). Electroterapia. Pràctica Basada en la Evidencia (12). Barcelona: Elsevier.
 • Hüter-Becker, A et al (2005). Terapia Física (1). Barcelona: Editorial Paidotribo.
 • Plaja, J (2004). Analgesia por medios físicos. Mc Graw Hill.
 • Rodríguez Martin (2014). Electroterapia en Fisioterapia (3ª). Madrid: Editorial Médica Panamericana S.A.
 • M. Martinez, J.M. Pastor, F. Sendra (1998). Manual de Medicina Física. (1). Madrid: Harcourt Brace.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d'avaluació continuada
Mitjançant proves moodle i/o activitats en horari lectiu 20
Elaboració d'una història clínica Treball al final de les SAC amb la valoració, tractament i seguiment del pacient 30
Prova d'avaluació escrita continguts teòrics
Examen de 60 preguntes tipus test referents al contingut de les classes teorico-pràctiques d’Aplicació d’Agents Físics així com dels seminaris sobre l’Estudi per la imatge. Per tal de poder fer mitja qualificativa amb la resta de notes s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una qualificació mínima de 5.00 a l'examen teòric. Les respostes incorrectes resten -0.25.
50

Qualificació

ASSISTÈNCIA:

L'assistència a les Sessions d'Actuació Clínica (SAC) és obligatòria. Es permet un absentisme de fins al 20% del total de les sessions sempre que sigui per una causa justificada.

En cas de preveure no poder assistir a les SAC s’haurà d’avisar amb antelació i canviar el torn amb un company.

AVALUACIÓ:

- Proves d’avaluació continuada.

Al llarg del semestre es realitzaran 4 proves d’avaluació continuada referents als continguts impartits fins al moment dins l’assignatura.

Cada prova valdrà un 5%.

La nota final serà la seva mitjana i correspondrà al 20% de l’assignatura.

- Prova d’avaluació SAC:

Història Clínica i assistència a classe.

Elaboració de la Història Clínica sobre el pacient tractat al llarg de les SAC on es qualificarà la valoració inicial, el tractament proposat i el seguiment realitzat al llarg del període que ha durat el servei.

Les faltes d’assistència es descomptaran dins d’aquest apartat encara que estiguin justificades (0.50 per falta sobre la nota final).

La qualificació d’aquest apartat correspon al 30% de la nota final de l’assignatura.

- Prova d’avaluació escrita:

Examen de 60 preguntes tipus test referents al contingut de les classes teorico-pràctiques d’Aplicació d’Agents Físics així com dels seminaris sobre l’Estudi per la imatge.
Per tal de poder fer mitja qualificativa amb la resta de notes s'estipula l'obligatorietat d'obtenir una qualificació mínima de 5.00 a l'examen teòric.

Les respostes incorrectes resten -0.25.

La qualificació d’aquest apartat correspon al 50% de la nota final de l’assignatura.

IMPORTANT:

Donat el caràcter integrador i transversal de les diferents assignatures del Grau en Fisioteràpia, s'aconsella repassar les "Assignatures recomanades" ja cursades (Valoració en Fisioteràpia, Anatomia i Física, Fisiología Fonaments en Fisioteràpia, Massoteràpia) i les que es poden estar cursant de forma paral·lela (Cinesiteràpia, Teràpia Manual, Atenció de Fisioteràpia en lesions de l'aparell locomotor, Cadenes musculars) contingut de les quals és necessari pel correcte desenvolupament de les Sessions d'Actuació Clínica.

Dins els criteris d'avaluació i qualificació es tindran en compte els continguts cursats en assignatures anteriors pel que podran ser re avaluats de forma intrínseca dins els marc d'Aplicació d'Agents Físics i les Sessions d'Actuació Clínica.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no faci l'examen final, tindrà com a nota No Presentat.

Observacions

És molt important repassar els continguts de les assignatures del curs anterior i en especial les que son qualificades com recomanables, donat que seran imprescindibles pel correcte desenvolupament de l'assignatura.

Per assolir els coneixements de forma fructífera es recomana l’estudi continu.

És obligatori assistir a les classes pràctiques amb la indumentària adequada (uniforme i talla per la llitera). Tampoc es permetrà realitzar la pràctica amb anells, rellotges, polseres, arracades o qualsevol element que pugui anar en detriment de la comoditat i seguretat de l’alumnat durant la execució de les diferents maniobres de fisioteràpia.

És imprescindible cuidar la higiene corporal. L’alumne haurà d’assistir a les pràctiques amb el cabell recollit, ungles curtes i sense pintar.

L’incompliment d’aquests apartats podrà suposar una sanció disciplinària.

Assignatures recomanades

 • AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES
 • ANATOMIA
 • ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR
 • BIOLOGIA
 • CADENES MUSCULARS
 • CINESITERÀPIA
 • FÍSICA
 • FISIOLOGIA
 • FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
 • MASSOTERAPIA
 • TERÀPIA MANUAL
 • VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA