Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Antropologia proposa des de una perspectiva holística i ètica, l’anàlisi de les causes culturals i dels conflictes que incideixen a la salut, al seu desequilibri i la repercussió social que tenen els seus significats. Posa en valor la sensibilitat endavant de la desigualtat, i dota a l’alumne d’eines comunicatives i marcs bioètiques que li permetin una interacció eficaç amb el pacient .
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTA SAN MILLAN ALONSO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (15%), Anglès (25%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T11. Desenvolupar habilitats en les relacions personals.
 • T14. Mostrar reconeixement a la diversitat i a la multiculturalitat.
 • 14. Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional així com integrar els aspectes socials i comunitaris a la presa de decisions.
 • 19. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Continguts

1. Introducció al concepte de Antropologia cultural.

2. Subdivisions i relacions amb altres disciplines.

3. Antroplogia cultural, la creació simbòlica

4. Anàlisi dels factors culturals

5. Objecte i mètode de l'antropologia de la salut.

6. Orientació antropològica malaltia/salut.

7. Pluralisme assistencial, autoassistència, automedicació

8. Medicines alternatives

9. La teoria antropologica sobre els aliments

10. Antropologia i gènere

11. Antropologia i drogodependencies

12. Principis de la Bioètica.

13. Comunicació simbòlica i cultural.

14. Models de comunicació. Habilitats socials.

15. Teoria de Palo Alto.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 10 12
Classes expositives 30 45 75
Classes participatives 6 0 6
Debat 2 10 12
Elaboració de treballs 8 15 23
Exposició dels estudiants 2 5 7
Prova d'avaluació 0 5 5
Tutories 4 0 4
Visionat/audició de documents 6 0 6
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Kenny M, de MiguelJM Eds (1980). La Antropologia Médica en España.. Barcelona: Anagrama.
 • Helman CG. Culture, Healt and ILLness. (1994). An Introduction for Healt Professionals (3 ed.). Londres: Butterwortt Heinemann.
 • Antroplogia de la Medicina Una decada de Jano I (19851995). Zaragoza: Asociación Española de Trabajo Social y Salud, 199.
 • Comelles JM; Martínez A. (2000). Enfermedad, Cultura y Sociedad: un ensayo sobre las relaciones entre la Antropol. EUDEMA, S.A..
 • Esteban ML. (2004). Antropología del cuerpo: género, itinerarios corporales y cambio.. Barcelona: Bellaterra.
 • Kenny M, De Miguel JM (eds). (1980). Antropología del cuerpo: género, itinerarios corporales y cambio.. Barcelona: Anagrama.
 • Menéndez EL. (2002). La parte negada de la cultura. Relativismo, diferencias y racismo. . Barcelona: Bellaterra.
 • Kenny M, De Miguel JM (eds) (1980). Antropología del cuerpo: género, itinerarios corporales y cambio. Anagrama.
 • Esteban M.L (2004). Antropología del cuerpo: género, itinerarios corporales y cambio.. Barcelona: Bellaterra .
 • Torralba F. (1998). Antropología del cuidar. Fundación MAPFRE Medicina.
 • Rodríguez JA; De Miguel (1990). Salud y poder. Madrid: CIS.
 • Ulan PR, Robinson ET, Tolley EE. (2006). Investigación aplicada en Salud Pública: Métodos cualitativos. Publicación científica y técnica nº 614. Washington OPS,,
 • Diego Gracia (2000). Calidad y excelencia en el cuidado de la salud. Serie Publicaciones - 2000 Programa Regional de Bioética División de Salud OMS,, . Recuperat , a http://salud.edomex.gob.mx/Html/Medica/BIOETICA%20Y%20CUIDADO%20DE%20LA%20SALUD.
 • Clèries Costa, Xavier (2006). La comunicación. Una competencia esencial para los profesionales de la salud (!º). Elsevier Masson.
 • Diego Gracia (2002). Medicina basada en la evidencia: aspectos éticos. Revista Bioética, 8(1), . Recuperat , a http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/263/26
 • A L Noreña Peña, L Cibanal Juan, N Alcaraz Moreno (1989). La interacción comunicativa en el cuidado de la salud. Revista Española de Comunicación en Salud.,, . Recuperat , a http://www.aecs.es/1_2_interaccion%20comunicativa.pdf
 • Marta Rizo (2011). L'interaccionisme simbòlic i l'Escola de Palo Alto. Cap a un nou concepte de com. Portalcomunicacion.com,, . Recuperat , a http://portalcomunicacion.com/uploads/pdf/17_cat.pdf
 • Laura Weiss Roberts (2005). Bioethics Principles, Informed Consent, and Ethical Care for Special Populations. Elsevier,, . Recuperat , a http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033318205700566
 • Byron J. Good (2003). Medicina, racionalidad y experiencia. . Barcelona:: Bellaterra..
 • BROWN, P and R. Barrett (2009). Understanding and Applying Medical Anthropology (2end.). Mc Graw-Hill.
 • WILEY, A.S. and J.S. ALLEN (2009). Medical Anthropology. New York:: Oxford University Press.
 • Zavala, S (2009). Guía a la redacción en el estilo APA (6ª). . Recuperat , a http://serviciosva.itesm.mx/cvr/formato_apa/guia_apa_6ta.pdf)
 • Pinto, M (2004). Iniciación a la investigación . . Recuperat , a http://www.mariapinto.es/e-coms/ini_inves.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisis de la Antropologia com disciplina i els seus mètodes aplicats a les ciències de la salut. Subdivisions i relacions amb altres disciplines. Anàlisi dels factors culturals. Objecte i mètode de l'antropologia de la salut. Orientació antropològica malaltia/salut. Pluralisme assistencial, auto assistència, automedicació. Medicines alternatives. Antropologia cultural. Antropologia i gènere. La teoria antropològica sobre els aliments Antropologia i drogodependències. La Bioètica des de la antropologia. La antropologia a la comunicació Mitjançant un examen amb preguntes de resposta múltiple, l’alumne haurà de: Reconèixer, identificar, analitzar i relacionar els criteris i factors propis de la antropologia cultural, les seves subdivisions i relacions amb altres disciplines, els factors culturals lligats al objecte i mètodes de l'antropologia de la salut, la orientació antropològica malaltia/salut, els factors culturals amb la pèrdua i/o la millora de la salut, la construcció de paradigmes lligats a la salut, les accions bioètiques aplicades a la professió de fisioterapeuta, la teoria dels elements constitutius de la comunicació eficaç, assertiva i empàtica amb els pacients. 60
Treball de grup Treball en grup de recerca bibliogràfica sobre les creacions simbòliques a la salut, bioètica i comunicació.
L'alumne revitalizará individualment la defensa publica del treball en grup, utilitzant el recursos comunicatius desenvolupats a la assignatura. Nota ponderada (1 sobre 3) de la nota conjunta del Treball de grup, amb les restriccions exposades en criteris de qualificació.
10
Tallers per realitzar el treball de grup. Participació proactiva en tallers de creació i defensa de treballs. Nota ponderada (1 sobre 3) de la nota conjunta del Treball de grup, amb les restriccions exposades en criteris de qualificació. 10
Metodologia i recursos per la elaboració de treballs i la seva defensa. Avaluació del coneixements adquirits als tallers del Treball de grup. Nota ponderada (1 sobre 3) de la nota conjunta del Treball de grup, amb les restriccions exposades en criteris de qualificació.
10
Casos control sobre el paradigma de la salut/ malaltia, bioètica i comunicació cultural, i debat on line de les pel•lícules visualitzades Debat crític i documentat, sobre els temes proposats. 5
Exposició critica i documentada per part de l'alumne,a classe, sobre el marc teòric de les diferents mataries. Actitud proactiva per part de l'alumne a classe a la resolució d'exercicis. Control aleatori. 5

Qualificació

AC. Avaluació continuada.

1. Un examen de coneixements totals, 60 % de la nota final. (Avaluació de 0 a 10) Qualificació ponderada de 6 sobre 10.

2. Un treball en grup, 30 % de la nota final.(Avaluació de 0 a 10) Qualificació ponderada de 3 sobre 10.

Per aquest treball, els alumnes el defensaran en una presentació publica. La nota serà discriminada individualment per cada alumne del grup. Per ser avaluat en aquest treball, els alumnes han de participar als tallers pràctics de creació i defensa del treball; i superar les avaluacions de coneixements del taller, i assistir proactivament del 80% del temps lectiu dels tallers. La inactivitat i/o actitud no proactiva als tallers, es valorarà com un dèficit de participació, i implicarà la exclusió del alumne en aquest apartat del treball de grup.

3. Casos control sobre el paradigma de la salut/ malaltia i fòrum "on line". 5 % de la nota final (Avaluació de 0 a 10) Qualificació ponderada de 0,5 sobre 10.

4. Participació als exercicis d'aula, 5% de la nota final. (Avaluació de 0 a 10) Qualificació ponderada de 0,5 sobre 10.

Criteri per aprovar la assignatura.

1. La suma de totes les notes de l'avaluació continuada ha de superar la nota de 5 sobre 10. Simultàniament l'estudiant ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 a l’examen de coneixements totals. El no superar aquesta prova donarà per finalitzat el model d'avaluació continuada. La no realització dels examens, es qualificarà amb un 0.

2. Per donar per validat el treball de grup. L'estudiant ha de superar individualment, els tres criteris següents, cadascú amb el seu valor qualificatiu; el no superar-los es valorarà conjuntament tot el treball de grup amb un 0, al igual que la seva no realització.

2.1 Obtenir una qualificació individual mínima de 5 sobre 10 en la elaboració del treball i la seva defensa pública (Valor ponderat en aquest apartat de 1 punt sobre 3)

2.2 Participar proactivament als tallers, amb un seguiment superior al 70% del seu temps lectiu. La assistència inferior serà valorada amb un 0. (Valor ponderat en aquest apartat de 1 punt sobre 3)

2.3 Control de coneixements treballats al tallers amb una nota mínima de 7 sobre 10. (La no superació d’un dels exàmens, es considerarà com insuficiència, i es valorarà tot aquest apartat amb un 0). (Valor ponderat en aquest apartat de 1 punt sobre 3)

3. Exercicis "on line" i fòrum. Participació activa i documentada. La participació inferior al 80%, es considera com insuficiència(< 79% nota 0, >80% nota 10)

4. Participació als exercicis d'aula. La participació es valorarà per controls aleatoris. La participació inferior al 80%, es considera com insuficiència, (<79% nota 0, >80% nota 10)

La no superació dels criteris, implica no aprovar l’avaluació continuada de la assignatura en, Els alumnes que es trobin en aquesta situació hauran de realitzar una avaluació final.


AF. Avaluació final.

Tots els alumnes que no hagin superat l'avaluació continuada, disposaran de una avaluació final per determinar la suficiència de les competències adquirides, constituïda per:

1. Un examen de coneixements (Avaluació de 0 a 10) Nota mínima per aprovar un 5. (Valor ponderat 7 sobre 10)

2. Un treball individual (Avaluació de 0 a 10) Nota mínima per aprovar un 5. (Valor ponderat 3 sobre 10) Els alumnes que tinguin superat l’avaluació continua el treball de grup, queda compensat aquest treball, i es guarda la nota obtinguda.

La suma de totes les notes de l'avaluació final ha de superar la nota de 5 sobre 10. Simultàniament l'estudiant ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 a l’examen de coneixements i al treball individual.. La no superació d’aquests criteris implica no aprovar la assignatura a l’ avaluació final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat

Es considerarà un alumne No presentat, aquell que no es presenti a cap de les activitats d'avaluació continuada, ni a la avaluació final.

Una vegada l’estudiant ha realitzat una activitat dins de l'avaluació continuada, es donarà per iniciada la avaluació , i es qualificarà com 0 tots els aparts dissenyats en els criteris de qualificacions, als que no es presenti, i/o no els realitzi en el temps i hora assignats.

Observacions

La matèria esta dissenyada en tres cossos, que pretenen una autogestió de l’alumne: Partint del marc teòric exposat per el professor, l’alumne haurà de:
1. Complementar el marc teòric amb lectures relacionades.
2. Realitzar la recerca relacionant-la amb la matèria exposada.
3. Fer una reflexió critica dels marcs teòrics.
Per tant es recomana pera assolir aquest objectiu, que l’alumne:
1. Reconegui i utilitzi com marc teòric de la assignatura les lectures identificades com bàsiques i complementaries, que es trobaran a la web de la assignatura.
2. Identifiqui, discrimini i utilitzi materials de reconegut prestigi acadèmic, en un procés de recerca bibliogràfica, i el citi per un mètode validat.
3. Identifiqui, citi i relacioni la seva reflexió critica, amb les lectures obligatòries i complementaries, i els materials de la recerca.

Sobre la comunicació amb el professor.
El professor responsable es Manel Domínguez Villar, la correspondència mantinguda sera sempre en aquest professor, i es farà per part de l’alumne mitjanant el seu correu facilitat per la UdG, no es donarà com vàlid cap tipus de comunicació que no procedeixi d’aquesta font. La adreça electrònica del professor responsable es comunicarà en avisos i noticies. La resposta, si es cau, es donarà dins del cinc dies lectius posterior a la recepció del e-mail.
L’ús del correu institucional es específic per la activitat docent, i es prega no donar cap altre ús que el establert per la UdG.

Revisió de notes i treballs.
La revisió de notes del treball de grup, nomes es fa una vegada. La sol•licitud ha de ser realitzada per tot el grup, assistint tot el grup.

Assignatures recomanades

 • Nutrició
 • Salut pública i legislació sanitària