Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En aquesta assignatura es descriuen formalment la mecànica dels sòlids, dels fluids i dels camps electromagnètics com a base del funcionament del sistema musculo-esquelètic i de l'ús d'agents terapèutics en fisioteràpia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BONASTRE MUÑOZ  / JESUS PLANELLA MORATO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Introducció a la física. La mecànica dels sòlids.

2. La mecànica dels fluids.

3. Els principis físics dels camps electromagnètics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 20 10 30
Classes expositives 40 55 95
Prova d'avaluació 1 0 1
Resolució d'exercicis 0 14 14
Tutories 5 5 10
Total 66 84 150

Bibliografia

 • Hewitt PG (2007). Física Conceptual (10ª). Prentice Hall.
 • Tipler PA, Mosca G (2010). Física para la ciencia y la tecnología. Ed. Reverte.
 • Alonso M, Finn E (2000). Física.. Ed. Pearson, Addison Wesley Publishing.
 • Alsina J, Aranda J, Estradé S, Fornells M (1995). Física. Ed. Teide.
 • Jou D, Llebot JE, Pérez-García C (2009). Física para Ciencias de la vida. Ed. McGraw-hill serie Schaum.
 • López E (2003). Biofísica aplicada a la Biomecánica del Cuerpo Humano. Ed. Bellisco.
 • Resnick R, Halliday D, Krane KS (2002). Física. Compañía Editorial Continental.
 • Viladot A (2001). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer.
 • Wirhed R (1998). Habilidad atlética del movimiento. EdikaMed.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge basat en problemes (PBL). El professor repartirà en paper l’activitat pràctica que caldrà resoldre en grups de 4 persones. El procés de debat intern del grup es considera un treball en equip que es reflecteix en l’entrega d’un examen presencial escrit. La temàtica d’aquesta activitat estarà vinculada a la classe expositiva anterior i s’hi dedicaran uns 60 min. El professor donarà suport particular a tot grup d’alumnes que li ho demani.
En el cas de la UD Biofísica Aplicada, l’activitat pràctica es substituirà per un treball grupal que s'haurà de pujar al Moodle i s'exposarà també oralment en una sessió de classe.
40
Prova d'avaluació. La prova està constituïda per 40 preguntes test, de conceptes i problemes de resolució ràpida.
Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta.
Només 1 opció és la resposta correcta.
Les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor.
El temps de realització d’aquesta prova escrita és de 60 minuts.
60

Qualificació

-AVALUACIÓ CONTINUADA:
L’aprovat de l’assignatura requerirà l’obtenció d’una nota final de 5 punts.

L’assignatura serà avaluada amb els ABP i la prova d'avaluació.

-Prova d'avaluació:
Equival a un 60% de la nota final de l’assignatura.
És imprescindible obtenir un mínim de 4 punts en aquesta prova per a poder fer mitja amb la resta de l’avaluació continuada.

La prova està constituïda per 40 preguntes test, de conceptes i problemes de resolució ràpida. Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta. Només 1 opció és la resposta correcta. Les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor (per cada 5 respostes errònies se’n restarà una de correcta).

El temps de realització d’aquesta prova escrita és de 60 minuts.

Per a la prova es pot portar calculadora però NO es pot portar formulari.

-Aprenentatge basat en problemes:

Equivalen a un 40% de la nota final de l’assignatura.

Es realitza i es lliura al final de cada ABP, excepte el treball de grup de la UD 6 (Biofísica Aplicada), per al qual s’establirà un termini d’entrega via moodle amb suficient antelació.

És imprescindible obtenir una nota mitja major o igual a 5 punts en aquestes proves per poder fer mitja amb la prova escrita.

De les 14 activitats (tant exàmens com treball), es seleccionaran les 10 millors notes de cada alumne (5 del primer bloc i 5 del segon bloc) i es farà la mitja aritmètica d’aquestes 10. Si es realitzen menys de 10 activitats, les activitats no lliurades computaran com a “0” i només puntuarà el nombre d’activitats lliurades (amb aquest sistema s’incentiva l’assistència, però no l’obliga).

No s’acceptarà cap tipus de justificant de falta d’assistència.

La nota de les activitats avaluadores (equivalent al 40% de la nota final) es penjarà després del període lectiu però abans de la realització de la prova escrita.

Les solucions de l'ABP no es penjaran a l'Aula sinó que es corregiran dins de la sessió de classe un cop s'hagin lliurat l'examen pràctic.

-Revisió:

La revisió de l’avaluació continuada i de la prova escrita serà la setmana següent a la de realització de la prova d’avaluació.

-EXAMEN FINAL O AVALUACIÓ ÚNICA / RECUPERACIÓ:

L’examen final es realitzarà la setmana següent a la revisió.

L’examen final consisteix en un examen que seguirà la mateixa estructura que la prova escrita anterior.

Les activitats avaluadores realitzades quedaran anul•lades i no podran fer mitja amb l’examen final.

En aquest examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
En el supòsit d’obtenir una nota superior a 5, la nota final de l’assignatura sempre serà un 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Consideració sobre la qualificació “NO PRESENTAT”: Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Quan un alumne realitza una activitat avaluadora (per exemple: lliura un ABP en una classe expositiva), ja queda automàticament inclòs en el procés d'avaluació continuada i mai no serà considerat com a “No Presentat”.

Observacions

La metodologia de l'assignatura es constituirà en unitats didàctiques (UD).

Cada UD treballarà uns continguts concrets a partir d'una primera exposició explicativa del professor i, posteriorment, d'una activitat pràctica farà l'alumne sobre els continguts abordats en la UD corresponent.

Una vegada lliurada l'activitat (caràcter avaluador), el professor corregirà de manera interactiva amb l'auditori l'activitat, tot aclarint els dubtes que hagin pogut sorgir en relació al problema plantejat i els continguts teòrics de la UD.

Prèviament a cada UD, l'alumne haurà de descarregar-se els apunts de la plataforma Moodle i llegir-los detingudament.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en fisioteràpia.

OA 2 Aprendre els principis de la biomecànica i la electrofisiologia i les principals aplicacions en el camp de la fisioteràpia. Inclou la distribució de vectors, moments i les forces a les palanques que es troben en el cos humà.