Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aplicar els coneixements sobre la creació audiovisual a l'escriptura d'un guió de curtmetratge.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CAROLINA MARTINEZ LOPEZ  / MARC PLANA BOTEY
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • B1 Compilar, seleccionar, avaluar i transmetre informació de manera eficaç i eficient, segons objectius específics i de diferent precedència i format.
 • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
 • B3 Comunicar-se de manera efectiva, oralment i per escrit.
 • E5 Identificar, analitzar i utilitzar les tècniques de l'escriptura teatral.
 • E7 Identificar i analitzar les teories dramàtiques.
 • E9 Llegir, analitzar i contextualitzar la literatura dramàtica.
 • E10 Utilitzar eines per desenvolupar la imaginació escènica.

Continguts

1. Mòdul de cultura cinematogràfica i audiovisual

          1.1. Aproximació a la sintaxi fílmica

          1.2. Naixement de l'espectacle cinematogràfic

          1.3. La creació del relat cinematogràfic i els orígens del cinema documental

          1.4. El cinema com a informació i propaganda

          1.5. Primeres poètiques fílmiques europees

          1.6. El teatre a dins del cinema

          1.7. Recorregut a través l'història de la videodansa

2. Estructura narrativa

          2.1. El paradigma clàssic

                    2.1.1. Estructura narrativa

                    2.1.2. Actes i escena

          2.2. Altres modus de narració

3. Elements i criteris constitutius del guió

          3.1. Trames i canvis

          3.2. Personatges i causalitat psicològica

          3.3. Tema i unitat

4. El desenvolupament del guió

          4.1. Format, escaleta i bíiblia

          4.2. Metodologies

          4.3. Personatges, trama i tema

          4.4. To, ritme i estil

          4.5. Models, referents i recursos narratius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 2 2
Anàlisi / estudi de casos 74 70 144
Elaboració de treballs 4 5 9
Lectura / comentari de textos 2 48 50
Seminaris 10 10 20
Total 90 135 225

Bibliografia

 • ABUIN, Anxo (2013). El teatro en el cine. Madrid: Cátedra.
 • BALLÓ, Jordi i PÉREZ, Xavier (1995). La llavor immortal. Barcelona: Empúries.
 • BAZIN, André (2008). ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp.
 • BISKIND, Peter (2004). Moteros tranquilos, toros salvajes. Barcelona: Anagrama.
 • BORDWELL, David (1985). La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós.
 • BRESCHAND, Jean (2004). El documental: la otra cara del cine. Barcelona: Paidós.
 • FERNÁNDEZ, Federico y MARTÍNEZ, José (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós.
 • GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel (2003). Como se cuenta un cuento. Barcelona: Random House.
 • GUBERN, Román (2014). Historia del cine. Barcelona: Anagrama.
 • KONIGSBERG, Ira (2004). Diccionario técnico Akal de cine. Madrid: Akal.
 • McKEE, Robert (2003). El Guión. Barcelona: Alba.
 • MORIN, Edgar (2001). El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Paidós.
 • PETROLLE, Jean, y WEXMAN, Virginia (2005). Women and Experimental Filmmaking. Illinois University Press.
 • QUINTANA, Àngel (2003). Fábulas de lo visible: el cine como creador de realidades. Barcelona: Acantilado.
 • ROMAGUERA, Joaquim y ALSINA, Homero (eds.) (2001). Textos y manifiestos del cine. Madrid: Cátedra.
 • TARKOVSKI, Andrei (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp.
 • TUBAU, Daniel (2006). Las paradojas del guionista. Reglas y excepciones en la práctica del guión. Barcelona: Alba.
 • VVAA (2004). Best of Creative Screenwriting Interviews. 1994-2004. Los Angeles: Creative Screenwriting .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions i visionats sobre cultura cinematogràfica Assoliment dels coneixements bàsics de narrativa audiovisual i cinematogràfica i dels principals moviments fílmics. 35
Anàlisi escrita de pel·lícules Aplicació dels conceptes teòrics en narracions concretes i capacitat de relació entre teoria i pràctica. Recerca individual dels criteris específics sota els quals caldrà evaluar cada narració. Creativitat per a proposar alternatives. Redacció acurada i adequada al concepte exposat. 20
Taller de desenvolupament del guió i activitats de classe Aquesta activitat integra diferents aspectes del treball de classe: 1. Exposició pautada de les diferents fases del desenvolupament del guió: escaleta, estructura, caracterització dels personatges i tractament. Cal que el professor hagi pogut fer el seguiment de tot el procés. 2. Participació en el taller: presentació del projecte, participar en les anàlisis d'altres projectes, debatre els punts teòrics clau... 3. Exercicis de classe. 15
Escriure una escena narrativa Escriure una escena audiovisual utilitzant el format estàndard i aplicant i reconeixent els patrons narratius clàssics. 10
Treball Final 1. Lectura i anàlisis d'un dels llibres proposats a classe. Comprensió lectora i capacitat de relacionar les idees generals del llibre amb l'activitat narrativa.
2. Creativitat narrativa i adeqüació als criteris audiovisuals bàsics en la creació d'una proposta audiovisual.
15
Autoavaluació Coherència en l'avaluació i el treball realitzat en el curs. 5

Qualificació

El principal criteri de qualificació és l'assoliment d'un coneixemnent bàsic de l'entorn audiovisual contemporani. Així mateix, s'espera que l'alumne sigui capaç d'identificar els criteris compositius bàsics i adaptar-los adiferents estils audiovisuals. Per últim, l'alumne pot optar per un aprofundiment en algun dels temes exposats o bé per una proposta de creació auidovisuals a partir dels criteris vistos.

S'espera, per tant, que es produeixi una retroalimentació constant entre el desenvolupament del guió i el treball a l'aula.

Al ser un curs pràctic, l'assistència a classe és el punt de partida i de trobada de l'aprenentatge teòric. L'assistència és per tant important. Qualsevol problema al respecte ha de ser consultat amb anterioritat per a buscar alternatives.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Absència sistemàtica de l'alumne a classe sense haver desenvolupat el guió en estadi avançat ni haver entregat cap treball ni haver consultat el cas amb el professor per tal de pactar alguna alternativa viable.

Observacions

Al ser un curs pràctic, l'assistència a classe és el punt de partida i de trobada de l'aprenentatge teòric. L'assistència és per tant important. Qualsevol problema al respecte ha de ser consultat amb anterioritat per a buscar alternatives.