Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es pretén proporcionar a l’alumnat un coneixement crític sobre les diverses expressions artístiques i culturals contemporànies per tal de comprendre, analitzar i valorar les diverses pràctiques i expressions de manera fonamentada i en relació amb el seu context històric, polític, econòmic i social.
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JUDIT VIDIELLA PAGÈS
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (25%), Anglès (15%)

Competències

  • B2 Llegir, comprendre i comentar textos.
  • B6 Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació, en els àmbits personal i professional.
  • B10 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
  • E13 Llegir, analitzar i reflexionar sobre les necessitats de representació de l'individu contemporani en funció del seu present polític, econòmic i social.
  • E14 Analitzar amb criteri propi, capacitat d'argumentació i actitud crítica les expressions de la cultura contemporània.

Continguts

1. Deconstruint les narratives del mite de l’artista geni. Subjectivitat i paradigmes d’educació artística.

          1.1. Modernitat, Postmodernitat; Avantguardes; Estructuralisme, Postestructuralisme.

2. La crisi de la representació i el gir teatral en les pràctiques artístiques i culturals.

          2.1. Surrealisme i subjectivitat.

          2.2. Minimalisme, expressionisme abstracte i la crítica a la teatralitat

          2.3. Pop Art: pràctiques de corporització drag i paròdia kitsch; art, publicitat i mass media...

          2.4. Art conceptual: video-art; instal·lació; art-objecte; readymade; fotografia, mail art...

3. Investigació Basada en les Arts

          3.1. Fluxus, happenings: video i acció.

          3.2. Performance als 60 i 70: moviments minoritaris, activisme i guerrila de la comunicació...

          3.3. Art multimedia: art digital; net art; art interactiu; art sonor; bio-art; mobile art; videoclip...

          3.4. Contextos de mediació i recepció: fires, bienals, fàbriques de creació, museus; l'actual gir educatiu en el discurs comissarial...

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 20 0 20
Cerca d'informació 0 10 10
Classes pràctiques 16 15 31
Lectura / comentari de textos 12 50 62
Treball en equip 22 40 62
Total 70 115 185

Bibliografia

  • YÚDICE, G. (2009). El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global. Barcelona: Gedisa.
  • REY, E.; ESCALERA, A (2011). El Portafolio Digital, un nuevo instrumento de evaluación. Revista Didáctica, Innovación y Multimedia, (21), 1-10
  • FRIED, M. (1967). Arte y objetualidad. Madrid: Ed. Antonio Machado.
  • GUASCH, A. M. (2005). El arte último del s.XX: del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Entrega parcial individual (RESSENYA) S'avaluarà la capacitat de comprensió dels textos; saber sintetitzar les principals idees del text, i incorporar reflexions crítiques i relacions amb altres textos i idees. 15
Entrega parcial individual del treball grupal performance (LOGBOOK) S'avaluarà l'aportació de recerca i sistematització individual d'idees al treball grupal; la capacitat de documentar-ho críticament i reflexivament, especificar les aportacions individuals al treball de grup i la realització d'un dossier de projecte. 20
Treball grupal (PERFORMANCE) S'avaluarà la capacitat de treball en petit grup; la creativitat i originalitat de l'assaig performàtic; la qualitat estètica, i la capacitat de relacionar-ho amb els continguts del curs. 20
Portafoli S'avaluarà la capacitat de comprensió dels textos; saber sintetitzar les principals idees del text, i incorporar reflexions crítiques i relacions amb altres textos i idees al portafoli digital 30
Component Actitudinal Es valorarà l'assistència, la participació a classe, el compromcís i la capacitat d'auto-superació i maduresa 15

Qualificació

Es requereix una assistència mínima del 70% a classe

NF= (0,45A) + (0,40B) + (0,15C)

A- 45% Avaluació dels assajos de fonamentació desglossats en: 15% ressenya i 30% entrega del portafoli digital.
B- 40% Avaluació dels treballs pràctics a desenvolupar desglossats en: 20% logbook individual del projecte i 20% performances.
C- 15% Index presencial, participació i implicació a les aules i a les activitats proposades.

Graus de complexitat en les entregues escrites:

D- Es parla a partir d'opinions personals, sense cap altre argument / No es fa ús de la informació del curs / Es copien indiscriminadament els articles llegits / El treball no compleix els requisits mínims exigibles en un treball universitari (ordenació, coherència en l’argumentació, bibliografia, presentació...) / No es fa el que es demana. INSUFICIENT (3 – 4).

C- Es fa ús de la informació del curs per tal d'abordar el tema proposat: s’assenyalen els temes i posicions més evidents sense aprofundir-hi. APROVAT (5 – 6).

B- Es duu a terme un esforç per treballar des de les perspectives del curs i per utilitzar la bibliografia bàsica de forma correcta a l’hora d’aprofundir en les propostes. Es situen i contextualitzen adequadament les posicions i concepcions que subjauen als materials treballats. NOTABLE (7 – 8).

A- Els temes proposats serveixen com a referència per abordar nous problemes i relacions entre les problemàtiques que tracta el curs. Es tenen en compte altres perspectives pertinents per al tema. Es consideren les implicacions i conseqüències ideològiques i polítiques de les posicions identificades. L’estudiant és capaç de situar i argumentar sòlidament la seva pròpia posició. EXCEL·LENT (9 – 10).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per aprovar aquesta assignatua és indispensable l'assistència d'un 70% de les classes. Donat que és avaluació continuada, és fonamental que es vagin presentant els diversos treballs dins del termini establert. En cas que no sigui així i no hi hagi una justificació major de la no presentació dels treballs parcials, aquests automàticament es computaran com un 0.
Per tant es considera una No Presentat només en el cas que no es presenti l'exercici per causes majors justificades (accident, malaltia...).