Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Projecte final de carrera interdiciplinàri
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA EVA CANALETA SAFONT  / JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA EVA CANALETA SAFONT  / JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA EVA CANALETA SAFONT  / JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Competències

 • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
 • Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
 • Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 • Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció
 • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. 0.- DOCENCIA 0.1.- Introducción al Trabajo Final de Grado 0.2.- Elaboración de un Trabajo de investigación 0.3.- Búsqueda bibliográfica 0.4.- Redacción y estructura de documentos científicos 0.5.- Elaboración de material de soporte para las presentaciones de trabajos finales. 0.6.- Presentación oral de TF y explicación del acto de defensa.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 5 50 55
Classes expositives 25 0 25
Elaboració de treballs 15 200 215
Prova d'avaluació 1 4 5
Total 46 254 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del Projecte final de carrera
  progresiva i final 75
  Exposició pùblica dels Projectes exposició pùblica 25

  Qualificació

  Criteris per el treball escrit:
  Els criteris d'avaluació són aquests: a) la portada inclou tots els elements que identifiquen el TFG (títol, subtítol si escau, autor, tutor, assignatura i curs acadèmic); b) el TFG presenta un índex numerat i coherent amb els diversos apartats que el conformen; c) la introducció està suficientment elaborada i acompleix el seu objectiu (objectius, metodologia, fonts, interdisciplinarietat); d) es presenten els principals treballs en l’àrea de l’estudi i s’estableix una connexió entre la recerca existent i la que es proposa en el TFG; e) es defineixen i s’aporten els conceptes, les classificacions i les relacions necessàries per portar a terme la recerca; f) s’estableixen les hipòtesis i les tècniques de recerca amb claredat, i es desenvolupen de manera coherent els arguments; g) es presenten les conclusions conseqüents amb la recerca realitzada, i s’hi recull de forma completa allò que s’ha investigat; h) la bibliografia està ben redactada, és completa i s’ajusta a la recerca desenvolupada; g) en cas d’haver-hi annexos, aquests són pertinents

  Criteris per a la presentació oral del treball:
  Els criteris d’avaluació de l’exposició oral són l’adequació dels següents elements: a) el timbre i to de la veu; b) la pronunciació; c) l’énfasis; d) les pauses; e) el vocabulari (tècnic, accessible, variat i clar); f) el moviment del cos (equilibrat, assossegat); g) les gesticulacions (justes, acompanyant la idea que s’exposa); h) la imatge personal (pentinat, vestit, complements); i) l’exposició queda dintre del temps establert (20 minuts); j) exposició coherent i que ofereix el contingut del Treball de forma resumida; k) Power Point de la presentació ben elaborat, clar i formalment correcte