Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estudi i coneixement de les activitats de manteniment de les installacions , decoració i presentació dels espais públics dels hotels i la restauració
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI BARRI SEGON  / CARLOS ALFREDO BARRIOCANAL LOZANO
Idioma de les classes:
Castellà (80%), Anglès (20%)

Competències

  • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  • Dissenyar, controlar i millorar els processos de planificació i organització l'activitat turística i hotelera
  • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
  • Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
  • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. Block 1 Design Principles. • Elements of Interior Design : Line,Space,Shape,Form,Texture,Color. • Principles of Interior Design: Balance,Scale and Proportion,Emphasis,Rythm,Unity.Details,Constrast. • Color Theory : Basics of color theory used for interior design. Block 2 Hotel Components. Study of the Spatial organization ,scale,and relationship between common spaces in hotels.(Case Studies) • Public Spaces : Lobby, hall , atrium , reception , restrooms, conference rooms, lounge , dinning room , breakfast, terraces, gardens. • Facility services : Laundry, facility services, staff room • Private spaces : Rooms, different model rooms, restrooms. Block 3 : Environmental and sustainability. • Exploring the multiple tools , tendencies, and saving-energy strategies to be implemented. Block 4 : Landscape Design. • Case studies, spatial relation with building, strategies for comfort, garden design strategies and maintenance.

2. Bloque 6.- Conceptos sobre sostenibilidad y medio ambiente en la empresa turística. -La empresa hotelera y los procesos de control medioambiental. - Entrada, almacenamiento, distribución y recuperación de materiales. - Departamentos con productos de alto y bajo riesgo de contaminación -Normas externas e internas para la sostenibilidad medio ambiental. -Estudio de los sistemas de mantenimiento de infraestructura de los establecimientos hoteleros. -Principios y técnicas de diseño de interiores en hoteles y restaurantes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50 50
Anàlisi / estudi de casos 10 30 40
Classes participatives 50 0 50
Prova d'avaluació 10 0 10
Total 70 80 150

Bibliografia

  • Borsenik y Stutts (1997). The management of maintenance and engineering systems in the hospitality industr (fourth edition). John Wiley & sons, Inc.Stipanuk .
  • Penner, Adams y Robson (2013). Hotel Design, Planning and Development. (second edition ). Routledge.
  • Roffmann (1992). Hospitality Facilities Management and Design. American Hotel & Motel Ass..
  • Sanchez (2015). Gestión de la calidad y gestión ambiental en la industria alimentaria . Sintesis.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes presencials progresiva i final 60
Estudi de casos reales progresiva 30
Estudi personal portafolio 10

Qualificació

El enfoque de la asignatura recomienda que los alumnos sigan una evaluación de tipo continua y progresiva ya que parte de la asignatura consistirá en la elaboración y exposición de casos prácticos. En caso de que algún alumno solicite la evaluación única, el coordinador responsable de la asignatura establecerá con el alumno los criterios a seguir.

La ponderación de la nota final quedará de la siguiente manera:

Participación: 10%
Trabajos dirigidos: 60%
Exposición: 30%