Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Coneixement de les tècniques i eines comptables per tal d'interpretar els resultats de la gestió hotelera
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANGEL MARIA MICHELENA UGALDEBERE
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  • Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
  • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
  • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
  • Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció

Continguts

1. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Introducción. La cuenta: clases de cuentas. El sistema de partida doble. El libro diario y el libro mayor. El balance de comprobación y saldos. El ciclo contable.

2. LA CUENTA DE RESULTADOS Concepto del resultado contable. Principales gastos e ingresos. Clasificación del resultado. Ordenación analítica de la cuenta de resultados. Análisis de la rentabilidad. El umbral de rentabilidad. Cálculo de porcentajes. Ratios de rentabilidad.

3. EL BALANCE DE SITUACIÓN Definición de balance. Tipos de balances. El balance de situación. Ordenación del balance de situación. Principales componentes del balance de situación. Ratios financieros y patrimoniales. El estado de origen y aplicación de fondos. El fondo de maniobra. Las necesidades operativas financieras (Las N.O.F.).

4. LOS PRESUPUESTOS Presupuesto de Tesorería. Cuenta de Resultados previsional. Balance de Situación previsional.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6 40 46
Anàlisi / estudi de casos 10 10 20
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 10 10 20
Classes expositives 20 0 20
Classes participatives 7 0 7
Resolució d'exercicis 17 20 37
Total 70 80 150

Bibliografia

  • Amat Oriol (2002). Contabilidad y Finanzas para no financieros. Deusto.
  • Angel-W. Aranda Hipólito (1998). Gestión Técnico-Económica de Hoteles. Centro de Estudios de Ramón Areces, .
  • Jesús Omeñaca Garcia (1997). Contabilidad General. Deusto.
  • T. Jones, H. Atkinson, A.Lorenz with P. Harris (2016). Strategic managerial Accounting: Hospitality, Tourism &Events Aplications. Goodfellow Publishers.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cálculos varios Examen nº 1 30
Asistencia y participación Registro de asistencia y participación 10
Explicaciones teóricas Examen nº 3 30
Ejercicios de aplicación Examen nº 2 30

Qualificació

Tipología de evaluaciones
Evaluación continuada
Evaluación Global: Se harán 3 evaluaciones:
1ª Evaluación: Plan General Contable
2ª Evaluación: Balance de Situación y Cuenta de Resultados
3ª Evaluación: Presupuestos