Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Cneixement dels sitemes de gestió del departament de front & back office
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON ARNALOT I SERRA  / JUAN JOSE MOLINA VILLAR
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Identificar i valorar les implicacions ètiques de l'activitat turística i hotelera
 • Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
 • Dur a terme procediments d'anàlisi i síntesi per interpretar l'activitat hotelera i de restauració
 • Fomentar el treball en equip, promovent actituds de col · laboració, consens, negociació, resolució de conflictes i respecte a les opinions alienes, al mateix temps que la capacitat d'argumentar i defensar opinions pròpies
 • Identificar i saber aplicar bones pràctiques en relació amb el clima social
 • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Continguts

1. A) El departamento de recepción. Sus objetivos y estructura. Instrumentos ofimáticos y material de usos. B) Análisis de la figura del recepcionista. Habilidades sociales para la atención con el cliente. Aplicación de las técnicas de venta. C) Gestión de reservas y su proceso. D) Operaciones en torno a la llegada y registro de huéspedes. E) Información y seguimiento de los servicios del hotel desde la recepción. Documentación interna y documentación. F) Servicio de comunicaciones. G) Servicio de conserjería. Control del cliente. Servicio de noche. H) Operaciones de facturación. El cierre diario. I) Operaciones en torno a la salida de clientes. J) Cobro, crédito y operaciones de caja. Medios de pago. K) Tratamiento de reclamaciones y denuncias. La protección de consumidores. L) Servicio de información sobre el entorno.

2. 1.- El hotel y su estructura organizativa y departamental 2.- La imagen del hotel los departamentos de recepción y comercial 3.- Los departamentos de producción alojamiento y restauración. 4.- Nuevas tendencias y departamentos spa, wellness, banquetes, salones, tiendas.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 50 50
Classes pràctiques 90 0 90
Prova d'avaluació 10 0 10
Total 100 50 150

Bibliografia

 • Gallego, J.F. (2009). Gestión de hoteles. Una nueva visión. Madrid: Thomson-Paraninfo.
 • Gual, M., Molina. JJ (2012). Balnearios y Spas urbanos. La salud como eje del turismo. Barcelona: Astro Uno.
 • Mestre Soler, J.R. (2000). Técnicas de gestión y dirección hotelera. Barcelona: Ed Gestión 2000.
 • Cerra, J. y otros. (2006). Gestión de producción de alojamientos y restauración. Madrid: Síntesis.
 • Molina, J.J., Miranda, J., Firmenich, M.E. (2011). Introducción al turismo. Barcelona: Astro Uno.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes d'aplicació pràctica progresiva i final 90
Estudi personal portafolio 10

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA
Treball individual de l'estudiant. 30% de la nota
Treball en grup. 30% de la nota
Controls i pràctiques 20% de la nota
Actitud, participació i aportació
personal a la matèria 20% de la nota.
L'estudiant que hagi presentat tots els treballs i fetes les exposicions, l'avaluació quedará tancada.

AVALUACIÓ NO CONTINUADA
L'estudiant que NO hagi presentat tots els treballs, ni fetes les exposicions, l'avaluació quedarà oberta i sotmesa a una prova final de tota la materia.