Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Coneixement de les tècniques i eines informàtiques i de comunicació en la gestió del turisme i de l'hoteleria
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JESUS ALVAREZ VALDES  / FERNANDO GOMEZ MARGIOTTA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  • Conèixer i estudiar les tècniques de comercialització de l'empresa hotelera i de restauració
  • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
  • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
  • Dissenyar i aplicar processos i estratègies comunicatives en els diversos àmbits de treball, seleccionant i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades
  • Utilitzar els idiomes estrangers estudiats com a vehicles normalitzats de comunicació internacional

Continguts

1. Bloque profesor Dr. Jesus Alvarez: Tema I: Introducción. El modelo conceptual de comunicación y su aplicación en el turismo. a) Modelo de Comunicación b) Modelo de Comunicación en la era de las redes sociales

2. Tema I: Continuación. El proceso de búsqueda y clasificación de información en Internet y otras fuentes de información impresa. Uso de categorías y etiquetas para la búsqueda y clasificación de la información. Principales vías para búsqueda de información. El uso de Google. Recursos en la Biblioteca. Uso de categorías y etiquetas para clasificar información. Métodos de detección del plagio.

3. Tema I: Continuación. El procesamiento de la información. Herramientas de curación de contenidos. Qué es la curación de Contenidos. Diferentes aplicaciones para la curación de contenidos.

4. Tema I: Continuación. La difusión de la información y la generación de conocimientos. El uso de herramientas de difusión de la información. El uso de herramientas de difusión de la información. Blogs. Redes Sociales. Microbloging. Vídeo.

5. Tema II: Metodología de la investigación. Normas APA. Normas para la presentación de trabajos científicos.

6. Tema III: Técnicas de comunicación oral. Presentaciones con respaldo de la proyección de diapositivas. Normas para la comunicación efectiva con el público. Comunicación Efectivas con el uso de Power Point. El uso de Prezi y otras herramientas de presentación.

7. Tema IV: Técnicas de comunicación visual: uso de vídeos e infografías. El uso de vídeos e infografías.

8. Bloque profesor Ferran Gómez: Introducción a Excel: Definición de Libro, hoja, Celda. Insertar Fórmula; Insertar Función; Referencia Relativa y Absoluta; Copiar Fórmulas y Funciones

9. Formato: Tipos de datos, Cómo trabajar con Porcetanjes; Fuente; Bordes y Sombreados; Formato Condicional; Estilo de Celdas; Autoformato de tablas

10. Ejercicios Prácticos

11. Validación de Datos; Definir Nombres; Listas dependientes

12. Funciones Estadísticas: MAX, MIN, CONTARA, CONTAR.BLANCO, CONTAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO. Funciones Matemáticas: SUMAR.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO

13. Gráficos en Excel. Diseño de Página

14. Funciones Lógicas: SI, Y, O, SI.ERROR

15. Funciones de Búsqueda

16. Tablas: Ordenar y Filtrar información. Proteger Hojas de cálculo

17. Actividad práctica: Creación de una plantilla

18. Tablas y gráficos dinámicos

19. Introducción a los controles de Formulario

20. Repaso

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 5 15 20
Classes expositives 26 10 36
Classes participatives 20 6 26
Elaboració de treballs 5 20 25
Exposició dels estudiants 5 15 20
Treball en equip 5 18 23
Total 66 84 150

Bibliografia

  • Molina Villar, J.J., García-Lavernia, J (2010). Como hacer un trabajo final de carrera. Ed Astro UIno.
  • PORTOCARRERO, F y GIRONELLA, N. (2009). Redacción Profesional. Técnicas de redacción para la empresa del siglo XXI.. Ed Net biblo.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Búsqueda de información sobe tema de investigación Media de presentaciones orales 10
Clases expositivas del profesor Examen final tipo test 20
Elaboración del proyecto de la asignatura Entrega del Proyecto de la asignatura 20
Exposiciones del trabajo individual y en grupos Defensa del Trabajo Individual 10
Trabajo en equipos en el proyecto de la asignatura Defensa del Trabajo en equipos 10
Conceptos y ejercicios de aplicación de Microsoft Excel 2007 Examen escrito de aplicación; hay que obtener un mínimo de 4 en la nota para poder promediar con el resto 30

Qualificació

Evaluación continuada según la participación y asistencia a actividades:
I. 30% Evaluación final consistente en un examen escrito de aplicación del programa Microsoft Excel 2007. Hay que obtener un mínimo de 4 en la nota para poder promediar con el resto. (Profesor Ferran Gómez)
II. 70% Desarrollo de un tema de investigación asignado y su publicación en un blog y su difusión.(Profesor Jesus Alvarez).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Los no presentados harán un examen final general
Los alumnos que no cumplan con el 80% de asistencia a clases o no aprueben la evaluación continua harán Examen Final General.