Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es tracta d’una assignatura on s’analitzen els efectes de la integració de mercats, principalment des d’una vessant econòmica i/o comercial. La integració de mercats és un dels fets més visibles del gran fenomen de la globalització i per tant és interessant i important entendre les circumstàncies que rodegen l’escenari comercial actual, agafant com exemple base el cas de la Unió Europea. L’objectiu del curs es dotar a l’alumne dels instruments necessaris que juntament amb altres assignatures cursades com Marketing Internacional li facin desenvolupar una adequada capacitat d’anàlisi per tal d’ajudar a l’empresa a competir eficientment venen productes i/o serveis en un mercat cada cop més gran, dinàmic i complex.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FELIX BARAHONA MARQUEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 5G- Analitzar i adoptar actituds i comportaments ètics i responsables en la pràctica professional
 • 3E- Analitzar la demanda i els criteris de segmentació, diagnosticant els determinants interns i externs del comportament del consumidor i dels compradors industrials
 • 8E- Analitzar les característiques del comerç internacional, establint oportunitats de mercat

Continguts

1. Tema 1. EL FENOMEN DE LA GLOBALITZACIÓ. Concepte, orígens del fenomen, factors impulsors del fenomen

2. Tema 2. INTEGRACIÓ ECONÒMICA. Concepte, nivells d’integració, raons que justifiquen un procés d’integració, Unió Europea com exemple d’integració

3. Tema 3. UNIÓ EUROPEA I. Orígens, procés de formació de la UE, sistema polític de la UE, institucions de govern, polítiques competència de la UE

4. Tema 4. UNIÓ EUROPEA II. Objectius de la UE (política regional europea, unió econòmica i monetària), Concepte d’Àrea Monetària Òptima, Integració monetària (costos i beneficis)

5. Tema 5. EFECTES MACROECONÒMICS DE LA INTEGRACIÓ DE MERCATS. PIB, indicadors d’ocupació i desocupació, inflació, exportacions i importacions, Inversions directes estrangeres

6. Tema 6. PRINCIPALS ACTORS DE LA INTEGRACIÓ ECONÒMICA. Empreses multinacionals, Estats, Consumidors, Treballadors.

7. Tema 7. EFECTES MICROECONÒMICS DE LA INTEGRACIÓ DE MERCATS. Principals implicacions per a les empreses i enfocament comercial de productes i serveis.

8. Tema 8. EL ROL DELS ASPECTES CULTURALS EN LA INTEGRACIÓ DE MERCATS. Dimensions culturals, Existeixen barreres culturals en la integració de mercats?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40 55 95
Classes expositives 20 35 55
Total 60 90 150

Bibliografia

 • BUITRADO, E. y ROMERO, L. (2013). Economía de la Unión Europea. Análisis económico del proceso de integración.... Pirámide.
 • JORDAN GALDUF, J.M. (2005). Economía de la Unión Europea. Ed. Civitas.
 • MYRO, R. (2000). Economía Europea: Crecimiento, integración y transformaciones sectoriales. Ed. Civitas.
 • NIETO SOLÍS, J.A (2001). La Unión Europea: Una nueva etapa en la integración económica de Europa. Ed. Pirámide.
 • TUGORES, J. (2006). Economía Internacional. Globalización e integración regional. Ed. McGraw Hill.
 • Pàgina oficial de la Unió Europea. Recuperat , a http: //www.europa.eu.int/
 • Pàgina del Banc Central Europeu. Recuperat , a http: //www.ecb.int
 • Pàgina de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament. Recuperat , a http: //unctad.org/
 • Pàgina de la OCDE. Recuperat , a http: //www.oecd.org

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives Aquesta activitat representa el 35% de la nota final. 35
Anàlisi/estudi de cas Aquesta activitat representa el 25% de la nota final. 25
Elaboració de treballs Aquesta activitat representa el 35% de la nota final. 35
Proves d’avaluació Aquesta activitat representa el 5% de la nota final. 5

Qualificació

Convocatòria Ordinària
Alumnes presencials (avaluació continuada)

Es valorarà el rendiment de l’alumne en els treballs, exercicis i resolució de casos proposats pel professor durant el curs. Totes aquestes activitats seran de caràcter avaluatiu i tindran impacte en la nota final de l’assignatura. La ponderació de les activitats d’avaluació continuada sobre la nota final s’indiquen en la següent taula:

Descripció Activitat % Ponderació nota final Competències relacionades Continguts relacionats
Anàlisi/estudi de casos; exercisis 25 3E, 8E Temes 1-8
Elaboració de treballs 45 3E, 8E Temes 1-8
Prova d’avaluació 30 3E, 8E Temes 1-8

Durant el període docent els alumnes hauran de realitzar diverses entregues de treballs que englobaran tots els temes de l’assignatura. Per tant, durant el curs l’alumne haurà de fer les activitats i/o treballs (anàlisi de casos i exercicis) proposats pel professor per tal d’aprofundir en la matèria tractada des d’una vessant pràctica que realment li aporti les competències plantejades. També l’alumne realitzarà una prova d’avaluació de caire oral referent al contingut dels treballs fet al llarg del curs per tal de ser valorats els coneixements adquirits en l’avaluació continuada. Per tant:

Nota avaluació continuada = (nota mitjana entrega anàlisi de casos * 0,25) + (nota mitjana entrega treballs * 0,45) + (nota de la prova d’avaluació * 0,30)

La nota final de l’assignatura, per tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació continua o per no haver-la seguit, vindrà donada per la realització d’un examen final (amb valor del 100% de la nota).

Alumnes no presencials
Prova final teòrica-pràctica (100% de la nota)

Convocatòria Extraordinària
Els alumnes que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica-pràctica on seran objecte d’examen tots els temes de l’assignatura (100% de la nota)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Donat el caràcter internacional dels continguts de la matèria a tractar, una part important dels documents, dades i/o materials per seguir l’avaluació continuada es trobaran en anglès, per tant es recomana tenir una bona compressió d’aquest idioma, almenys de manera escrita.

Les activitats d’avaluació continuada i continguts bàsics de l’assignatura, així com totes les informacions necessàries pel seguiment adequat del curs seran publicades en el moodle. Per tant es recomana una revisió setmanal del campus virtual de l’Escola per part de l’estudiant.