Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura DISSENY I DESENVOLUPAMENT WEB pretén que els estudiants dominin l’estratègia i els processos per liderar un projecte digital com la creació de webs i botigues virtuals. Els estudiants faran anàlisi sobre les fórmules més avançades de disseny i desenvolupament de pàgines web amb enfocaments comercials segons el pla de màrqueting.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD ALCARAZ ESPRIU  / LLUIS FELIU ROE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD ALCARAZ ESPRIU  / LLUIS FELIU ROE
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
  • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 9G- Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor crític i lògic
  • 6E- Planificar, organitzar i controlar l'elaboració i el desenvolupament del pla de màrqueting
  • 10E- Ser capaç de dissenyar pàgines web atractives i funcionals

Continguts

1. Farem una introducció a l’Art i la Tecnologia que s’ha utilitzat i s’estan utilitzant en l’actualitat per al disseny i el desenvolupament de portals web. Ens centrarem en el disseny i la tecnologia, concretament en els conceptes artístics com poden ser les modes o les utilitzacions de colors o espais. Parlarem també de l’evolució que ha viscut el sector i amb ell el gran expansió de l’entorn digital.

2. Diferenciarem els llenguatges de programació, sense que l’alumne hagi d’aprendre a programar, però sí conèixer un mínim de programació. Així doncs, analitzarem el llenguatge HTML, PHP, Asp, Java Script, Ruby, o JSP.

3. L’alumne analitzarà haurà de diferenciar què és un portal comercial, un no lucratiu o institucional. Haurà d’entendre l’objectiu dels portals que s’analitzaran a classe i dissenyar els objectius i les accions que posteriorment es desenvoluparan per a la creació del portal.

4. Depenent dels objectius del projecte que es treballarà a classe, l’alumne haurà de diferenciar el seu portal; sigui un web amb informació corporativa, amb objectius merament comercials...

5. A l’entorn digital el contingut és el rei. Les estratègies de la majoria de Xarxes Socials passen per derivar visites als portals. Així doncs, un cop l’usuari ha arribat al portal web s’ha de trobar amb aquells continguts que estava cercant. Els alumnes hauran de planificar els continguts, redactar-los, editar-los i publicar-los als diferents contenidors d’informació que hagin seleccionat. Serà molt important planificar una estratègia on es precisin els tipus de pàgines, els idiomes emprats o fins i tot la mida en px de cada una de les pàgines.

6. Actualment la majoria de pàgines web estant formades per plantilles pre programades que faciliten la pujada de continguts i la interacció amb els usuaris. Els alumnes treballaran amb diferents plantilles i hauran de justificar cada una d’elles. Entenent sempre l’objectiu, les possibilitats que permet la tecnologia i analitzant el resultat aconseguit. Veurem la importància de l’accessibilitat web i el que anomenem “responsive”, que tots els dispositius puguin adaptar els webs al seu format, per exemple.

7. Dedicarem 24 hores lectives a tallers de Wordpress. En aquests tallers els alumnes podran veure com es crea de zero un web corporatiu i un e-commerce. Se’ls acompanyarà en l’evolució dels seus portals i si s’escau se’ls ajudarà a migrar els nous portals al servidor desitjat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 46 58
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 30 36
Assistència a actes externs 8 20 28
Classes expositives 36 0 36
Classes participatives 7 11 18
Debat 4 10 14
Elaboració de treballs 2 12 14
Exposició dels estudiants 4 16 20
Lectura / comentari de textos 4 26 30
Prova d'avaluació 8 26 34
Resolució d'exercicis 2 10 12
Total 93 207 300

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Es farà anàlisi i estudi de casos referits a l’entorn digital. L'anàlisi i l'estudi de casos referits a l'entorn digital val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5
Es farà aprenentatge basat en problemes (PBL), a partir de casos habituals en la comunicació digital i els portals web. L'aprenentatge basat en problemes a partir de casos habituals en la comunicació digital i els portals web val el 5% en avaluació continuada. 5
Es farà cerca d’informació sobre plataformes de Marketing Digital a Internet, revistes indexades... La cerca d'informació sobre plataformas de Marketing Digital a Internet, revistes indexades, etc. val el 5% de la nota avaluació continuada. 5
Hi haurà classes participatives La participació activa a classe val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5
Hi haurà debats sobre el web i les noves tendències. La participació activa i ben raonada en debats val el 5% de la nota 5
S’elaboraran treballs a partir d’un projecte macro de l’assignatura Els diferents treballs que conformaran un projecte valen el 5% de la nota en avaluació continuada. 5
Hi haurà una exposició dels estudiants sobre la matèria L'exposició dels estudiants val el 5% de la nota en avaluació continuada 5
Entrega del projecte El projecte és la creació d'una plataforma digital sostinguda amb Joomla, Wordpress o Wix. Aquest projecte val el 60% de la nota en avaluació continuada. 60
Caldrà resoldre exercicis al llarg de l’assignatura La resolució d'exercicis val el 5% de la nota del curs en avaluació continuada. 5

Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de forma contínua (20%) i mitjançant l’entrega d’un treball final, una plataforma digital sostinguda amb Wordpress (80%). La part contínua s’executarà mitjançant pràctiques (mínim dos) a lliurar a través del campus virtual en els terminis establerts. Per poder fer l'avaluació contínua cal assistir al 80% de les classes. Només es permet un 20% d'absències sense justificar.

Els alumnes que no segueixin l’assignatura de forma contínua tindran la possibilitat de presentar un treball final (un portal web) juntament amb un document tipus memòria on s’explicaran tots els processos, detallats, que s’han seguit per a l’elaboració del portal web.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Cal intentar seguir les pràctiques, ja que el plantejament n’és acumulatiu. Seguint les recomanacions d’Ensenyament de promoure l’emprenedoria, les pràctiques es referiran a productes nous, que siguin aplicables una vegada els estudiants acabin la carrera (o abans, si s’escau). Davant qualsevol contingència que pugui sorgir (malalties, absències), es prega que se n’informi per plantejar activitats en dates alternatives. Igualment, en la línia d’establir polítiques de millora de la docència a la recerca de la qualitat total, s’anima els estudiants, directament o a través del/de la delegat/da, a comentar i suggerir aspectes optimitzables, aportar idees, etc. Al Campus virtual inclourem articles científics publicats pels nostres grups de recerca (Grup de Recerca sobre Periodisme Digital i Banda Ampla i Grup de Recerca sobre Sistema Innovadors de Monetització de Periodisme i Màrqueting Digital-SIMPED), i d’altres portals sectorials.