Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS pretén ensenyar als alumnes tècniques per a l’anàlisi de les eines de comunicació comercial basades en Internet i el seu caràcter decisiu per a l'empresa. Els alumnes coneixeran les principals xarxes socials i aprendran a escoltar i entendre quin paper poden jugar els diferents canals com; Twitter, Facebook, Linkedin... a les empreses.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS FELIU ROE  / RAMÓN NOGUERAS PÉREZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS FELIU ROE  / RAMÓN NOGUERAS PÉREZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1G- Comunicar-se oralment i per escrit en l'idioma propi i en altres llengües estrangeres
 • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 10G- Diferenciar i valorar les investigacions qualitatives i quantitatives, realitzant anàlisis crítiques
 • 4E- Crear i establir la identitat i la imatge de marca dels productes
 • 6E- Planificar, organitzar i controlar l'elaboració i el desenvolupament del pla de màrqueting
 • 9E- Identificar les variables que generen valor en el mitjà online per planificar i controlar la informació empresarial a Internet, aplicant tècniques de recollida de dades online
 • 12E- Definir l'estratègia de comunicació i relacions públiques

Continguts

1. Eines de comunicació basades en plataforma Internet, Blog, Xarxes socials, Màrqueting electrònic; perfil, avantatges, inconvenients, objectius, estratègies i models. Pla d'e-màrqueting. En aquest blog l’estudiant coneixerà la teoria de les principals xarxes socials utilitzades per les empreses, aprendrà a escoltar les audiències per a poder crear l’estratègia i obtenir resultats mesurables per a la bona presa de decisions.

2. Tipologies de xarxes socials. Horitzontals. Verticals: Professionals, Oci, Mixtes, Humanes, de contingut, sedentàries, nòmades. Dividirem les xarxes socials segons els seus usos i ens centrarem en l’ús professional de les principals xarxes socials. Sempre enfocant aquest bloc en com, les empreses, poden treure el màxim profit a les xarxes socials.

3. Ús professional de les xarxes socials. Funcions. Estratègies. Creació de comunitat. Rendibilització. Veurem casos pràctics de petites i mitjanes empreses que aposten per les xarxes socials a l’hora d’interactuar amb els seus públics, com grans empreses llancen al mercat novetats o millores de productes a través d’aquests canals

4. Desenvolupament d'una xarxa de recursos de mitjans socials. Estratègia. Factors de monetització. D'Internet 2.0 a 3.0. Analitzarem les xarxes socials d’avui, 2.0, i parlarem de les xarxes socials del futur, 3.0. Com la intel•ligència artificial canviarà la interacció de l’usuari amb les empreses.

5. Gestió de xarxes socials. Tàctica i estratègia, Cronograma diari. Anàlisi de resposta dels seguidors. Tot els alumnes hauran de preparar un Calendari Editorial d’un suposat projecte empresarial. Hauran de diferenciar molt bé els formats de continguts, saber trobar el significat de cada un dels missatges, escoltar les audiències per saber quan és el millor moment per publicar.

6. Mètrica de xarxes socials. Visites, posts, comentaris, likes. Reputació online (How Sociable). Posarem l’atenció a les mètriques que algunes xarxes socials ens ofereixen per a poder entendre les comunitats. Crearem anuncis dins plataformes com Twitter o Facebook amb l’objectiu d’analitzar i trobar les diferències entre un post posicionat orgànicament i un post que es posiciona mitjançant una inversió econòmica. Algunes xarxes socials, com Twitter, ofereixen poques mètriques. Per a poder obtenir-ne més veurem portals vinculats a xarxes socials, com SocialBro o HootSuite, que ens permetran obtenir més mètriques.

7. Conversió de negoci. Google Analytics. Amb aquesta eina de Google podrem valorar si les tasques dutes a terme en el Pla de Marketing (les accions als Social Media) compleixen l’objectiu. Aprendrem a saber detectar d’on venen les visites, quina és la reacció de l’usuari quan arriba a un portal web, si arriba gràcies a un post determinat publicat a una xarxa social... En definitiva, amb Google Analytics podrem comprovar si la inversió duta a terme a les Xarxes Socials és efectiva o no.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 8 10
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 4 8 12
Assistència a actes externs 2 8 10
Cerca d'informació 2 4 6
Classes expositives 36 0 36
Classes participatives 4 8 12
Debat 2 4 6
Elaboració de treballs 2 12 14
Exposició dels estudiants 2 8 10
Lectura / comentari de textos 2 12 14
Prova d'avaluació 4 4 8
Resolució d'exercicis 2 10 12
Total 64 86 150

Bibliografia

 • Fondevila Gascón, Joan Francesc; Herrando Soria, Carolina et altri. (2013). Social media y comercio electrónico. Pinterest como nueva herramienta comunicaci. DOXA COMUNICACIÓN Revista Interdisciplinar de Comunicación y Ciencias Sociales , (16), 151-172
 • Grathon Sara (2012). De o a 1000000 Social Media para Profesionales y Pequeñas Empresas. Anaya Multimedia.
 • Gosende Grela, Javier, Macià Domene, Fernando (2011). Marketing con Redes Sociales . Anaya Multimedia.
 • Sanagustín, Eva (2013). Marketing de Contenidos. Anaya Multimedia.
 • Puro Marketing. Recuperat , a www.puromarketing.com
 • Marketing Director. Recuperat , a www.marketingdirecto.com

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Es farà anàlisi i estudi de casos referits als social media L'estudi de casos té un pes del 5% de la nota en avaluació continuada. 5
Es farà aprenentatge basat en problemes (PBL), a partir de casos habituals del 2.0 L'aprenentatge basat en problemes val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5
Es farà cerca d’informació sobre xarxes socials i valoració d’investigacions La búsqueda d'informació sobre xarxes socials i valoración d'investigacions val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5
Hi haurà classes participatives La participació a classe val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5
Hi haurà un debat sobre l’ús de les xarxes El debat sobre l'ús de les xarxes socials valdrà el 5% de la nota en avalaució continuada. 5
S’elaboraran treballs a partir d’un projecte macro de l’assignatura L'elaboració de treballs val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5
Hi haurà una exposició dels estudiants sobre la matèria, un projecte emprenedor L'exposició dels estudiants val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5
Prova d’avaluació final L’examen final serà teòric per a qui hagi superat les pràctiques, i teòric i pràctic per a qui no les hagi superat. 60
Caldrà resoldre exercicis al llarg de l’assignatura La resolución d'exercicis val el 5% de la nota en avaluació continuada. 5

Qualificació

L’avaluació es portarà a terme de forma contínua (40%) i mitjançant un examen final (60%). La part contínua s’executarà mitjançant pràctiques (mínim tres) a lliurar a través del campus virtual en els terminis establerts.

L’examen final serà teòric per a qui hagi superat les pràctiques, i teòric - pràctic per a qui no les hagi superat. L'examen comptarà amb una part inicial tipo test que serà eliminatòria. Si no s'aprova aquesta part tipo test no se seguirà corregint la resta de preguntes i l'alumne quedarà suspès. Per poder fer l'avaluació contínua cal assistir al 80% de les classes. Només es permet un 20% d'absències sense justificar.

Els alumnes que no han pogut seguir l’assignatura o que han fet més d’un 20% d’absències sense justificar, hauran de presentar-se a un examen final (60%) i entregar un treball final (40%).

Observacions

Cal intentar seguir les pràctiques, ja que el plantejament n’és acumulatiu. Seguint les recomanacions d’Ensenyament de promoure l’emprenedoria, les pràctiques es referiran a productes nous, que siguin aplicables una vegada els estudiants acabin la carrera (o abans, si s’escau). Cal que l’alumnat intenti establir grups estables, i intentar evitar canviar de grup, ja que la cohesió del plantejament pedagògic (competències específiques) de les pràctiques es pot veure afectada. Davant qualsevol contingència que pugui sorgir (malalties, absències), es prega que se n’informi per plantejar activitats en dates alternatives. Igualment, en la línia d’establir polítiques de millora de la docència a la recerca de la qualitat total, s’anima els estudiants, directament o a través del/de la delegat/da, a comentar i suggerir aspectes optimitzables, aportar idees, etc.