Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Les decisions de preus esdevenen clau en l’ estratègia comercial de les activitats econòmiques doncs afecten a la demanda, al posicionament i al compte de resultats. Són d’ especial interès en l’actualitat degut a l’elevat nivell de competitivitat de les empreses, la facilitat que tenen els clients de comparar els preus entre oferents i les estratègies online, que fa que sigui necessari haver de prendre decisions sobre preus amb rapidesa i efectivitat. L’ objectiu d’aquesta assignatura és oferir a l’alumne les eines bàsiques per: • Entendre el paper de la política de preus en una empresa. • Ser capaç d’identificar els factors que determinen la demanda d’un producte/servei i la relació amb el seu preu. • Gestionar els costos de l’empresa de forma que es pugui aconseguir més beneficis. • Avaluar les estratègies de preus dels competidors i ser capaç de reaccionar davant els seus canvis. • Proposar estratègies de preus efectives a nivell de producte, canal i per segments. • Estimar els efectes de diferents escenaris de preus sobre la demanda, el compte de resultats i altres àrees del màrqueting i de l’empresa en general.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA ESPINET RIUS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA ESPINET RIUS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • 4G- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus econòmic, social, científic o ètic
 • 5E- Establir l'estratègia de preus òptima segons les circumstàncies de cada moment, seleccionant el canal de distribució depenent de les diferents tipologies de productes
 • 11E- Aconseguir habilitats de desenvolupament, control i avaluació de pressupostos

Continguts

1. Política de preus: concepte, procés, objectius i entorn 1.1. El paper del preu en l’empresa 1.2. Procés de fixació de preus 1.3. Objectius de la política de preus 1.4. Marc legal 1.5. Ètica en la fixació de preus 1.6. El paper dels avanços tecnològics en la fixació de preus

2. Estratègies de fixació de preus 2.1. Cicle de vida del producte 2.2. Canal de comercialització 2.3. Diferenciació o discriminació de preus 2.4. Descomptes 2.5. Promocions 2.6. Empaquetatge de productes 2.7. Zones geogràfiques 2.8. Yield Management i Revenue Management 2.9. Preus i vinculació 2.10. Altres estratègies de fixació de preus

3. Psicologia en la fixació de preus 3.1. Factors que incideixen en les percepcions i avaluacions dels preus 3.2. Preus de referència 3.3. Preus psicològics 3.4. Com valorar la relació qualitat-preu dels productes

4. Influència de la competència en la fixació de preus 4.1. Situacions i comportaments competitius 4.2. Fixació de preus basats en la competència 4.3. Identificació de les característiques i preus de l’oferta de la competència 4.4. Guerres de preus 4.5. Modificacions de preus i reaccions

5. Fixació de preus basats en els costos 5.1. Tipologia de costos 5.2. Mètodes de fixació de preus basats en els costos 5.3. El model ‘Low Cost’

6. Fixació de preus basats en la demanda 6.1. Estimació de demanda segons els preus 6.2. Mètodes de fixació de preus basats en la demanda 6.3. Fixació de preus segons el valor percebut

7. Sensibilitat de la demanda al preu 7.1. Elasticitat-preu de la demanda 7.2. Factors que afecten a la sensibilitat als preus 7.3. Mètodes per estimar la sensibilitat als preus 7.4. Efectes dels canvis en normatives i impostos sobre els preus i la demanda

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 35 35
Anàlisi / estudi de casos 20 20 40
Classes expositives 33 0 33
Elaboració de treballs 5 35 40
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 60 90 150

Bibliografia

 • ROSA DÍAZ, Isabel María [et al]. (2013). Gestión de Precios. 6ª edición: Madrid.
 • NAGLE, Thomas [et al (2010). The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably. (5th edition). Prentice Hall.
 • ANDERSON, Chris (2009). Free. The Future of a Radical Price. New York: Hyperion.
 • BAKER, Walter L. [et al]. (2010). The Price Advantage.. 2nd Edition.
 • ESLAVA, José de Jaime (2012). Pricing: Nuevas estrategias de precios. (3ª edición). Madrid: ESIC editorial. .
 • HAYES, David K. i MILLER, Allisha (2010). Revenue Management for the Hospitality Industry. Wiley.
 • HOLDEN, Reed i BURTON, Mark (2008). Pricing with Confidence: 10 Ways to Stop Leaving Money on the Table. Wiley.
 • MEEHAN, Julie [et al]. (2011). Pricing and Profitability Management: A Practical Guide for Business Leaders. Wiley.
 • RAJU, Jagmohan [et al]. (2010). Fijando precios para ganar competitividad. . Bresca Profit.
 • SMITH, Tim J. (2011). Pricing Strategy: Setting Price Levels, Managing Price Discounts and Establishin. Cengage Learning.
 • TRANTER, K.A., STUART-HILL, T. i PARKER, J. (2013). Introduction to Revenue Management for the Hospitality Industry:Principles and P. Pearson.
 • VALLS, Josep-Francesc (2013). Beyond the Low-Cost Business. Rethinking the Business Model. Palgrave.
 • LIOZU, Stephan i HINTERHUBER, Andreas (2014). The ROI of Pricing: Measuring the Impact and Making the Business Case. Paperback. Routledge.
 • RIFKIN, Jeremy (2014). La sociedad de coste marginal cero. Paidós.
 • Emprendedores. . ..... Recuperat, a www.emprendedores.es
 • Esic Market. . .... Recuperat, a www.esic.edu/editorial/editorial_revista_esic.php
 • Harvard Deusto Márketing y Ventas. ..... Recuperat, a www.harvard-deusto.com/marketing
 • ÖZER, Özalp and PHILLIPS, Robert (2012). The Oxford Handbook of Pricing Management. Oxford University Press.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi /Estudis de casos; exercicis Anàlisi/estudi de casos, exercicis. Per tal de consolidar els conceptes i veure experiències reals es duran a terme exercicis i casos pràctics. 20
Elaboració de treballs Elaboració de treballs. Part de la tasca de l’alumne serà desenvolupar un treball d’aplicació pràctica.

40
Prova d’avaluació La prova d'avaluació representa el 40% sobre la nota final 40

Qualificació

Les sessions tindran un caràcter eminentment pràctic si bé prèviament s’exposarà els conceptes teòrics per tal que l’alumne tingui la base per poder resoldre les diferents situacions en les que es pugui trobar.

Classes expositives. Durant aquestes sessions s’explicarà el marc conceptual i teòric de la política de preus, que anirà acompanyat d’exemples, casos pràctics i lectures. Per això és molt important que les classes siguin participatives i s’estableixin debats quan sigui oportú. També s’espera comptar amb la participació de professionals que ens expliquin com fixen els preus les seves empreses.

Anàlisi/estudi de casos, exercicis. Per tal de consolidar els conceptes i veure experiències reals es duran a terme exercicis i casos pràctics.

Elaboració de treballs. Part de la tasca de l’alumne serà desenvolupar un treball d’aplicació pràctica.

Convocatòria ordinària

Alumnes presencials (avaluació contínua)

L’assignatura s’avaluarà de la següent manera:

• Treball (40%): té l’objectiu que els alumnes siguin capaços de desenvolupar una aportació pràctica en l’àmbit d’estudi de l’assignatura.

• Examen (40%): es realitzarà un examen global de l’assignatura que inclou tot el material publicat i tot el que s’ha exposat a classe.

• Anàlisi de casos (20%): desenvolupament individual de casos/exercicis per aconseguir un millor aprenentatge de l’assignatura. Es realitzaran parcialment a classe i es poden demanar a tots els alumnes o de forma aleatòria. Els casos/exercicis s’hauran de penjar en el moodle en les dates que es determinin.

Per aprovar l'assisgnatura cal treure un mínim de 5 en cada part.Alumnes no presencials. Prova final teòric - pràctica (100% de la nota).


Convocatòria Extraordinària

Alumnes presencials i no presencials.

Els estudiants que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòric - pràctica en que se'ls avaluarà de la totalitat dels continguts que valdrà el 100% de la nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Per tal d’ aprofitar millor l’assignatura convé haver llegit prèviament les diapositives que es desenvoluparan en cada sessió i fer totes les activitats que s’encarreguin.