Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es pretén que l’alumne adquireixi coneixement bàsics sobre dret d’empresa. S’explicarà la terminologia elemental i els conceptes bàsics que l’han de servir als alumnes per comprendre el funcionalment de les empreses i les relacions jurídiques d’aquestes entre elles mateixes i als consumidors.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CONCEPCION MARCUELLO PASCUAL
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • 4G- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per poder emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de tipus econòmic, social, científic o ètic
 • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi

Continguts

1. Bloc 1.- Introducció al dret general i introducció al dret mercantil com dret de l’activitat econòmica

2. Bloc 2.- Subjectes del mercat: empresari i consumidor

3. Bloc. 3.- Contractació Mercantil

4. Bloc 4.- Activitat empresarial - competència lliure - informació i transparència

5. Bloc 6.- Aspectes legals dels negocis online

6. Bloc 5.- Patents i marques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 33 45 78
Elaboració de treballs 0 45 45
Prova d'avaluació 2 0 2
Seminaris 25 0 25
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Fernando Sánchez Calero (2004). Principios de Derecho Mercantil. Ed. McGraw Hill.
 • Aurelio Menéndez (2004). Lecciones de Derecho Mercantil. Ed. Thomson.
 • José Maria de la Cuesta Rute (2013). Derecho Mercantil. Ed. Huygens.
 • Miguel Angel Abeledo Díaz (2012). Aspectos Legales de los Negocios Online. Ed. Wolters Kluwer España.
 • IGSAP. Recuperat , a http://www.igsap.map.es/cia/dispo/Ibe.htm
 • BOE. Recuperat , a http://www.boe.es/
 • DOGC. Recuperat , a http://www.gencat.net/diari/
 • Notícies jurídiques. Recuperat , a http://www.juridicas.com
 • Generalitat de Catalunya. Recuperat , a http://www.gencat.net/
 • Informació del Consell General del Poder Judicial. Recuperat , a www.poderjudicial.es
 • Guillermo J. Jiménez Sánchez (2016). Nociones de Derecho Mercantil. Marcial Pons.
 • José Barba de Vega y Mª Ángeles Calzada (2012). Introducción al Derecho Privado del Turismo (6). Thomson Reuters Aranzadi.
 • Guillermo J.Jiménez Sánchez (2016). Nociones de derecho mercantil (Décima). Madrid: Marcial Pons.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de classes expositives La participació activa durant la classe val el 10% de la nota en avaluació continuada 10
Elaboració de diversos treballs Els treballs són avaluatius i tenen un pes del 40% de la nota 40
Realització de pràctiques tutoritzades i actitud a clase L'actitud dels estudiants en les tutories i les classes val el 10% de la nota. 10
Examen on es farà una revisió de tot el contingut del curs. La prova d'avaluació val el 40% de la nota de l'assignatura 40

Qualificació

Activitats

Es faran al llarg del curs diverses pràctiques relacionades amb el material teòric per desenvolupar des d’una perspectiva no teòrica els continguts donats a classe.

Les pràctiques es faran en grups d’unes cinc persones i s’avaluarà tant la realització de la pràctica com la defensa que de la mateixa es faci a la classe.


AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ:

Entrega de material escrit vinculat als casos pràctics i lectures (40%), Prova escrita (40%) assistència i actitud a classe (20%).

Es realitzaran dues proves escrites. Aprovar les dues proves escrites i els treballs relacionats amb l'assignatura, suposarà aprovar el curs. Suspendre un dels exàmens suposarà que l'alumne hagi d'anar directament a l'examen de juny.


Les persones que tinguin suspesos els treballs, hauran de presentar-se a l’examen final al juny.

Els estudiants que tinguin aprovats el treballs i suspesos els exàmens parcials, hauran de presentar-se a un examen especial, i recuperar la teoria en el mes de juny.

Els alumnes que no vulguin fer avaluació continuada, seran avaluats amb l’examen final al juny.
L’examen constarà de dues parts: la primera, serà un text amb 25 afirmacions i s’haurà de contestar si són verdaderes o falses. Cada pregunta correcta suma 1 punt, les preguntes incorrectes resten mig punt i les no contestades, ni sumen ni resten. Aquesta pregunta té una puntuació de 5 punts. La segona part consisteix en el desenvolupament de diferents qüestions. S’hauran d’aprovar totes les preguntes per poder fer mitja. La puntuació d’aquesta part són 5 punts. Per aprovar l’examen s’hauran d’aprovar las dues parts. La durada de l’examen és de 2 hores.

Observacions

Les activitats no són recuperables. Els exàmens no són recuperables i les pràctiques tampoc. L’examen final si és recuperable.

Els estudiants que no vinguin a classe, podran fer un examen final de l’assignatura.