Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’empresa com a organització, requereixi una especial i curosa atenció de la gestió dels recursos humans per al seu exitós funcionament. Dins el marketing les TIC, els processos de comunicació i de treball col·laboratiu són essencials. En aquest sentit, l’assignatura proporciona les eines per que els estudiants coneguin els objectius i la funció de Recursos Humans en les empreses del sector turístic. Al llarg del curs els estudiants aprendran els procediments que configuren el treball bàsic del tècnic en recursos humans, i finalment seran capaços d'aplicar les tècniques adequades a situacions concretes per a la gestió dels recursos humans en el sector turístic. Actualment la capacitat de treballar amb altres persones i funcionar com a un equip és fonamental, per això en aquesta assignatura aprendran a prevenir, resoldre problemes i conflictes, i prendre decisions mitjançant el treball en equip i l'autocrítica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • 7G- Treballar en equip, establint les relacions que més poden ajudar al progrés dels projectes
 • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 1E- Analitzar el funcionament, gestió i control de les diferents àrees funcionals de l'empresa i els instruments d'anàlisi

Continguts

1. T1. INTRODUCCIÓ Y CONTEXTUALITZACIÓ. LA FUNCIÓ DELS RECURSOS HUMANS (RRHH) O GESTIÓ DEL FACTOR HUMÀ 1.1. De la gestió de personal a la direcció de RRHH. 1.2. La direcció de RRHH a l’empresa turística. 1.3. Els programes de desenvolupament del factor humà.

2. T2. DISSENY I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2.1. Concepte tasca/lloc. 2.2. Aspectes metodològics en l'anàlisi dels llocs de treball.

3. T3. PROCESSOS D'INCORPORACIÓ DE PERSONES A L’EMPRESA. Perfils emocionals i psicològics – proves psicomètriques 3.1. La selecció de personal: models i estratègies. 3.2. Valoració de competències. 3.3. Disseny dels processos de selecció.

4. T4. PROCESSOS FORMATIUS I DE DESENVOLUPAMENT DE CARRERES 4.1. La formació professional. Formació bonificada vs subvencionada. 4.2. Disseny d'un procés de formació, d’una acció formativa. 4.3. Els cursos MOOC.

5. T5. CREACIÓ D’EMPRESES. Loading STARTUPS. 5.1. Competències d’un emprenedor. 5.2. Vies i recursos per crear noves empreses.

6. T6. CULTURA I CLIMA ORGANITZACIONAL. COMUNICACIÓ I LIDERATGE 6.1. Importància de la comunicació en la gestió dels RRHH. 6.2. Comunicació interna: disseny d’un pla. 6.3. Clima i satisfacció laboral. 6.4. Cultura d’empresa. 6.5. Lideratge. 6.6. Concepte de coaching.

7. T7. LA GESTIÓ ESTRATÈGICA. Els INDICADORS 7.1. Concepte de Planificació estratègica. 7.2. Quadre de comandament.

8. T8. LA QUALITAT, ELS PROCEDIMENTS DE TREBALL 8.1. Els sistemes de gestió de la qualitat aplicats a la gestió, ISO 9001:2015. 8.2. Els procediments de treball.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 10 30 40
Classes expositives 10 40 50
Prova d'avaluació 3 20 23
Resolució d'exercicis 3 21 24
Tutories 13 0 13
Total 39 111 150

Bibliografia

 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). Manual de recursos humanos. Editorial UOC, S.L. .
 • Bohlandder, G.; Sherman, A. y Snell, S. (2003). Administración de Recursos Humanos (12ª). Madrid: Thomson.
 • Dolan, S.; Schuler, R.; Jackson, S. y Valle, R (2003). La Gestión de los recursos humanos. . McGraw-Hill..
 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). CAS PRÀCTIC: CAS “PAU SIERRA” de recolza al disseny / elaboració d’un pla de for. Expedient número: AC20070033 (material d’accés gratuït)..
 • Gan, F. y Berbel, G. (2007). Guia pera desarrollar planes de formación. Consorci per a la formació contínua d. Expedient número: AC20070033 (material d’accés gratuït)..
 • Gan, F. y Berbel, G. (2012). Modelos de dirección y factor humano. Signifcados e instrumentos. (2ª). Colección 2012. Grupo Aptabel e-books.
 • Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, R (2001). Dirección y gestión de recursos humanos (3ª). Prentice Hall .
 • Gómez-Mejía, L.; Balkin, D. y Cardy, R. (2001). Dirección y gestión de recursos humanos (3ª). Madrid: Prentice Hall.
 • Martín, I. y Gaspar, A.I. (2010). Administración de los Recursos Humanos en las empresas turísticas. (1ª ). Pirámide.
 • Pardo, M. y Luna, R (2001). Recursos Humanos para Turismo. Pearson. Prentice Hall /(*) Recomendat i utilitzat durant aquest curs..
 • Porret, M. (2007). Recursos Humanos: dirigir y gestionar personas en las organizaciones. (2ª). Madrid: ESIC.
 • Valero Maras, J.A. (Coord.) (2008). Recursos Humanos. . Madrid: Ed.Tecnos..
 • Arearh. Recuperat , a http://www.arearh.com
 • Capital humano. Recuperat , a http://www.capitalhumano.es
 • Los recursos humanos. Recuperat , a http://www.losrecursoshumanos.com
 • Recurso Humanos. Recuperat , a http://www.rrhh.net
 • Recursos humanos digital. Recuperat , a http://www.rrhhdigital.es
 • RRPP. Recuperat , a http://www.rrppnet.com.ar
 • Recurso Humanos. Recuperat , a http://www.rrhh-web.com
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.edistorm.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.sneffel.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a https://bubbl.us/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://think.ajsands.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://mind42.com/
 • Eines on-line per a treballar en equip, generar idees i realitzar mapes mentals . Recuperat , a http://www.wisemapping.com/c/home.htm

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'exercicis, presentacions Aquest 30% surt de les notes dels 3 treballs grupals. L’estructura d’aquest 30% és la següent:
• EV1 (10%) -Treball sobre una descripció d’un lloc de treball.
• EV2 (10%) - Treball sobre una acció formativa –format Mooc.
• EV3 (10%) - Treball i exposició sobre un tema de l’assignatura.
30
Prova d'avaluació El 70% de la nota s’obtindrà d’una prova escrita final:
• EX. Amb preguntes sobre aspectes claus treballats a classe
S’ha de treure un mínim d’un 4 (sobre 10) per fer promig i seguir l’avaluació continua, en cas contrari s’haurà d’anar-hi al final.
70

Qualificació

Tenim dues opcions, avaluació continua o examen final.

AVALUACIÓ CONTINUA. Solament la seguiran els que tinguin un 70% d'assistències i tots els treballs de curs fets i lliurats dins els terminis i formes establerts.
El 40% de la nota surt d'una prova escrita de tipus confirmatori -del treball realitzat durant el curs:
• EV4 (prova escrita final). Amb preguntes sobre aspectes claus treballats en classe –amb constància escrita o links als continguts
S’ha de treure un mínim d’un 4 (sobre 10) per optar a l'aprovat.
L’altra 60% surt de les altres evidències de tipus pràctic:
• EV1 (20%) - Treball en grup (4 màxim) –vídeo d’una acció formativa, o una dinàmica grupal.
• EV2 (20%) – Fitxa de seguiment del curs, ompler-ta a mà durant el curs i activitats, es revisarà dos cops durant el curs.
• EV3 (20%) - Treball i breu article sobre un tema de l’assignatura (a escollir –prèvia confirmació del professor). El format de com fer-ho es donarà al moodle.

Participació (màxim d’un punt extra). Aquesta es dóna en funció de la participació mostrada. La dóna el professor, solament als alumnes que hagin aprovat durant l’avaluació continua.

OPCIÓ AVALUACIÓ FINAL
Podeu decidir si seguir avaluació continua o final. És important decidir aviat, indicar-lo al professor, i fer un seguiment tutoritzat per tal d’aprofitar i orientar l’estudi i aprofitament de l’assignatura.

A les convocatòries final i revàlida, únic examen sobre els aspectes claus treballats en cadascun dels 7 temes de l’assignatura, es podran presentar: els que no hagin seguit l’avaluació continua, els que hagin suspès l’examen (o tinguin menys d’un 4), o bé les quedi suspesa l’assignatura, també els que vulguin pujar nota (en aquest cas quedaria aquesta nota, o bé un 5 en els casos que estiguin ja aprovats per avaluació continua i suspenguin).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Donat que la metodologia de l’assignatura té la seva base en l’aprenentatge basat en problemes i en l’anàlisi de casos.
Les sessions presencials són en format seminaris independents, i a un 50-60% vindran experts o professionals invitats fora la Universitat.
Tot i que les sessions presencials, sigui amb invitat o sense, es programen pensant en què l'estudiant tingui un rol actiu, mai passiu o solament d'escoltar.