Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats. Reconèixer les característiques de la patologia prevalent en l'ancià. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Conèixer els fonaments de la rehabilitació, de la promoció de l'autonomia personal, de l'adaptació funcional del / a l'entorn, i d'altres procediments físics en la morbiditat, per a la millora de la qualitat de vida. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI AMBLAS NOVELLAS  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / ESTHER CELDA GARCIA  / JUAN ESPAULELLA PANICOT  / JORDI GIRONES VILA  / ELVIRA HUERTA ANDRES  / NURIA MOLIST BRUNET
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI AMBLAS NOVELLAS  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / ESTHER CELDA GARCIA  / JUAN ESPAULELLA PANICOT  / NURIA MOLIST BRUNET  / LETICIA INES TROYANO MORENO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI AMBLAS NOVELLAS  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / ESTHER CELDA GARCIA  / JUAN ESPAULELLA PANICOT  / ELVIRA HUERTA ANDRES  / NURIA MOLIST BRUNET  / LETICIA INES TROYANO MORENO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORDI AMBLAS NOVELLAS  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / ESTHER CELDA GARCIA  / ELVIRA HUERTA ANDRES  / NURIA MOLIST BRUNET
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. RESPECTE AL PACIENT. Mites i estereotips relacionats amb les persones grans. Heterogeneitat d'ancians. Tracte individualitzat

2. PRINCIPIS DE L'ENVELLIMENT. Teories de l'envelliment, canvis anatòmics i fisiològics del procés d'envellir, patologia associada, presentació atípica

3. MALALTIES COMUNS. Avaluació, gestió i prevenció de les Síndromes geriàtriques: Dolor crònic, deteriorament cognitiu, caigudes i alteracions motores, desnutrició i sarcopènia, Úlceres per pressió, incontinència urinària i fecal. Aspectes concrets de l'abordatge de patologies i problemes prevalents: Diabetis, insuficiència cardiaca, hipertensió, fractures.

4. RESULTATS SOBRE L'AVALUACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL. Avaluació multidimensional i Pla d'acció integral. La realització d'una avaluació geriàtrica integral precisa de l'abordatge normalitzat de: Activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, cognició,estat d'ànim,estudi de la marxa i equilibri, audició,visió,estat nutricional.

5. ÚS DE LA MEDICACIÓ. Aspectes farmacodinàmics i farmacocinètics. Prescripció adequada, Polifarmàcia

6. COMORBIDITAT MÚLTIPLE I FACTORS SOCIALS. Conceptes de discapacitat i dependència. La fragilitat en les persones d'edat avançada. Importància dels factors socials, ambientals i l'experiència vital en l'atenció dels vells. Paper dels dispositius d'ajuda(audífons, ajudes al bany i la mobilitat, caminadors) en la gestió de les limitacions funcionals.

7. ASPECTES CLINICS EN L'ATENCIÓ AL FINAL DE LA VIDA. Planificació en l'atenció. Síndrome del decliu. Símptomes més freqüents i el seu abordatge.

8. PAPER D'ALTRES PROFESSIONS SANITÀRIES: Auxiliars de clínica, infermeria, fisioterapeutes, treballadors socials, psicòlegs... Treball en equips multidisciplinars i reunions per a la planificació de l'atenció.

9. ATENCIÓ SANITÀRIA EN ELS DIFERENTS ÀMBITS ASSISTENCIALS. Avaluació i gestió geriàtrica en els diferents nivells assistencials: sanitaris, socials i sociosanitaris. Recursos i criteris de derivació i accés.

10. ASPECTES DEMOGRÀFICS DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA I SOCIAL. Elements demogràfics especifics locals/nacionals i internacionals de demografia, epidemiologia i costos de l'atenció sanitària relacionats amb l'envelliment.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18 44,5 62,5
Pràctiques en empreses / institucions 22,5 0 22,5
Prova d'avaluació 6 37 43
Seminaris 8 8 16
Sessió expositiva 2 4 6
Total 56,5 93,5 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Casos ABP Avaluació continuada de les sessions ABP segons la rúbrica establerta per la facultat 40
Pràctiques És condició imprescindible per a corregir el test haver assistit al 80% de les pràctiques 0
Examen ABP L'examen ABP es realitzarà segons la normativa establerta i aprovada per la facultat 20
Avaluació tipus Test El test consta de 50 preguntes amb 4 opcions de resposta i només una és la correcta
Per cada error comès es descompta 0,25
Per aprovar cal obtenir com a mínim 6 sobre 10
És condició imprescindible per a corregir el test haver assistit al 80% de les pràctiques
40

Qualificació

L'avaluació de l'ABP i de l'examen ABP es realitzaran segons la normativa establerta i aprovada per la facultat.

1- El test consta de 50 preguntes amb 4 opcions de resposta i només una és la correcta
2- Per cada error comès es descompta 0,25
3- Per aprovar cal obtenir com a mínim 6 sobre 10
4- És condició imprescindible per a corregir el test haver assistit al 80% de les pràctiques

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació (tutories ABP, examen ABP, pràctiques i examen test). En el cas de les tutories ABP es considerarà com a no realitzada en cas de no assistència a > 25% de les tutories.

Observacions


Per activitats suspeses:
La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.