Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'oïda, nas i gola. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa.
Crèdits ECTS:
6,5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI MARRUECOS QUEROL  / MARIA ROSA ORTIZ DURAN  / JORDI RUBIÓ CASADEVALL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL GORINA FAZ  / HUMBERT MASSEGUR SOLENCH  / MARIA ROSA ORTIZ DURAN  / JORDI RUBIÓ CASADEVALL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL GORINA FAZ  / MARIA ROSA ORTIZ DURAN  / IGNACIO SAMBOLA CABRER  / MARC TOBED SECALL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MANUEL GORINA FAZ  / JORDI MARRUECOS QUEROL  / MARIA ROSA ORTIZ DURAN  / JORDI RUBIÓ CASADEVALL  / IGNACIO SAMBOLA CABRER  / MARC TOBED SECALL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.

Continguts

1. PATOLOGIA RELACIONADA AMB L'AUDICIÓ

          1.1. Patologia en relació a Orella Externa

          1.2. Patologia en relació a Orella Mitjana

          1.3. Patologia en relació a Orella Interna

          1.4. Complicacions de les otitis

          1.5. Patologia tumoral oïda externa i oïda interna

          1.6. Interpretació de les audiometries

          1.7. Patologia vestibular de l'orella

          1.8. Patologia de la irrigació de l'òrgan de l'equilibri

2. PATOLOGIA RELACIONADA AMB L'OLFACTE

          2.1. Malformacions septals i vestíbul nasal

          2.2. Rinitis agudes/cròniques/atròfica

          2.3. Sinusitis agudes i cròniques

          2.4. Tumoracions rinosinusals benignes i malignes

          2.5. Patologia del sistema defensiu de l’anell de Waldeyer

          2.6. Tumors de rinofaringe (cavum)

3. PATOLOGIA RELACIONADA AMB EL GUST

          3.1. Patologia de les glàndules salivals (majors i menors)

          3.2. Tumoracions de la cavitat oral

          3.3. Introducció Cirurgia Maxil·lofacial i Oral

4. PATOLOGIA RELACIONADA AMB LA FONACIÓ

          4.1. Patologia d’urgències

          4.2. Laringitis agudes i cròniques. Laringitis del lactant

          4.3. Patologia tumoral benigne de la laringe

          4.4. Patologia tumora maligne de la laringe

          4.5. Patologia cervical benigne

          4.6. Patologia maligne cervical

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 16,00 0 24,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18,00 72,00 0 90,00
Prova d'avaluació 5,00 1,00 0 6,00
Seminaris 18,00 24,50 0 42,50
Total 49,00 113,50 0 162,5

Bibliografia

 • Abelló P, Quer M (1992). Manual d'Otorrinolaringologia. Barcelona: Publicaciones de la UAB. Catàleg
 • Baladrón Romero, Jaime (2012 ). Otorrinolaringología . Oviedo: Curso Intensivo MIR Asturias. Catàleg
 • Centro Técnico de Oposiciones (Madrid) (2017). Manual CTO de medicina y cirugía (10ª edición). Madrid: CTO Editorial. Catàleg
 • Kumar, Vinay (2010). Robbins and Cotran pathologic basis of disease (8th ed.). Philadelphia (Pa.): Elsevier Saunders. Catàleg
 • Kumar, Vinay (2015). Robbins y Cotran patología estructural y funcional / (9a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Probst, Rudolf (2018). Basic otorhinolaryngology : (2nd edition). New York: Thieme. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis ABP
ABP 1: cas clínic relacionat amb patologia de la orella
ABP 2: cas clínic relacionat amb patologia del nas
ABP 3: cas clínic relacionat amb patologia de la laringe
s'evalua segons la rúbrica de l'alumne 40 No
Examen ABP 1
Examen ABP1: on es plantejarà 1 cas clínic on s'haurà de fer diagnòstic diferencial fent el raonament pertinent.
s'evalua el coneixement de l'alumne 14 No
Examen Test ORL seran 40 preguntes tipus test on hi haurà 1 resposta vàlida. La resposta contestada incorrecte restarà 0'25 punts de la nota de l'examen 40 No
Examen ABP2
Examen ABP2: 5 preguntes curtes sobre el temari explicat durant els ABP, tallers i seminaris de l'assignatura
s'evalua coneixement de l'alumne 6 No

Qualificació

1. Avaluació continuada ( 3 sessions ABP): equival al 40% de la nota.L'assistencia als ABP és obligatòria. Només es tolerarà l'abscencia a un ABP si és una causa de raó major (a jutjar pel coordinador). S'evaluarà mitjançant el qüestionari estandaritzat, fent la mitja (amb dos decimals) de la suma de les tres notes de les tres sessions ABP. La nota mínima per aprovar és el 5. Aquesta part és no recuperable. Si l'alumne suspèn aquesta secció, el coordinador després d'haver-ho discutit amb els tutors del mòdul, ha d'informar al responsable de la UEM*
*si el coordinador ho creu necessari, la UEM pot posar a disposició els recursos pertinents per establir activitats per a la recuperació.
2.Examen tipus ABP: Equival al 20% de la nota. Constarà d'un examen ABP1 sobre un cas clínic on en la primera part s'exposaràn les hipótesis explicatives del cas clínic (val 70% de la nota de l'examen).Examen ABP2 on es faràn preguntes curtes sobre el temari explicat dins l'assignatura (30% de la nota) És recuperable.
3.Examen Tipus Test: Equival al 40% nota.Es farà un examen tipus test de 40 preguntes amb 4 opcions. Les respostes correctes puntuaràn 1 punt i les incorrectes restaràn 0'25 punts. L'aprovat de l'examen s'assolirà amb la puntuació de 5. Tant examen ABP1 i 2 son recuperables.
4.L'assitencia a les pràctiques és obligatoria i en qualsevol moment es pot evaluar la puntualitat, actitud i presencia de l'alumne en el seu lloc assignat de forma aleatoria.
5.Si en els examens l'alumne intenta copiar o copia automàticament tindrà un 0 del examen.
6.Per aprovar l'assignatura s'hauran d'aprovar totes les parts per separat: Evaluació dels problemes ABP, examen Test i examen ABP(la nota mitja entre examen abp1 70% i apb2 30%).
7.La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.
Resum evaluació:
1. 40% nota final Avaluació continuada (3 Sessions ABP)
2. 20% de la nota final examen ABP1 mitjançant una primera part (70% nota)amb 1 Cas clínic i examen ABP2 (30% nota) 5 preguntes curtes. Recuparable
3. 40% de la nota final examen tipus test on hi hauran 40 preguntes amb 4 opcions on només una és vàlida i la resposta incorrecte resta 0'25 punts.Recuparable
4. La no assistencia a les pràctiques comportarà la resta de 1 punt en la nota final resultant dels apartats 1,2 i 3
5.L'assistencia als seminaris/tallers i classes magistrals és obligatoria. La no presencia no justificada comportarà la pérdua 1 punt en la nota final.
La nota mínima per aprovar l'assignatura és de 5 en cada una de les parts: Evaluació ABP, exament Test i exament ABP
6.La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament. Si l'alumne que no ha pogut presentar-se a l'examen per causes majors (a decidir per part coordinador) se li posarà la nota que tregui a l'examen de recuperació i farà mitja amb les altres notes de l'assignatura.
7.Si l'alumne intenta copiar o copia, automàticament s'aplicarà un 0 del examen corresponent


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l'alumne està No Presentat quant no hagi finalitzat els tres problemes ABP aleshores pot declarar que no es presentarà a l'examen i per tant no se li desconte una convocatoria.
Si l'alumne assisteix als 3 problemes ABP serà obligatori la presentació a l'examen ABP i a l'exament Test, si no es presenta li contarà com a una convocatoria no superada.

Avaluació única:
En situacions exepcionals els alumnes es podran sobmetre a una evaluació única que consistirá en un examen Test de 40 preguntes conjuntament amb 5 preguntes curtes sobre el temari de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

El objectius d'aprenentatge de l'assignatura de otorinolaringologia més desglossats els teniu en un arxiu word en el moodle
mirar bibliografia adjunta en els objectius d'aprenentatge de l'assignatura per complementar amb la que ja teniu a la fitxa