Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Mòdul dirigit al maneig de les patologies que afecten al ronyó i la via urinària, la hipertensió arterial, els trastorns hidroelectrolítics i els trastorns de l'equilibri àcid-bàsic
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XOANA BARROS FREIRIA  / ROGER BOIX ORRI  / JORDI CALABIA MARTINEZ  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / MARIA ARANZAZU ERASO URIEN  / ALBERT MAROTO GENOVER  / CRISTINA MELENDEZ MUÑOZ  / MARIA TAPIA GARCIA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XOANA BARROS FREIRIA  / ROGER BOIX ORRI  / JORDI CALABIA MARTINEZ  / NICOLAS CARRASCO CANOVAS  / JOSEP COMET BATLLE  / ALBERT MAROTO GENOVER  / MARIA TAPIA GARCIA  / PEDRO TORGUET ESCUDER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ROGER BOIX ORRI  / JORDI CALABIA MARTINEZ  / NICOLAS CARRASCO CANOVAS  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / JOSEP COMET BATLLE  / MARIA ARANZAZU ERASO URIEN  / ALBERT GOMEZ LOZANO  / AINHOA GOMEZ LUMBRERAS  / ALBERT MAROTO GENOVER  / CRISTINA LISSETTE NOBOA PAEZ  / MARIA TAPIA GARCIA  / PEDRO TORGUET ESCUDER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XOANA BARROS FREIRIA  / ROGER BOIX ORRI  / JORDI CALABIA MARTINEZ  / JOSEP COMET BATLLE  / MARIA ARANZAZU ERASO URIEN  / ALBERT GOMEZ LOZANO  / ALBERT MAROTO GENOVER  / CRISTINA MELENDEZ MUÑOZ  / CRISTINA LISSETTE NOBOA PAEZ  / CRISTINA SOLER FERRER  / MARIA TAPIA GARCIA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. NEFROLOGIA

          1.1. Fracas renal agut

          1.2. Insuficiencia renal crònica

          1.3. Nefropaties glomerulars

          1.4. Nefropaties tubulointersticials agudes i cròniques

          1.5. Hipertensió arterial. Nefropaties vasculars

          1.6. Tubulopaties

          1.7. Nefropaties hereditàries

          1.8. Alteracions metabòliques de l'equilibri àcid-bàsic

          1.9. Alteracions del sodi i l'aigua

          1.10. Alteracions del potassi

          1.11. Alteracions del calci i el fósfor i ronyó

          1.12. Fàrmacs i ronyó

2. UROLOGIA

          2.1. Patologia del tracte urinari superior

          2.2. Patologia del tracte urinari inferior

          2.3. Patologia inflamatòria-infecciosa de la via urinària i tracte genital masculí

          2.4. Uro-oncologia

          2.5. Andrologia

          2.6. Proves de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 104 191 295
Classes expositives 6 0 6
Total 110 191 301

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions ABP Avaluació amb els criteris fixats al document de rúbrica de l'ABP 40
EVALUACIÓ NEFROLOGICA (15%): Elecció entre 2 casos clínics amb preguntes en diferents formats sobre el cas seleccionat (opció múltiple, relació, resposta breu, etc) Cada cas constarà de 8 preguntes amb pes variable sobre la nota (s’especificarà en cada pregunta). Duració 1 hora.
Cada cas constarà de 8 preguntes amb pes variable sobre la nota (s’especificarà en cada pregunta). Duració 1 hora 15
AVALUACIÓ FINAL (30% de la nota final): Basada en un examen tipus test de 100 preguntes Examen basat en prova tipus test de 100 preguntes, sobre tota la matèria, amb una sola resposta vàlida i una penalització de 0.33 per resposta errònia. 150 minuts de durada 30
AVALUACIÓ FINAL (15% de la nota final): Examen ABP basat en dos casos d' urologia Examen tipus ABP: primera part amb dues preguntes d'urologia per cada cas presentat (amb un valor del 40% del total de la nota), amb 45 minuts de durada i segona part, amb un mínim de 24 hores per endavant, amb dues preguntes d'urologia sobre el cas que esculli l'estudiant (amb un valor del 60% de la nota), de 30 minuts de durada. 15

Qualificació

Mòdul15:

Bloc d'avaluació d'activitat docent 1: 40% de la nota final:
Treball en les sessions de tutories ABP i participació en les mateixes. S'ha d'aprovar amb una nota de 5 o més. Avaluació amb els criteris fixats al document de rúbrica de l'ABP al final dels 4 problemes ABP de nefrologia i al final dels 3 ABP problemes ABP d'urologia.

Si no s'aprova l'avaluació mitja de la rúbrica l'alumne/a no es podrà presentar als exàmens i haurà de repetir el mòdul el curs següent.

Si la mitja d'ambdues rúbriques queda >5, encara que n'hi hagi alguna de suspesa, es considerarà l'alumne/a apte/a per a presentar-se als exàmens.

Bloc d'avaluació d'activitat docent 2: 60% de la nota final:
(a) Avaluació nefrològica (15%): Recuperable Es requereix superar > 50% de la prova.
(b) Avaluació test (30%): Recuperable. Es requeriex superar el 50%
(c)Avaluació ABP Urologia (15%): Recuperable. Es requeriex superar el 50%

Per aprovar el mòdul s'han d'aprovar els tres blocs d'avaluació docent per separat (bloc a, b i c).

Si la nota global és inferior a 5 en base a una de les avaluacions es podrà recuperar únicament la matèria suspesa tot respectant la nota de l'altra activitat. Si les tres parts estan suspeses s'hauran de recuperar les tres.
La nota obtinguda en l'evaluació de recuperació farà promig amb la nota que l'alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

L'assistència a les activitats docents: tallers, seminaris i classes magistrals ha de ser igual o superior al 80% per poder accedir a l'examen final. Per tant es farà control de l'assistència a aquestes activitats.

L'assistencia a practiques clíniques no serà obligatoria però si recomanable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerará com a no presentat a l'alumne que no es presenti a qualsevol de les activitats d'avaluació que conformen el mòdul