Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
El mòdul està integrat per dues àrees de coneixement: hematologia i les bases de l’oncologia. Les sessions d’aprenentatge basat en problemes i els tallers estan estructurats segons els objectius d’aprenentatge del mòdul.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN MARIA BRUNET VIDAL  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / LAURA FERRAZZA MARTIN  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / NICHOLAS JOHN KELLEHER  / RUT PORTA BALANYA  / JOSE MARIA RONCERO VIDAL  / NAZLY YESENIA SANTOS CARVAJAL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN MARIA BRUNET VIDAL  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / LAURA FERRAZZA MARTIN  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / DAVID GALLARDO GIRALT  / ANA MILLAN ALVAREZ  / RUT PORTA BALANYA  / BERNARDO QUERALT MERINO  / ROSA ROCA CASADEMONT  / NAZLY YESENIA SANTOS CARVAJAL  / MARIA TERESA SERRANDO QUEROL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN MARIA BRUNET VIDAL  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / LAURA FERRAZZA MARTIN  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / MARIA YOLANDA GONZALEZ MONTES  / NATALIA LLOVERAS GUELQUE  / RUT PORTA BALANYA  / NAZLY YESENIA SANTOS CARVAJAL  / MARIA TERESA SERRANDO QUEROL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN AUÑON SANZ  / JOAN MARIA BRUNET VIDAL  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / DAVID CRUZ GARCIA  / LAURA FERRAZZA MARTIN  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / RUT PORTA BALANYA  / BERNARDO QUERALT MERINO  / NAZLY YESENIA SANTOS CARVAJAL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. OBJECTIUS GENERALS D'APRENENTATGE: El projecte docent de l’assignatura pretén : • Proporcionar als estudiants coneixements necessaris per la comprensió de la fisiopatologia de les malalties de la sang i el sistema hematopoètic. • Instruir als estudiants sobre els principis dels processos neoplàstics, el seu estudi d’extensió i el seu tractament. 2. CONTINGUTS DEL MÒDUL: El mòdul es divideix en dos blocs estructurals: hematologia i les bases de l’oncologia, on les sessions d’aprenentatge basat en problemes estan estructurades segons els objectius d’aprenentatge concrets de cada bloc, si bé tenen continguts relacionats entre elles que es treballaran en alguns tallers.

          1.1. OBJECTIUS HEMATOLOGIA.

                    1.1.1. ANÈMIES: concepte, diagnòstic diferencial i classificació.

                    1.1.2. ANÈMIES CARENCIALS I ASSOCIADES A TRASTORNS CRÒNICS: - Anèmia per dèficit de ferro - Anèmia per dèficit de vitamina B12 - Anèmia per dèficit d’àcid fòlic - Anèmies de les malalties cròniques.

                    1.1.3. SÍNDROME HEMOLÍTICA. ANÈMIES HEMOLÍTIQUES CONGÈNITES: - Membranopaties congènites - Enzimopaties - Hemoglobinopaties estructurals. Beta talassèmia, Alfa talassèmia. Drepanocitosi.

                    1.1.4. SÍNDROME HEMOLÍTICA. ANÈMIES HEMOLÍTIQUES ADQUIRIDES: - Anèmies hemolítiques de causa immune - Hemoglobinúria paroxística nocturna - Anèmies hemolítiques per causes mecàniques o tòxiques. - Microangiopaties. - Hemòlisi valvular.

                    1.1.5. INSUFICIÈNCIA MEDUL•LAR: - Insuficiències medul•lars quantitatives globals: Congènites (anèmia de Fanconi) i adquirides (aplàsia medul•lar idiopàtica i secundària). - Insuficiències medul•lars quantitatives parcials: Eritroblastopènia.

                    1.1.6. SÍNDROMES MIELODISPLÀSTIQUES - Síndromes mielodisplàstiques. - Síndromes mielodisplàstiques/mieloproliferatives. Leucèmia mielomonocítica crònica.

                    1.1.7. ALTERACIONS QUANTITATIVES DELS LEUCÒCITS. - Conceptes i diagnòstic diferencial de leucopènia i neutropènia. - Agranulocitosi. - Conceptes i diagnòstic diferencial de leucocitosi, neutrofilia, eosinofilia, basofilia i monocitosi.

                    1.1.8. LEUCÈMIES AGUDES. - Leucèmia limfoblàstica aguda. - Leucèmia mieloblàstica aguda.

                    1.1.9. SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVES CRÒNIQUES - Leucèmia mieloide crònica. - Policitèmia vera. - Mielofibrosi primària. - Trombocitèmia essencial.

                    1.1.10. PATOLOGIA RELACIONADA AMB EOSINÒFILS I MASTÒCITS. - Al·lèrgia i Hipersensibilitat. Patogènia (mecanismes efectors), clínica i tractament. - Eosinofilia relacionada amb neoplàsia hematològica. - Mastocitosi localitzada i sistèmica. Síndrome d'activació mastocitària.

                    1.1.11. TRASPLANTAMENT DE PROGENITORS HEMOPOÈTICS. - Concepte, tipus, fases i complicacions.

                    1.1.12. LIMFOMES - Avaluació i diagnòstic diferencial del pacient amb adenopaties i/o esplenomegàlia. - Limfoma d’Hodgkin. - Limfomes No Hodgkin: Limfomes B indolents (Limfoma fol•licular, limfoma de la zona marginal, limfoma de cèl•lula petita). Limfomes B agressius (Limfoma B difús de cèl•lula gran, limfoma de cèl•lules del mantell, limfoma de Burkitt). Limfomes T. (Limfomes T cutanis i Limfomes T ganglionars).

                    1.1.13. SÍNDROMES LIMFOPROLIFERATIVES CRÒNIQUES AMB EXPRESSIÓ LEUCÈMICA. - Concepte i diagnòstic diferencial de limfocitosi. - Leucèmia limfàtica crònica. - Tricoleucèmia. - Limfomes amb expressió leucèmica.

                    1.1.14. GAMMAPATIES MONOCLONALS. - Concepte i diagnòstic diferencial de gammapatia monoclonal. - Mieloma múltiple - Macroglobulinèmia de Waldenström - Gammapatia monoclonal de significat incert. - Síndrome POEMS. - Amiloïdosi.

                    1.1.15. TRANSFUSIÓ SANGUÍNIA. - Tipus d’hemoderivats, indicacions, complicacions. - Plasmafèresi.

                    1.1.16. DIÀTESI HEMORRÀGICA. - Conceptes de púrpura, equimosi, petèquia, hemartrosi. - Anamnesi, proves complementàries a sol•licitar i diagnòstic diferencial de les causes de diàtesi hemorràgica.

                    1.1.17. PATOLOGIA DE LES PLAQUETES. - Diagnòstic diferencial d’una trombopènia. - Púrpura trombopènica immune (PTI). - Púrpura trombopènica trombocitopènica (PTT). - Altres causes de trombopènia perifèrica. Hiperesplenisme. - Alteracions de la funció plaquetària: causes adquirides i congènites.

                    1.1.18. TRASTORNS CONGÈNITS DE LA COAGULACIÓ. - Hemofília. - Malaltia de Von Willebrand. - Púrpura vascular: Púrpura de Schönlein-Henoch, Malaltia de Rendu-Osler.

                    1.1.19. TRASTORNS ADQUIRITS DE LA COAGULACIÓ. - Diàtesi hemorràgica d’origen plasmàtic per defecte de síntesi, per consum i per inhibidors i/o medicaments. - Alteracions de l’hemostàsia en les hepatopaties. - Coagulació intravascular disseminada (CID).

                    1.1.20. HIPERCOAGULABILITAT. - Concepte de trombofilia. Descriure en què consisteix un estudi de trombofilia,. - Tractaments anticoagulants i antiagregants - Agents trombolítics.

          1.2. OBJECTIUS DE BASES DE L’ONCOLOGIA

                    1.2.1. EPIDEMIOLOGIA DEL CÀNCER. - Conèixer els tumors més prevalents i de major mortalitat en el nostre entorn: diferenciar en funció del sexe.

                    1.2.2. BASES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÀNCER. - Definir els conceptes de protooncogen, oncogen, i gen supressor de tumors. - Descriure els principals mecanismes de dany a l'ADN i els principals mecanismes de reparació. - Descriure els canvis en la fisiologia cel.lular que determinen el fenotip de cèl.lula maligna. - Definir el concepte de regulació epigenètica. - Descriure el concepte de relació cèl.lula tumoral-microambient: receptors de factors de creixement, vies de transducció de senyal, events nuclears desencadenats per factors de creixement. - Descriure els processos cel.lulars que intervenen en la invasió i formació de metástasis: alteracions en l’adhesió cel.lular, migració, intravasació, transports torrent sanguini, extravasació, colonització, angiogènesi. - Conèixer el concepte de biomarcador pronòstic i predictiu i exemples dels més utilitzats: HER2, EGFR, c-KIT, VEGFR, VEGF, ALK, ROS1, PD-L1, PD1. - Conèixer concepte de Biòpsia Líquida

                    1.2.3. CÀNCER HEREDITARI. - Conèixer la base genética del cáncer hereditari. - Coneìxer les característiques clíniques principals. - Saber identificar un cas de càncer hereditari. - Conèixer els tipus del mesures de prevenció que s’indica en les famílies amb càncer hereditari. - Comprendre què és l’assessorament genètic

                    1.2.4. BASES TERAPÈUTIQUES DEL CÀNCER - Descriure els principis del tractament oncològic Concepte de tractament local: cirurgia, radioteràpia, braquiteràpia. - Definir els conceptes bàsics de radioteràpia i el concepte de radiosensibilitat versus radioresposta. - Enunciar i valorar les tècniques radioteràpiques i de teràpia metabòlica amb radiacions, amb les seves avantatges i inconvenients. - Explicar els fonaments del fraccionament estàndar i l'ús terapèutic de les radiacions ionitzants. - Concepte de tractament sistèmic: quimioteràpia, hormonoteràpia, tractaments biològics. - Conceptes de tractament neoadjuvant, adjuvant i de malaltia avançada. - Descriure els principals grups terapèutics: alquilants, cisplatí i anàlegs, antimetabòlits, inhibidors de les topoisomerases, antimicrotúbols, antiestrògens, antiandrògens, anàlegs hormonals, anticossos monoclonals dirigits contra receptors de membrana, inhibidors de la TK dels receptors de membrana, antiangiogènics, immunoteràpia

                    1.2.5. SIGNES I SÍMPTOMES DELS PROCESSOS NEOPLÀSICS. - Saber identificar els principals signes i símptomes que orientin a un procés neoplàsic. - Definir el concepte de Síndrome paraneoplàsica i conèixer alguns exemples

                    1.2.6. ESCALES D’AVALUACIÓ DE L’ESTAT GENERAL. - Conèixer el concepte de Performance Status (PS) o Estat General del pacient oncològic. - Conèixer les principals escales d’evaluació del PS. - Descriure el funcionament de l’Índex de Karnofsky i l’escala ECOG i les seves aplicacions

                    1.2.7. ESTUDI D’EXTENSIÓ DELS PROCESSOS NEOPLÀSICS - Descriure el concepte d’ estudi d’extensió i valoració de resposta. - Concepte , descripció i utilitat del TNM. - Enumerar les principals tècniques de radiodiagnòstic i medicina nuclear utilitzades en el diagnòstic i estadiatge de les neoplasies i conèixer les principals indicacions. - Conèixer el concepte i procediment diagnòstic en la Metàstasi d’Origen Desconegut.

                    1.2.8. CONCEPTES D'EFICÀCIA DEL TRACTAMENT ONCOLÒGIC. - Conceptes de: resposta tumoral, supervivència lliure de malaltia, supervivència lliure de progressió i supervivència global.

                    1.2.9. TRACTAMENT DE SUPORT ONCOLÒGIC - Identificar els principals efectes secundaris de la quimioterapia, radioteràpia, tractaments antidiana i immunoteràpia. - Descriure el concepte de tractament de suport. - Identificar els principals tractaments de suport al tractament oncològic (toxicitat): factors estimulants de colònies, eritropoyetina, antiemètics, antidiarrèics, laxants i hidratació. - Descriure el tractament simptomàtic de la malaltia avançada i/o terminal

                    1.2.10. DOLOR ONCOLÒGIC - Classificació del dolor, elaboració de pla terapèutic i revisió. - Conèixer les principals escales d'avaluació del dolor. ENV: escala numèrica verbal per avaluar intensitat del dolor. - Descriure l'escala analgèsica del dolor (OMS). - Descriure el concepte de tractament coadjuvant o coanalgèsia

                    1.2.11. SUPORT PSICO-ONCOLÒGIC - Saber identificar la necessitat de suport psico-oncològic. - Comunicació en el pacient oncològic. - Conceptes bàsic de la Comunicació metge-pacient. Errors més freqüents. - El procés d’adapatació del pacient oncològic i les seves etapes. - El llenguatge no verbal. - El Protocol de Baile-Buckman per comunicar males noticies. - Bases del suport emocional. - Concepte de conspiració de silenci i com afrontar-lo

                    1.2.12. URGÈNCIES ONCOLÒGIQUES - Identificar les principals urgències oncològiques: - Neutropènia febril - Mucositis, diarrees, vòmits incoercibles, grau - Compressió medul.lar. - Hipercalcemia - Síndrome Vena Cava Superior. - Síndrome de lisis tumoral - Coneixements bàsics del maneig de les principals urgències oncològiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 27,5 13 40,5
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 24 50 74
Classes expositives 10 8 18
Classes participatives 6 0 6
Pràctiques en empreses / institucions 30 0 30
Prova d'avaluació 6,5 75 81,5
Total 104 146 250

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions d'aprenentatge basat en problemes (ABP). Segons rubrica 40
Examen parcial. Aquesta avaluació parcial no alliberarà temari per l’examen final. En cas de no presentar-se a l'examen parcial, l'alumne perd el percentatge que suposa sobre la nota final. 5
Examen Final Test - Coneixements És obligatori aprovar l'examen final per a aprovar el mòdul. 25
Examen Final ABP - Coneixements. Examen sobre dos casos clínics. És obligatori aprovar l'examen ABP per a aprovar el mòdul. 20
Examen de competències La nota obtinguda suposa un 10% de la nota final. Els alumnes no presentats perden aquest percentatge de la nota. 10

Qualificació

1) Mètodes d’avaluació.

L’avaluació es farà mitjançant examen parcial, l’avaluació de les sessions ABP segons rúbrica, examen ABP, examen de competències i examen final test.

2) Tipus i nombre d’avaluacions. Contingència sobre la nota final

A meitat del mòdul es farà una avaluació parcial dels coneixements teòrics impartits fins al moment. Aquesta avaluació consistirà en un examen amb un cas clínic sobre els qual es demanarà fer un diagnòstic diferencial i especificar les proves diagnòstiques que caldria realitzar. En una segona part és donaran les dades necessàries per poder fer un diagnòstic i es preguntarà quin és aquest diagnòstic i tres preguntes curtes més relacionades amb el cas. Aquesta avaluació parcial no alliberarà temari per l’examen final.
Al final de mòdul es farà una avaluació de coneixements amb un examen tipus test de 50 preguntes relacionades amb la matèria estudiada. En aquest examen test les respostes incorrectes suposaran la resta de 0.25 punts del resultat final del test. A més, també es farà un examen ABP basat en dos casos clínics, seguint la mateixa dinàmica de l’examen parcial però dividit en dos dies consecutius.
L'examen de competències es basa en afrontar tres situacions pràctiques on l'alumne haurà de demostrar haver assolit les competències assolides durant el mòdul.
La contingència sobre la nota final serà la següent:

a - Resultat de l’avaluació de les sessions ABP segons rúbrica (40%)
b - Resultat de l’examen parcial (5%)
c- Resultat de l’examen de competències (10%)
d - Resultat de l’examen ABP (20%)
e - Resultat de l’examen final tipus test (25%)

Per a poder fer la proporció sobre la nota final ÉS NECESSARI aprovar els blocs a, d i e per separat. La nota d’aprovat és un 5. En aquells alumnes que a l’examen ABP o a l’examen final test obtinguin una nota entre 4,5 i 5 es procedirà a fer la mitja entre la nota obtinguda als dos examens (blocs d i e), i si aquesta mitja és igual o superior a 5 es considerarà aprovat. Suspendre l’avaluació de les sessions ABP suposa suspendre el mòdul.

3) Criteris de superació de l’assignatura i notes qualitatives.
Per superar l’assignatura, l’estudiant haurà d’obtenir una nota de 5 punts o superior. La qualificació de notable exigirà un mínim de 7 i la d’excel•lent de 8 punts.

4) Examen de recuperació.
Aquells alumnes que no superin l’examen ABP o l’examen final podran presentar-se a un examen de recuperació, segons el calendari establert per la facultat a tal efecte. La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà la ponderació amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Assignatures recomanades

 • Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3
 • Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1
 • Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 2
 • Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació
 • Programa d'habilitats 3. Exploració física i fonaments d'ètica mèdica