Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El mòdul està integrat per dues àrees de coneixement: hematologia i les bases de l’oncologia. Les sessions d’aprenentatge basat en problemes i els tallers estan estructurats segons els objectius d’aprenentatge del mòdul.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / LAURA CASTILLO FERNANDEZ  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / NICHOLAS JOHN KELLEHER  / RUT PORTA BALANYA  / MARIA TERESA PUIG MIQUEL  / JOSE MARIA RONCERO VIDAL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN MARIA BRUNET VIDAL  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / LAURA CASTILLO FERNANDEZ  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / DAVID GALLARDO GIRALT  / ANA MILLAN ALVAREZ  / MARIA TERESA PUIG MIQUEL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / LAURA CASTILLO FERNANDEZ  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / ADELAIDA GARCIA VELASCO  / MARIA YOLANDA GONZALEZ MONTES  / NATALIA LLOVERAS GUELQUE  / MARIA TERESA PUIG MIQUEL  / BERNARDO QUERALT MERINO  / MARIA TERESA SERRANDO QUEROL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN AUÑON SANZ  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / ROSA COLL JORDA  / NICHOLAS JOHN KELLEHER  / MARIA TERESA PUIG MIQUEL  / CRISTINA RAMIO LLUCH  / ROSA ROCA CASADEMONT  / MARIA TERESA SERRANDO QUEROL
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / RAFAEL FUENTES RASPALL  / NICHOLAS JOHN KELLEHER  / RUT PORTA BALANYA  / MARIA TERESA PUIG MIQUEL
Idioma de les classes:

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. OBJECTIUS GENERALS D'APRENENTATGE: El projecte docent de l’assignatura pretén : • Proporcionar als estudiants coneixements necessaris per la comprensió de la fisiopatologia de les malalties de la sang i el sistema hematopoètic. • Instruir als estudiants sobre els principis dels processos neoplàstics, el seu estudi d’extensió i el seu tractament. 2. CONTINGUTS DEL MÒDUL: El mòdul es divideix en dos blocs estructurals: hematologia i les bases de l’oncologia, on les sessions d’aprenentatge basat en problemes estan estructurades segons els objectius d’aprenentatge concrets de cada bloc, si bé tenen continguts relacionats entre elles que es treballaran en alguns tallers.

          1.1. OBJECTIUS HEMATOLOGIA.

                    1.1.1. ANÈMIES: concepte, diagnòstic diferencial i classificació.

                    1.1.2. ANÈMIES CARENCIALS I ASSOCIADES A TRASTORNS CRÒNICS: - Anèmia per dèficit de ferro - Anèmia per dèficit de vitamina B12 - Anèmia per dèficit d’àcid fòlic - Anèmies de les malalties cròniques.

                    1.1.3. SÍNDROME HEMOLÍTICA. ANÈMIES HEMOLÍTIQUES CONGÈNITES: - Membranopaties congènites - Enzimopaties - Hemoglobinopaties estructurals. Beta talassèmia, Alfa talassèmia. Drepanocitosi.

                    1.1.4. SÍNDROME HEMOLÍTICA. ANÈMIES HEMOLÍTIQUES ADQUIRIDES: - Anèmies hemolítiques de causa immune - Hemoglobinúria paroxística nocturna - Anèmies hemolítiques per causes mecàniques o tòxiques. - Microangiopaties. - Hemòlisi valvular.

                    1.1.5. INSUFICIÈNCIA MEDUL•LAR: - Insuficiències medul•lars quantitatives globals: Congènites (anèmia de Fanconi) i adquirides (aplàsia medul•lar idiopàtica i secundària). - Insuficiències medul•lars quantitatives parcials: Eritroblastopènia.

                    1.1.6. SÍNDROMES MIELODISPLÀSTIQUES - Síndromes mielodisplàstiques. - Síndromes mielodisplàstiques/mieloproliferatives. Leucèmia mielomonocítica crònica.

                    1.1.7. ALTERACIONS QUANTITATIVES DELS LEUCÒCITS. - Conceptes i diagnòstic diferencial de leucopènia i neutropènia. - Agranulocitosi. - Conceptes i diagnòstic diferencial de leucocitosi, neutrofilia, eosinofilia, basofilia i monocitosi.

                    1.1.8. LEUCÈMIES AGUDES. - Leucèmia limfoblàstica aguda. - Leucèmia mieloblàstica aguda.

                    1.1.9. SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVES CRÒNIQUES - Leucèmia mieloide crònica. - Policitèmia vera. - Mielofibrosi primària. - Trombocitèmia essencial.

                    1.1.10. PATOLOGIA RELACIONADA AMB EOSINÒFILS I MASTÒCITS. - Al·lèrgia i Hipersensibilitat. Patogènia (mecanismes efectors), clínica i tractament. - Eosinofilia relacionada amb neoplàsia hematològica. - Mastocitosi localitzada i sistèmica. Síndrome d'activació mastocitària.

                    1.1.11. TRASPLANTAMENT DE PROGENITORS HEMOPOÈTICS. - Concepte, tipus, fases i complicacions.

                    1.1.12. LIMFOMES - Avaluació i diagnòstic diferencial del pacient amb adenopaties i/o esplenomegàlia. - Limfoma d’Hodgkin. - Limfomes No Hodgkin: Limfomes B indolents (Limfoma fol•licular, limfoma de la zona marginal, limfoma de cèl•lula petita). Limfomes B agressius (Limfoma B difús de cèl•lula gran, limfoma de cèl•lules del mantell, limfoma de Burkitt). Limfomes T. (Limfomes T cutanis i Limfomes T ganglionars).

                    1.1.13. SÍNDROMES LIMFOPROLIFERATIVES CRÒNIQUES AMB EXPRESSIÓ LEUCÈMICA. - Concepte i diagnòstic diferencial de limfocitosi. - Leucèmia limfàtica crònica. - Tricoleucèmia. - Limfomes amb expressió leucèmica.

                    1.1.14. GAMMAPATIES MONOCLONALS. - Concepte i diagnòstic diferencial de gammapatia monoclonal. - Mieloma múltiple - Macroglobulinèmia de Waldenström - Gammapatia monoclonal de significat incert. - Síndrome POEMS. - Amiloïdosi.

                    1.1.15. TRANSFUSIÓ SANGUÍNIA. - Tipus d’hemoderivats, indicacions, complicacions. - Plasmafèresi.

                    1.1.16. DIÀTESI HEMORRÀGICA. - Conceptes de púrpura, equimosi, petèquia, hemartrosi. - Anamnesi, proves complementàries a sol•licitar i diagnòstic diferencial de les causes de diàtesi hemorràgica.

                    1.1.17. PATOLOGIA DE LES PLAQUETES. - Diagnòstic diferencial d’una trombopènia. - Púrpura trombopènica immune (PTI). - Púrpura trombopènica trombocitopènica (PTT). - Altres causes de trombopènia perifèrica. Hiperesplenisme. - Alteracions de la funció plaquetària: causes adquirides i congènites.

                    1.1.18. TRASTORNS CONGÈNITS DE LA COAGULACIÓ. - Hemofília. - Malaltia de Von Willebrand. - Púrpura vascular: Púrpura de Schönlein-Henoch, Malaltia de Rendu-Osler.

                    1.1.19. TRASTORNS ADQUIRITS DE LA COAGULACIÓ. - Diàtesi hemorràgica d’origen plasmàtic per defecte de síntesi, per consum i per inhibidors i/o medicaments. - Alteracions de l’hemostàsia en les hepatopaties. - Coagulació intravascular disseminada (CID).

                    1.1.20. HIPERCOAGULABILITAT. - Concepte de trombofilia. Descriure en què consisteix un estudi de trombofilia,. - Tractaments anticoagulants i antiagregants - Agents trombolítics.

          1.2. OBJECTIUS DE BASES DE L’ONCOLOGIA

                    1.2.1. EPIDEMIOLOGIA DEL CÀNCER. - Conèixer els tumors més prevalents i de major mortalitat en el nostre entorn: diferenciar en funció del sexe.

                    1.2.2. BASES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÀNCER. - Conceptes de protooncogen, oncogen, i gen supressor de tumors. - Mecanismes de dany a l'ADN i principals mecanismes de reparació. - Hallmarks del càncer. - Concepte de regulació epigenètica. Concepte de relació cèl•lula tumoral-microambient: receptors de factors de creixement, vies de transducció de senyal, events nuclears desencadenats per factors de creixement. - Processos cel•lulars que intervenen en la invasió i formació de metàstasis.

                    1.2.3. CÀNCER HEREDITARI. - Saber identificar un cas de càncer hereditari - Conèixer les mesures de prevenció que s’indica en les famílies amb càncer hereditari.

                    1.2.4. BASES TERAPÈUTIQUES DEL CÀNCER. - Concepte de tractament local: cirurgia, radioteràpia. - Conceptes bàsics de radioteràpia. Radiosensibilitat versus radioresposta. Tècniques radioteràpiques i de teràpia metabòlica amb radiacions. Fonaments del fraccionament estàndar i l'ús terapèutic de les radiacions ionitzants. - Concepte de tractament sistèmic: quimioteràpia, hormonoteràpia, tractaments biològics. Conceptes de tractament neoadjuvant, adjuvant i de malaltia avançada. Principals grups terapèutics d’agents antineoplàstics. Mecanismes de resistència als tractaments oncològics.

                    1.2.5. SIGNES I SÍMPTOMES DELS PROCESSOS NEOPLÀSTICS. - Principals signes i símptomes que orienten a un procés neoplàstic.

                    1.2.6. ESCALES D’AVALUACIÓ DE L’ESTAT GENERAL. - Índex de Karnofsky i escala ECOG.

                    1.2.7. ESTUDI D’EXTENSIÓ DELS PROCESSOS NEOPLÀSICS - Concepte d’estudi d’extensió i valoració de resposta. Sistema TNM. Indicacions generals, avantatges i inconvenients de les diferents tècniques de radiodiagnòstic i medicina nuclear. Concepte de metàstasis de neoplàsia d'origen desconegut i proves diagnòstiques indicades.

                    1.2.8. CONCEPTES D'EFICÀCIA DEL TRACTAMENT ONCOLÒGIC. - Conceptes de: resposta tumoral, supervivència lliure de malaltia, supervivència lliure de progressió i supervivència global.

                    1.2.9. TRACTAMENT DE SUPORT ONCOLÒGIC - Principals efectes secundaris de la quimioteràpia i radioteràpia. - Concepte de tractament de suport. - Principals tractaments de suport al tractament oncològic: factors estimulants de colònies, eritropoetina, antiemètics, hidratació. - Tractament simptomàtic de la malaltia avançada i/o terminal.

                    1.2.10. DOLOR ONCOLÒGIC - Classificació del dolor, elaboració de pla terapèutic i revisió. Escales d'avaluació del dolor. - Escala analgèsica del dolor (OMS). - Concepte de tractament coadjuvant o coanalgèsia.

                    1.2.11. SUPORT PSICO-ONCOLÒGIC - Saber identificar la necessitat de suport psico-oncològic. - Conèixer els paràmetres relacionats amb el procés d’informació i comunicació en el pacient oncològic. - Entendre la importància en la relació Pacient-Família-Equip.

                    1.2.12. URGÈNCIES ONCOLÒGIQUES: - Neutropènia febril - Mucositis - Síndrome de compressió medul•lar - Hipercalcèmia - Síndrome de vena cava superior - Shock sèptic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,5 12 24,5
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 24 60 84
Classes expositives 8 8 16
Classes participatives 18 25 43
Pràctiques en empreses / institucions 24 2 26
Prova d'avaluació 11,5 70 81,5
Total 98 177 275

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions d'aprenentatge basat en problemes (ABP). Segons rubrica 40
Examen parcial a meitat del mòdul. Aquesta avaluació parcial no alliberarà temari per l’examen final. En cas de no presentar-se a l'examen parcial, l'alumne perd el percentatge que suposa sobre la nota final. 5
Examen Final Test - Coneixements És obligatori aprovar l'examen final per a aprovar el mòdul. 25
Examen Final ABP - Coneixements. Examen sobre dos casos clínics. És obligatori aprovar l'examen ABP per a aprovar el mòdul. 20
Examen de competències La nota obtinguda suposa un 10% de la nota final. Els alumnes no presentats perden aquest percentatge de la nota. 10

Qualificació

1) Mètodes d’avaluació.

L’avaluació es farà mitjançant l’avaluació de les sessions ABP segons rúbrica, examen ABP, examen parcial i examen final.

2) Tipus i nombre d’avaluacions. Contingència sobre la nota final

A meitat del mòdul es farà una avaluació parcial dels coneixements teòrics impartits fins al moment. Aquesta avaluació consistirà en un examen amb un cas clínic sobre els qual es demanarà fer un diagnòstic diferencial i especificar les proves diagnòstiques que caldria realitzar. En una segona part és donaran les dades necessàries per poder fer un diagnòstic i es preguntarà quin és aquest diagnòstic i tres preguntes curtes més relacionades amb el cas. Aquesta avaluació parcial no alliberarà temari per l’examen final.
Al final de mòdul es farà una avaluació de coneixements amb un examen tipus test de 50 preguntes relacionades amb la matèria estudiada. En aquest examen test les respostes incorrectes suposaran la resta de 0.25 punts del resultat final del test. A més, també es farà un examen ABP basat en dos casos clínics, seguint la mateixa dinàmica de l’examen parcial però dividit en dos dies consecutius.
La contingència sobre la nota final serà la següent:

a - Resultat de l’avaluació de les sessions ABP segons rúbrica (40%)
b - Resultat de l’examen parcial (5%)
c- Resultat de l’examen de competències (10%)
d - Resultat de l’examen ABP (20%)
e - Resultat de l’examen final tipus test (25%)

Per a poder fer la proporció sobre la nota final ÉS NECESSARI aprovar els blocs a, d i e per separat. La nota d’aprovat és un 5. En aquells alumnes que a l’examen ABP o a l’examen final test obtinguin una nota entre 4,5 i 5 es procedirà a fer la mitja entre la nota obtinguda als dos examens (blocs d i e), i si aquesta mitja és igual o superior a 5 es considerarà aprovat. Suspendre l’avaluació de les sessions ABP suposa suspendre el mòdul.

3) Criteris de superació de l’assignatura i notes qualitatives.
Per superar l’assignatura, l’estudiant haurà d’obtenir una nota de 5 punts o superior. La qualificació de notable exigirà un mínim de 7 i la d’excel•lent de 8 punts.

4) Examen de recuperació.
Aquells alumnes que no superin l’examen ABP o l’examen final podran presentar-se a un examen de recuperació, segons el calendari establert per la facultat a tal efecte. La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Assignatures recomanades

 • Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3
 • Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1
 • Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 2
 • Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació
 • Programa d'habilitats 3. Exploració física i fonaments d'ètica mèdica