Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Adquirir coneixements teòrics en la fisiopatologia, epidemiologia, diagnòstic i tractament médic i quirúrgic de les diferents malalties cardiovasculars. Adquirir expertesa en el maneig diagnòstic i terapèutic de les malalties cardiovasculars. Despertar l’interés individual a la pràctica de la cirurgia cardiovascular i endovascular. Adquirir capacitats en la relació metge-pacient i en el treball en equip. Adquirir hàbits d'estudi i formació.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER ALBERT BERTRAN  / RAMON BRUGADA TERRADELLAS  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / ALBERT GOMEZ LOZANO  / SARA GUIRAO MARIN  / MONTSERRAT LLOBET ROMA  / ANNA PRESAS PORCELL  / BERNARDO ROMERO FERRER
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER ALBERT BERTRAN  / RAMON BRUGADA TERRADELLAS  / SARA GUIRAO MARIN  / MARCOS ANTONIO PAZ BERMEJO  / BERNARDO ROMERO FERRER
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER ALBERT BERTRAN  / SARA GUIRAO MARIN  / MARCOS ANTONIO PAZ BERMEJO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCISCO JAVIER ALBERT BERTRAN  / OMAR AITOR ANDRES NAVARRO  / JUAN BUSTAMANTE MUNGUIRA  / SARA GUIRAO MARIN  / BERNARDO ROMERO FERRER
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. OBJECTIUS GENERALS • Adquirir coneixements teòrics en la fisiopatologia, epidemiologia, diagnòstic i tractament mèdic i quirúrgic de les diferents malalties cardiovasculars. • Adquirir expertesa en el maneig diagnòstic i terapèutic de les malalties cardiovasculars. Despertar l’interés individual a la pràctica de la cirurgia cardiovascular i endovascular. • Adquirir capacitats en la relació metge-pacient i en el treball en equip. • Adquirir hàbits d'estudi i formació.

2. CONEIXEMENTS TEÒRICS • Fisiologia del sistema cardiovascular. • Fisiopatologia de les malalties cardiovasculars i de les seves manifestacions clíniques. • Manifestacions clíniques: símptomes i signes de les malalties cardiovasculars. • Mètodes diagnòstics: indicacions i interpretació dels resultats. • Farmacologia clínica: mecanismes d'acció, farmacocinètica, efectes adversos, interaccions, indicacions i contraindicacions. • Epidemiologia i història natural dels factors de risc cardiovascular i les malalties cardiovasculars. • Prevenció primària i secundària: estratificació de risc, educació i modificació de factors de risc.

3. CONEIXEMENTS PRÀCTICS • Habilitat en la realització d'una anamnesi cardiovascular completa i en el diagnòstic diferencial de les seves diferents manifestacions ( dolor toràcic, dispnea, síncope, palpitacions, …). • Habilitat en la realització d'una exploració cardiovascular completa o Especialment en l'auscultació cardíaca. o Manometria peu-braç • Habilitat en la interpretació de les proves bàsiques o Electrocardiografia o Radiologia de tòrax. o Bioquímica o Ecocardiografia o Coronariografia o Angiografia o Perfusió miocàrdica. o CardioRMN i angioRMN. o TAC vascular, angioTAc i TAC multitall. o Eco-doppler vascular • Habilitat en l'establiment d'un pla diagnòstic i presa de decisions, a través de la integració de la informació de la història clínica i les proves diagnòstiques. • Habilitat en aspectes pràctics de l'administració de fàrmacs o indicacions o contraindicacions o posologia o interaccions o maneig de possibles efectes adversos. • Habilitat en la monitorització bàsica del ritme • Habilitat en la realització d'informes mèdics clínics raonats.

4. TEMARI

          4.1. • ANAMNESI I EXPLORACIÓ CARDIOVASCULAR. o Auscultació cardíaca.

          4.2. • PROVES BÀSIQUES DE DIAGNÒSTIC. Sensibilitat especificitat, valor predictiu positiu i negatiu de cada exploració, rendiment diagnòstic. o Electrocardiograma o Radiologia de tòrax. o Marcadors analítics. o Proves d’esforç o Ecocardiografia o Coronariografia. o Perfusió miocàrdica. o CardioRMN.

          4.3. • FARMACOLOGIA CLÍNICA. o Antiagregants plaquetars. o Anticoagulants. o Betablocadors. o Inhibidors del sistema renina-angiotensina. o Inhibidors del receptor de l'angiotensina. o Calçantagonistes. o Nitrats. o Diürètics. o Estatines. o Antiarítmics. o Digital. o Inotròpics. o Altres fàrmacs cardiovasculars

          4.4. • ELECTROCARDIOGRAFIA I ARÍTMIES: o Electrocardiografia bàsica. • Interpretació de l'ECG. o Diagnòstic ECG i maneig clínic • Creixement i hipertròfies • Extrasistòlia supraventricular i ventricular. • Taquicàrdies de QRS estret i QRS ample. • Canalopaties. • Bradiarítmies. • Cardiopatia isquèmica o Terapèutica. • Maneig pràctic de antiarítmics • Cardioversió i desfibril·lació. • Estudi electrofisiològic. • Diagnòstic. • Terapeútic. • Classificació i indicacions de marcapassos i desfibriladors. • Característiques generals dels aparells i nomenclatura. • Cirurgia d’implant dels aparells mono/bi/tricamerals. • Control dels dispositius implantats.

          4.5. • FACTORS DE RISC CARDIOVASCULAR. • Estratificació de risc cardiovascular • Prevenció primària i secundària: o Hipertensió arterial: o Diabetis mellitus. • Afectació cardiovascular. o Dislipidèmies • Afectació cardiovascular. o Altres factors de risc. • Demogràfics • Tabaquisme • Síndrome metabòlica • Homocisteïna • Cocaïna o Altres conceptes relacionats amb salut cardiovascular • Dieta • Exercici.

          4.6. • CARDIOPATIA ISQUÈMICA: o Fisiologia de la circulació coronària. o Fisiopatologia. • Patologia de l'aterosclerosi coronària • La isquèmia crònica • Les síndromes coronàries agudes • Necrosi, remodelat miocàrdic • Activació neuroendocrina. o Manifestacions clíniques. • Dolor toràcic. • Altres manifestacions. o Maneig diagnòstic del dolor toràcic: • Avaluació clínica. • ECG. • Marcadors bioquímics. • Proves d'estrès. • Esforç i/o farmacològiques, • Amb ECG, perfusió miocàrdica, ecocoardigrafia, CardioRMN o Coronariografia. o Classificació sindròmica. o Concepte. o Diagnòstic. • IAM, Angina Inestable, Angina estable. o Estratificació de risc a curt i llarg termini (pronòstic). o Complicacions. • Angina estable i cardiopatia isquèmica crònica. • Síndrome coronària aguda sense elevació persistent del segment ST • Síndrome coronària aguda amb elevació persistent de l'ST. o Maneig terapèutic de l'angina estable i els SCA. • Farmacològic • Indicacions i contraindicacions d'ús de fàrmacs • Intervencionisme • Indicacions, i contraindicacions dels procediments invasius. • Tècniques.. • Revasclarització quirúrgica. • T`ècniques de revascularització quirúrgica. • Indicacions i contraindicacions de la terapèutica quirùrgica.

          4.7. • INSUFICIÈNCIA CARDÍACA CRÒNICA I AGUDA: o Fisiologia de la funció sistòlica i diastòlica. o Fisiologia de la circulació sistèmica. o Patologia i classificació fisiopatològica. • Mecanismes i causes dels símptomes. • Respostes locals del miocardi i sistèmiques o Etiologies. o Simptomatologia i exploració física. o Maneig diagnòstic: • ECG. • Radiologia. • Ecocardiografia • Paràmetres bioquímics. • Pèptids natriurètics,. • Proves funcionals. o Estratificació pronòstica de la insuficiència cardíaca crònica. o Maneig terapèutic de la insuficiència cardíaca crònica. • Educació. • Farmacologia • Alternatives no farmacològiques. o Classificació i maneig pràctic de la insuficiència cardíaca aguda.

          4.8. • MALALTIES APARELL VALVULARS. o Etiologia i fisiopatologia. o Simptomatologia i manifestacions clíniques. • Bufs i signes associats. o Història natural i progressió. o Diagnòstic clínic i exploracions complementàries. o Maneig mèdic i criteris d’interveció ( percutània o quirúrgica). • Tecniques quirúgiques • Pròtesis valvulars. • Tècniques percutànies. o Endocarditis infecciosa. • Criteris diagnòstics. • Tractament mèdic. • Indicacions quirúrgiques.

          4.9. • MALALTIES DEL MIOCARDI. o Criteris diagnòstics. • Etiològics. • Pronòstics. o Possibilitats terapèutiques. • Mèdiques • Quirúrgiques • Dispositius d’estimulació o Clasificació Miocardiopaties • Miocardiopatia dilatada • Miocardiopatia hipertròfica • Miocardiopatia restrictiva. • Miocardiopatia infiltrativa. • Miocarditis.

          4.10. • MALALTIES DEL PERICARDI o Pericarditis aguda, crònica, recidivant. o Vessament pericàrdic agut i crònic. • Taponament. • Fisopatologia • Pericardiocentesis • Indicacions. • Tècnica • Complicacions. • Rendiment diagnòstic. o Pericarditis constrictiva. • Fisopatologia • Criteris diagnòstics. • Tractament.

          4.11. • TUMORS CARDÍACS.

          4.12. • SÍNCOPE.

          4.13. • HIPERTENSIÓ PULMONAR PRIMÀRIA I COR PULMONALE. o Característiques anatòmiques i funcionals de la circulació pulmonar. o Fisopatologia o Etiologia o Avaluació de la presió pulmonar o Posibilitats terapèutiques o Pronòstic

          4.14. • MANIFESTACIONS CARDIOVASCULARS DE MALALTIES SISTÈMIQUES.

          4.15. • CARDIOPATIES CONGÈNITES o Bases embriològiques, anatòmiques i fisiopatològiques de les cardiopaties congènites. • Concepte de curtcircuit esquerra-dreta i dreta-esquerra. • Conseqüències funcionals dels curtcircuits: hipertensió pulmonar, cianosi. • Diagnòstic de la hipertensión pulmonar secundària (reacció d’Eisenmenger) • Conseqüències sobreel desenvolupament i creixement del nen. o Criteris diagnòstics: cardiopaties cianògenes i no cianògenes. o Manifestacions clíniques, electrocardiogràfiques, ecocardiogràfiques TAC i CardioRMN de les cardiopaties congènites més importants: • Persistència del conducte arteriós, • Coartació de l’aorta, • Comunicació interauricular, • Comunicació interventricu- lar, • Estenosis valvulars pulmonar i aòrtica, • Tetralogia de Fallot, • Trasposició dels Grans Vasos o Indicacions del cateterisme cardíac. o Opcions terapèutiques mèdiques, percutànies i quirúrgiques. • Intervencions percutànies i quirúrgiques pal·liatives i reparadores. • Resultats precoços i tardans de les tècniques percutànies i quirúrgiques. • Indicacions d’actuació percutània i/o cirurgia en les principals cardiopaties congènites. o Formes més habituals de cardiopatia congènita que arriben a l’edat adulta i la seva problemàtica. • Història natural de cadascuna de les cardiopati- es més freqüents. o Consell genètic en els pacients portadors de cardiopaties congènites

          4.16. • PATOLOGIA ARTERIAL o Tipus de Patologia • Oclusiva • Aterosclerosi i altres • Aneurismàtica • Accidentatl / traumàtica · Emboligena. o Tipus específics: • Síndrome aòrtic: • dissecció. • úlcera penetrant • hematoma. • Atersclerosi Carotídea. • Peu diabètic o Criteris diagnòstics. o Exploracions diagnòstiques. o Terapèutica • Mèdica • Percutània • Quirúrgica

          4.17. • MALALTIA VENOSA. o Insuficiència venosa. . Llaga flevostàtica o Trombosis superficial i profona. . Sindrome vena cava superior . Fístula arteriovenosa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 12 18
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 36 82 118
Classes expositives 10 10 20
Classes participatives 12 24 36
Pràctiques en empreses / institucions 30 60 90
Prova d'avaluació 10 41 51
Seminaris 12 24 36
Tutories 6 0 6
Total 122 253 375

Bibliografia

 • Antman EM (ed.). (2002). Cardiovascular therapeutics: a companion to Braunwald’s heart disease (2). Filadelfia: WB Saunders. Catàleg
 • O’Rourke RA, Fuster V, Alexander RW, Roberts R, King SB, Nash I, Prystowsky EN (2004). Hurst’s the Heart: Manual of Cardiology (11). Nueva York: McGraw-Hill Professional. Catàleg
 • Zipes D, Libby P, Bonow R, Braunwald E (eds.). (2005). Braunwald’s heart disease. A textbook of cardiovascular medicine (7). Filadelfia: Elsevier Saunders. Catàleg
 • Lilly, LS (2009). Fisiopatología de las cardiopatías (ed. española). . Barcelona: Wolters Kluwer Healt España SA. Catàleg
 • Rodriguez, L (2009). Curso Basico de Electrocardiografia. Bases teóricas y aplicación diagnóstica. Madrid: Grupo Aula Médica. Catàleg
 • Anthony Faucci (2008). Harrison - Medicia Interna (17 edición). Mcgraw-Hill interamericana. Catàleg
 • Rozman, C y Cardellach, F (2008). Farreras: Medicina Interna (16). Madrid: SA Elsevier España. Catàleg
 • Lilly, Leonard S. (2009 ). Fisiopatologia de las cardiopatías . Barcelona: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Lluís Cuixart, Maria Jesús Gallardo, Sonia Fuentes, Maria Domingo; Julio Martí (2008). Guia pràctica d'electrocardiografia per al metge de família. 2008.. CAMFiC. Catàleg
 • DALE DUBIN (2010). DUBIN: INTERPRETACION DE ECG. COVER PUB. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions d'ABP Es valorarà mitjançant qüestionari estandarditzat.
• L’avaluació serà continuada fins el final del mòdul.
40
Avaluació Global de Mòdul Avaluació tipus ABP es farà mitjançant examen escrit que es realitzarà en dos temps.
• En el primer temps l'alumne haurà d'analitzar raonadament diversos casos problema, tot explicant els conceptes bàsics que fonamenten la presentació i estudi del cas, establir una proposta de diagnòstic diferencial, de proves complementaries i de tractament.
• L'alumne haurà d'escollir alguns dels casos problema, sobre el qual se li faran preguntes en el segon temps de l'examen.
Avaluació d'Unitat de Coneixement
• Proves escrites dels objectius d'aprenentatge de la Unitat (teòrics i pràctics).
• Qüestionari d'elecció múltiple.
Avaluació d’habilitats pràctiques ( Examen pràctic)
• Avaluació mitjançant reconeixament i identificació d’objectius d’aprenentatge relacionats amb l’exploració física, proves complementaries o material d’utilització als procediments de l’area de coneixament cardiovascular.
60

Qualificació

Per a la qualificació del Mòdul de cardiovascular es considera que tots els objectius d'aprenentatge i habilitats que estiguin referides a aquesta fitxa del Mòdul o que hagin estat proposades a les diferents activitats ( Sessions ABP, Seminaris, Tallers, Tutories, Magistrals, Pràctiques, altres activitats..., son susceptibles de ser avaluades:

Per tal d'obtenir l'avaluació del Mòdul es realitzarà amb diferents mètodes i ponderacions:

- 40% AVALUACIÓ DE LES SESSIONS d’ABP
• Es realitzarà mitjançant qüestionari estandaritzat.
• L’avaluació serà continuada fins el final del Mòdul.
• L’avaluació de les sessions ABP ha de superar la qualificació de 5 per poder superar el Mòdul.

-60% AVALUACIÓ GLOBAL del Mòdul.

# un 20% Examen tipus ABP
• L'alumne haurà de superar una nota mínima de 5 per poder superar el Mòdul.

# un 25% Avaluació la Unitat de coneixement ( teòrics – pràctics).
• Es farà mitjançant preguntes curtes i qüestionari d'elecció múltiple.
• L'alumne haurà de superar una nota mínima de 5 per superar el Mòdul.

# un 15% Qualificació de l’avaluació d’habilitats pràctiques.
· Avaluació prova pràctica (15%).
• L'alumne haurà de superar una nota mínima de 5 per superar el Mòdul.
___________________________________________________________________________________________________________________

• EN CAS DE NO OBTENIR LA NOTA REQUERIDA A L'AVALUACIÓ DE LES SESSIONS D’ABP.
• Es realitzarà una revisió per part de la UEM, el tutor i el propi alumne, per tal de detectar els punts febles de l’avaluació.
• Es procedirà segons el procediment estandaritzat de l'UEM.
• Aquesta comissió revisarà finalment l’assoliment d’aquest punt per qualificar definitivament l’alumne. (aquest procediment pot realitzar-se un sol cop)
• Si no supera aquesta avaluació es considera que l’alumne NO SUPERA el Mòdul en la seva totalitat.

o EN CAS DE NO OBTENIR LA NOTA REQUERIDA A L'AVALUACIÓ TIPUS ABP O A LA PART DE PREGUNTA CURTA/TEST.
• Es considerarà que l'alumne NO SUPERA el mòdul.
L'examen de recuperació constarà necessàriament d'un examen tipus ABP i un examen de pregunta curta/test.
La qualificació d'aquest examen de recuperació s'obtindrà de la mitja de la part ABP i de la part pregunta curta/test.
. L'alumne haurà de superar una nota mínima de 5 per superar el Mòdul.
• Si no supera aquesta avaluació de recuperació, es considera que l’alumne NO SUPERA el Mòdul en la seva totalitat.

o EN CAS NO OBTENIR LA NOTA REQUERIDA EN L'ÀREA DE PRÀCTIQUES.
• Es considerarà que l'alumne NO SUPERA el mòdul.
L'examen de recuperació es realitzarà amb la mateixa metodologia que l'avaluació final.
• L'alumne haurà de superar una nota mínima de 5 per superar el Mòdul.
• Si no supera aquesta avaluació de recuperació, es considera que l’alumne NO SUPERA el Mòdul en la seva totalitat.

o Totes les activitat de recuperació donaran dret a obtenir una qualificació d'APROVAT a les parts de l'examen final amb avaluacions no superades. Es mantindrà la qualificació prèvia de les parts superades.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota global de NO PRESENTAT es reserva per aquells alumnes que no hagin vingut a cap de les proves d'avaluació realitzades al llarg del mòdul. En cas que un alumne no es presenti a una o més de les proves d'avaluació, tindrà en aquesta/es la qualificació de 0, per tal de poder aplicar els percentatges a la resta de notes del mòdul.