Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Organització de l'ésser humà a nivell molecular. Biomolècules. Estructura i funcions de la cèl·lula eucariota. Metabolisme: regulació, integració metabòlica i comunicació cel·lular. Genoma humà: expressió i regulació gènica. Herència.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA BUSSALLEU MUNTADA  / ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA BUSSALLEU MUNTADA  / ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Competències

 • Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, a nivell molecular, cel·lular, tisular, orgànic i de sistemes, en les distintes etapes de la vida i en els dos sexes.

Continguts

1. ORGANITZACIÓ DE LA CEL·LULA EUCARIOTA: Estructura de la membrana plasmàtica: propietats i funcions. Transport de molècules a través de la membrana. Estructura i funció dels mitocondris i peroxisomes. Compartiments i transport intracel·lular. Citoesquelet: elements principals i funcions. Unions intercel·lulars. Matriu extracel·lular.

2. BASES DEL FUNCIONAMENT CEL·LULAR. Proteïnes: relació estructura – funció. Funcions de reserva i transport (mioglobina i hemoglobina, tampó bicarbonat), funció catalítica (enzims). Mecanismes de regulació de l’activitat enzimàtica. Conceptes bàsics de metabolisme. Rutes centrals del metabolisme: Cicle de Krebs i cadena de transport electrònic.

3. ESTRUCTURES I MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA. Replicació, transcripció i traducció. Regulació de l’expressió gènica. El nucli cel·lular interfàsic: l’embolcall nuclear i organització interna. El nucli en divisió. Estructura del genoma: Cromosomes i cariotip humà. El cicle cel·lular. Mitosi. Herència: meiosi. Primera Llei de Mendel. Segona Llei de Mendel. Patrons d'herència i pedigrees. Extensions i excepcions a les lleis de Mendel. Anomalies cromosòmiques.

4. METABOLISME DELS COMPOSTOS ENERGÈTICAMENT RELEVANTS. Funció i metabolisme dels glúcids. Catabolisme: glucòlisi, glicogenòlisi, transformacions del piruvat, ruta de les pentoses fosfat. Anabolisme: gluconeogènesi, síntesi de glicogen. Funció i metabolisme dels lípids. Catabolisme: sistemes de transport lipoprotèics, beta-oxidació, cetogènesi. Anabolisme: biosíntesi d’àcids grassos, biosíntesi de triacilglicèrids i fosfolípids.

5. METABOLISME DE COMPOSTOS NITROGENATS. Relació entre biosíntesi i degradació d’aminoàcids. Cicle de la urea i destí dels esquelets carbonats. Origen dels esquelets carbonats.

6. INTEGRACIÓ DEL METABOLISME. Principals òrgans actors en el metabolisme, rutes metabòliques predominants i la seva coordinació: fetge, teixit muscular, teixit adipós, cervell i sang. Rutes que impliquen més d’un òrgan: Cori i glucosa-alanina. Sistemes de transducció del senyal. Hormones: insulina, glucagó. Coordinació de teixits en diferents estats metabòlics: bona nutrició, dejú, renutrició, inanició, exercici aeròbic i anaeròbic.

7. PRÀCTIQUES DE LABORATORI. Tècniques bàsiques de biologia cel.lular i molecular: Observació cel·lular al microscopi òptic i interpretació de cariotips. Realització i interpretació de proteïnogrames i PCR.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16 80 96
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 48 74,5 122,5
Classes expositives 3 0 3
Classes participatives 13,5 50 63,5
Classes pràctiques 10 16 26
Prova d'avaluació 12 52 64
Total 102,5 272,5 375

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2008 ). Molecular biology of the cell (5th ed.). New York [etc.]: Garland. Catàleg
 • Alberts, Bruce (cop. 2006). Introducción a la biología celular (2ª ed.). Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey M (cop. 2010 ). La Célula . Madrid: Marbán. Catàleg
 • Cummings, Michael R (1995 ). Herencia humana : principios y conceptos (3ª ed.). Nueva York [etc.]: Interamericana McGraw-Hill. Catàleg
 • Karp, Gerald (cop. 2011 ). Biología celular y molecular : conceptos y experimentos (6a ed.). México [etc]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lewis, Ricki (cop. 2007 ). Human genetics : concepts and applications (9th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lodish, Harvey F. (cop. 2005). Biología celular y molecular (5ª ed.). Buenos Aires Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Mathews, Christopher K., Van Holde, K. E., Ahern, Kevin G. (2000). Biochemistry (3rd ed.). San Francisco [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Passarge, Eberhard (cop. 2010). Genética : texto y atlas (3ª ed. rev. y ampl.). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Solari, AJ (2004). Genética Humana. Fundamentos y aplicaciones en Medicina (Tercera). Medica Panamericana. Catàleg
 • Tamarin, Robert H. (cop. 1999). Principles of genetics (6th ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Watson, James D. (2008 ). Molecular biology of the gene (6th ed.). New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press [etc.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge basat en problemes (ABP). S'evaluarà de forma continuada la responsabilitat, les habilitats d'aprenentatge, de comunicació i les relacions interpersonals. 40
Examens tipus ABP Es valorarà la capacitat d'establir hipòtesis explicatives per situacions o casos relacionats amb els continguts treballats al mòdul i la capacitat de respondre preguntes en relació a aquests casos i hipòtesis associades. 20
Pràctica de laboratori 1 S'avaluaran els coneixements relacionats amb la pràctica 1 prèviament a la seva realització mitjançant un examen escrit amb preguntes curtes i l'assistència a la mateixa. 2
Pràctica de laboratori 2 S'avaluaran els coneixements relacionats amb la pràctica prèviament a la seva realització mitjançant un examen escrit amb preguntes curtes i l'assistència a la mateixa. 2
Examen final de mòdul S'avaluarà l'assoliment de tots els objectius d'aprenentatge del mòdul i la seva integració. 36

Qualificació

Sessions d'aprenentatge basat en problemes: 40% de la nota final. Al finalitzar el mòdul els tutors determinaran l'acompliment dels estudiants mitjançant formularis que contenen els criteris aprovats per la UEM (Unitat d'Educació de Medicina). A partir d’aquests formularis s’establirà la qualificació d’aquesta activitat. Per aprovar el mòdul, cal tenir una nota superior a 5. Aquesta activitat no és recuperable.

Examen tipus ABP: Correspon a un 20% de la nota final. Es faran 2 exàmens, un a meitat del mòdul (desprès de quatre problemes) i un al final del mòdul (un cop finalitzats els vuit problemes). Cada examen consta de dues parts: en la primera part es presentaran un o més casos o situacions a partir de les que s’hauran d’elaborar hipòtesis explicatives utilitzant els coneixements adquirits al mòdul (40% de la nota de l'examen ABP). A continuació l'estudiant tindrà uns dies per preparar els continguts relacionats amb els casos i en la segona part de l'exàmen haurà de respondre preguntes en relació a les situacions presentades en la primera part i a les hipótesis explicatives associades (60% de la nota de l’exàmen ABP). La nota final dels exàmens ABP serà el promig del resultat dels 2 exàmens i haurà de ser superior a 5 per aprovar. Aquesta nota és recuperable mitjançant un segon examen.

Pràctiques de laboratori: Prèviament a l’inici de les dues pràctiques es farà un breu exàmen amb preguntes curtes, en el que s’avaluarà si l’alumne ha preparat la part teòrica de la pràctica a partir dels guions que proporcionats prèviament. La nota obtinguda constituirà un 4% de la nota final. A l'exàmen final de mòdul també hi haurà preguntes relacionades amb les pràctiques.

Examen final de mòdul: Representa un 36% de la nota total.Es realitzarà a final del mòdul i podrà contenir preguntes test, preguntes curtes raonades i/o esquemes sobre els coneixements adquirits tant teòrics com pràctics.

Per aprovar el mòdul cal que la suma de la nota de l'examen final i la nota de pràctiques (cada una en la proporció que correspon, 90% per l'examen final i 10% per l'examen de pràctiques) sigui superior a 5. Aquesta nota es podrà recuperar mitjançant un segon examen.

La nota màxima que es pot obtenir a les recuperacions de les activitats suspeses serà un 5, independentment de la nota que s'obtingui en l'examen. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat la no assitència no justificada a les activitats d'avaluació.