Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En funció de les necessitats detectades s'organitzarà un seminari monogràfic sobre un tema vinculat sempre a la publicitat, bé per aprofundir en algun aspecte del temari de les assignatures obligatòries, bé per oferir una certa continuïtat curricular amb alguna matèria també obligatòria.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 3A

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA JOSEFA BADELL SERRA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.3. Treballar en equip manifestant capacitat per assolir el rol que es demana en cada context desenvolupant vincles que potenciïn la cooperació.
 • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.

Continguts

1. Context publicitari: superar el màrqueting tradicional

2. Nous consumidors: la vigència dels prosumer

3. Estratègies online: les marques com a proveïdores de continguts

4. Publicitat, màrqueting i 'engagement'

5. Branded Content: naturalesa i concepte

6. Branded entertainment

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 3 4,5
Cerca d'informació 1 1 2
Classes expositives 9 12 21
Elaboració de treballs 0,5 6 6,5
Exposició dels estudiants 1,5 3 4,5
Prova d'avaluació 1,5 15 16,5
Treball en equip 1 16 17
Tutories 2 1 3
Total 18 57 75

Bibliografia

 • Regueira, Javier (2018). #NEOPUBLI: Aprende a comunicar tu marca mediante el contenido . Madrid: Hexa editores.
 • Sánchez Herrera, J. i Pintado Blanco, T. (2017). Nuevas tendencias en comunicación estratégica (4ª ed.-2017). Madrid: ESIC EDITORIAL.
 • Baños González, J. i de Aguilera Moyano, M. (2016). Branded entertainment. Madrid: ESIC editorial.
 • Sanagustín, Eva (2016). Estrategia de contenidos: Técnicas para que tu empresa crezca. Barcelona: Autopublicado.
 • Sanagustín, Eva (2017). Plan de contenidos para medios sociales. Barcelona: Editorial UOC.
 • Prádanos, Eduardo et. al. (2014). Branded Content: Reflexiones de marcas, agencias y medios. Recuperat 26/06/2018, a https://www.slideshare.net/eduardopradanos/branded-content-foxize

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tasques ràpides que es realitzen al final d'algunes classes per complementar allò que s'ha explicat durant la sessió. Anàlisi/Estudi de casos. Aquests tipus de treball podran ser tant individuals com en grup. Trobareu els detalls de cada tasca al Moodle de l'assignatura el mateix dia en què es faci l'activitat. 5
Treball individual: Tipologia de branded content Es tracta de fer un treball individual, de caire creatiu,en format infografia. Es valorarà a) Presentació i producció; b) Continguts c) Fonts consultades. Trobareu els detalls del treball al Moodle de l'assignatura. 10
Treball en grup: Campanya de Branded Content Cada grup haurà de crear una campanya de Branded Content. Es valoraràn els objectius empresarials, definició i segmentació del target, creativitat, continguts, formats i canals, planificació de continguts i estratègies d'engagement. 40
Presentació del treball en grup Cada grup haurà de fer un dossier de presentació de la campanya realitzada. El dossier es lliurarà imprès a la professora el mateix dia de la presentació davant la classe. Trobareu tots els detalls al Moodle. 5
Exàmen de Teoria tipus test que pretèn la validació de tots els coneixements adquirits al llarg del curs. L'examen constarà de 50 preguntes tipus test, amb diferents models d'examen. Tant les incorreccions com les preguntes en blanc i/o les malament emplenades resten: -0'2 punts. 40

Qualificació

Aquesta assignatura es basa en un model d'avaluació continuada. No existeix un model d'avaluació exclusivament final. Consta de:
1. Tasques de classe: 5%
2. Treball individual: 10%
3. Treball en grup: 40%
4. Presentació treball en grup: 5%
5. Examen tipus test: 40%. Tant les incorreccions com les preguntes en blanc i/o les malament emplenades resten: -0'2 punts.

Si queda suspesa alguna de les parts que entren a l'avaluació (menys de 5 sobre 10) s’ha d’anar a reavaluació.
La reavaluació s’anunciarà amb antelació al Moodle el dia, hora i aula. Si es suspèn la repesca es suspèn l’assignatura i l'alumne s'haurà de tornar a matricular.

CONDICIONANTS:
- Aquesta és una assignatura presencial i per tant l’assistència a classe és obligatòria i tota absència ha de ser justificada. No es contempla el NP en cap de les tasques i treballs i s'avaluaran amb un 0.
- Els alumnes que no es presentin a l'exàmen de teoria i no facin habitualment les tasques i treballs encarregats, no podran superar el curs.

Per qualsevol dubte contactar amb la professora al correu electrònic pepa.badell@udg.edu

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà un No Presentat (NP) tot estudiant que no assiteixi habitualment a classe, que no lliuri les tasques i treballs i que no es presenti a examen.

Observacions

Entre totes les activitats hi haurà:
• Classes expositives i/o participatives (professora i alumnes)
• Lectura de materials i visionat/audició de materials per part de l’alumne
• Lectura bibliografia recomanada per part de l'alumne
• Cerca d’informació per part de l’alumne
• Elaboració de treballs per part de l’alumne (individual i en grup)
• Treball en equip (alumnes)
• Tutories (professora i alumnes)
• Activitats d’avaluació

Assignatures recomanades

 • Comunity manager
 • Fonaments de la Publicitat
 • Fonaments del màrqueting
 • Innovació publicitària
 • Màrqueting en l'era digital