Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Una sortida professional pels graduats en publicitat i relacions públiques i turisme pot ser la de crear, gestionar i monitoritzar la imatge, marca i reputació d’un destí, ja sigui una ciutat, un poble, una comarca, província, regió, país o nació. Les destinacions representen estructures en constant transformació i són tan complexes que la seva imatge, marca i reputació no es pot crear ni gestionar implementant les tècniques de màrqueting estàndards que s’utilitzen, per exemple, per posicionar una marca específica de pasta de dents. Les destinacions – i les ciutats en particular – necessiten una estratègia diferent, que representi la realitat present i que treballi per un futur millor, tant pels seus propis ciutadans, com per atraure turisme, inversió i talent amb la finalitat d’impulsar i promoure un desenvolupament econòmic sostenible des del punt de vista social, cultural, econòmic i mediambiental.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup 4A

Durada:
Anual
Professorat:
NATALIA FERRER ROCA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • CG.7. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
 • CE.1. Contrastar les estructures i els processos informatius i comunicatius, així com les principals corrents i teories de la comunicació de masses.
 • CE.2. Gestionar estratègicament la comunicació.

Continguts

1. Introducció als conceptes d’imatge, marca i gestió de la reputació de les ciutats / Introduction to the concepts of image, brand and reputation management of cities.

2. Els cinc passos per crear i implementar una bona estratègia d’imatge i marca a diferents ciutats / The five steps to create and implement a good image and brand strategy in different cities.

3. Els problemes més comuns quan es crea una estratègia d’imatge i marca a nivell de ciutat / The most common problems when creating a city image and brand strategy.

4. La utilitat d’una bona estratègia d’imatge i marca per atraure turisme, inversió i talent / The usefulness of a good image and city brand strategy to attract tourism, investment and talent.

5. Qualitat, innovació, posicionament i internacionalització: Casos d’estudi de com s’aplica una estratègia d’imatge i marca amb èxit arreu del món / Quality, innovation, positioning and internationalization: Case studies on how to apply a successful city image and brand strategy around the world.

6. Gestió de la reputació de les ciutats: Definició, característiques i monitorització / City reputation management: Definition, characteristics and monitoring.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 16 16
Cerca d'informació 0 5 5
Classes expositives 9 0 9
Elaboració de treballs 6 25 31
Lectura / comentari de textos 1 7 8
Tutories 6 0 6
Total 22 53 75

Bibliografia

 • Anholt, S. (2010). Places: Identity, Image and Reputation (Intro pp. 1-8). Palgrave Macmillan.
 • Anholt, S. (2010). Places: Identity, Image and Reputation (Ch. 1, pp. 9-19). Palgrave Macmillan.
 • Braun, E.; Kavaratzis, M. And Zenker, S. (2013). My city – my brand: the different roles of residents in place branding. Journal of Place Management and Development, 6(1), 18-28
 • Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for develo. Place Branding, 1(1), 58-73
 • Lucarelli, A. and Berg, O.B. (2011). City Branding: a state-of-the-art review of the research domain. Journal of Place Management and Development, 4(1), 9-27
 • Morrison, A.M. (2013). Marketing and Managing Tourism Destinations. Dins (Ed.), Destination Branding (, p. 287-317). Oxon: Reutledge.
 • 5-Step Approach to Place Branding – How-To Guide for Place Developers and Brand (2017). Recuperat , a http://placebrandobserver.com/five-step-place-branding-approach/
 • Theory for Place Professionals: Definitions, Concepts & Academic Literature (2017). Recuperat , a http://placebrandobserver.com/theory/
 • How to Integrate Placemaking and Branding Through Experience Masterplanning (2017). Recuperat , a http://placebrandobserver.com/experience-masterplanning-how-to-guide/
 • Destination Marketing Explained: Meaning, Trends and Challenges (2017). Recuperat , a http://placebrandobserver.com/destination-marketing-explained/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives i/o participatives (professora i alumnes) / Theoretical and/or participatory classes (teacher and students) Assistència i participació a classe, tutories i seguiment del curs (avaluació individual) >> 20% de la nota / Attendance and participation in class, tutorials and course activities >> 20% of final mark 20
Elaboració de treballs per part de l’alumne: estudi de casos i exposició / Projects by the students: case studies and presentation Presentació final (avaluació individual) >> 20% de la nota / Final presentation (individual assessment) >> 20% of final mark 20
Treball en equip (alumnes) / Teamwork (students) Elaboració de projecte (avaluació en grup) >> 60% de la nota / Group project (group assessment) >> 60% of the final mark 60

Qualificació

Qualificació: serà la suma de les tres activitats d’avaluació definides anteriorment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne es considerarà "No Presentat" si no dur a terme els tres criteris d'avaluació.

Observacions

Aquesta assignatura es desenvoluparà en anglès. Tenir un nivell B2 és requisit per poder cursar l’assignatura amb èxit. / This course will be taught in English. It is a requirement to have at least a B2 level.

Competències / Competencies
Aprendre a buscar i seleccionar informació de forma autònoma. Ser capaços de presentar projectes orals de forma creativa, professional i efectiva. Treballar en equip. Millorar el nivell d’anglès. / To learn how to search and select information independently. Be able to present projects orally in a creative, professional and effective way. Teamwork. Improve students’ level of English.