Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

 • Utilitzar la llengua a nivell alt
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Révision

          1.1. Parler au présent, au futur, au passé

          1.2. Donner des ordres, des consignes

          1.3. Faire des suppositions

          1.4. De la phrase simple à la phrase complexe

          1.5. Le tourisme et son langage

2. Présenter un projet

          2.1. À la recherche d'idées, le remue-méninges

          2.2. Développer une idée, faire un plan

          2.3. Présenter oralement

          2.4. Présenter à l'écrit, rédiger. Les mots de l'articulation logique

3. Argumenter

4. Négocier

5. Des thèmes d'actualité

6. Des cas pratiques

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 51 20 71
Simulacions 39 40 79
Total 90 60 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  analyser des cas pratiques escrit i oral a classe 50
  simulations de situations escrit i oral a classe 50

  Qualificació


  Els criteris de qualificació de l’assignatura és Avaluació Continuada (AC)

  Assistència

  Es requereix un mínim d’assistència del 80% a les classes ( no s'acceptaran justificants)

  - Parts de l’avaluació Continuada

  1-El 80% de cada competència feta a classe (tests de lliçó, exercicis orals i escrits i les comprensions orals i escrites)

  2- El 80% dels treballs i aquests s' hauran de lliurar dins del termini establert pel professorat. Els treballs presentats fora de termini seran corregits, però no seran tinguts en compte.

  3-El 80% d'assistència a classe.

  La nota mínima es un 6 .

  En cas de no superar l'AC:

  L’estudiant que hagi obtingut una nota inferior a 6 a l'AC o que no arribi al 80% d’assistència o que no hagi entregat el 80% dels treballs haurà de fer un examen global que és realitzarà a final del curs.
  Hi ha una única convocatòria.

  Criteri imprescindible per aprovar l'avaluació continua i l'examen final és obtenir com a nota mínima 5 a l’àrea oral i 5 a l’àrea escrita.

  Percentatge de cada habilitat pels exàmens

  Comprensió oral: 20%
  Expressió oral:20%
  Comprensió escrita: 20%
  competència gramatical:20%
  Expressió escrita:20%

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen global.