Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
El mòdul està plantejat com una introducció a la llengua italiana. Es treballaran les nocions bàsiques d'ús de la llengua oral i escrita, amb especial incidència en l'aspecte comunicatiu, i aspectes del context cultural corresponent a la llengua estudiada.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 1X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Italià (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. 1. Lingua italiana 1.1. Il sistema grafico-fonologico dell’italiano. Suoni e rappresentazione grafica in chiave contrastiva. 1.2. Accento. Apocope. Elisione. Divisione in sillabe. 1.3. L'articolo. Forme e funzioni. Principali differenze d'uso. 1.4. L’aggettivo qualificativo: genere e numero. Accordo con il sostantivo. 1.5. Le preposizioni (I). Forme e funzioni piú comuni delle preposizioni semplici (a, con, da, di, in, per, su, tra/fra). 1.6. Le preposizioni (I). Forme e funzioni piú comuni delle preposizioni articolate (a, da, di, in, su). 1.7. I pronomi personali soggetto. Uso del 'tu' e del 'Lei'. 1.8. Il verbo. Il modo indicativo. Tempi semplici (presente, futuro I, imperfetto). Forme regolari e irregolari piú frequenti. 1.9. I verbi ausiliari (avere, essere) e i verbi modali (dovere, potere, volere). Funzione e tempi piú comuni. 1.10. Il verbo. Il participio. Forme regolari e irregolari piú frequenti. 1.11. Il verbo. Il modo indicativo. Tempi composti (passato prossimo, futuro II, trapassato prossimo). Concordanza del participio. 1.12. Il verbo. Il modo condizionale: semplice (forme regolari e irregolari piú frequenti) e composto. 1.13. I pronomi personali complemento: diretti (accusativo) e indiretti (dativo). Forme toniche e atone. 1.14. Le particelle ci/vi e ne. 1.15. Pronomi "combinati" (clusters, 'aggregati di clitici').

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 90 60 150
Total 90 60 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques de llengua (1er i 2on semestre). Mitjançant un dossier i d'altres materials ad hoc: repàs gramatical, resolució d'exercicis gramaticals, exercicis de comprensió oral i escrita, elements de conversació (estructures bàsiques, lèxic quotidià), exercicis de redacció. Test de llengua i examen final. 100

  Qualificació

  Examen escrit global de llengua.La prova consistirà en tests gramaticals. L'examen serà precedit per proves escrites parcials.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  1. L'estudiant no realitza les proves parcials i/0 finals previstes.

  Observacions

  1.- Breu descripció i advertències prèvies
  El curs és adreçat a l’adquisició d’un coneixement bàsic de l’italià com a llengua estrangera (nivell A2, Marc Europeu de Referència).

  2.- Assistència i participació
  Els que tinguin problemes per assistir a les classes han d’acordar amb el professor, a l’inici de l’any acadèmic (o quan convingui): a) les modalitats de seguiment de l’assignatura; b) les possibles formes substitutives de participació (tutories).

  3.- Exàmens i Proves parcials
  Es realitzaran proves escrites parcials de llengua al llarg de l’any acadèmic.
  Qui suspengui els parcials o no s’hi hagi presentat, sempre disposarà de la convocatòria prevista d'exàmens finals.

  4.- Tutories i atenció
  Les hores previstes d’atenció i tutoria serviran per a aclarir dubtes i resoldre problemes sorgits durant les classes o en el procés d’aprenentatge de la llengua.
  - Llengua del curs
  Les classes s’impartiran en italià per opció metodològica i motivacions didàctiques.

  L’Àrea de Filologia italiana té signats convenis ERASMUS amb diferents universitats pertot arreu d’Itàlia, entre d’altres: Venècia, Florència, Nàpols, Potenza, Càller, Palerm, Catània.