Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Principis de la gestió i procediments operatius propis de les empreses d'intermediació i transport turístic. Coneixement del marc legal que regula les relacions de les empreses turístiques d'intermediació i transport amb els seus clients. Utilització de les TIC en els àmbits esmentats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • CG.9 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • CG.8 Identificar llocs de treball en funció de les possibilitats que ofereix el mercat –local i global- i de les pròpies competències.
 • CE.8 Controlar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • CE.7 Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • CE.10 Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. TRANSPORT DE VIATGERS

          1.1. Transport i turisme. 1) Introducció; 2) Les empreses transportistes: tipologia, concepte i característiques; 3) Competència i complementarietat; 4) Polítiques i estratègies; 5) Tècniques d'optimització.

          1.2. Transport per carretera: 1) Xarxa viària; 2) Transport privat; 3) L'autocar; 4) Vehicles de lloguer.

          1.3. Transport nàutic: 1) Marítim, fluvial i lacustre; 2) Els ports; 3) Els vaixells; 4) Les línies regulars; 5) Els creuers.

          1.4. Transport ferroviari: 1) Infraestructura; 2) El tren, la seva composició i tipologia; 3) Companyies de ferrocarril; 4) El futur del ferrocarril.

          1.5. Transport aeri: 1) Organismes reguladors; 2) Infraestructures aeroportuàries; 3) Els avions, la seva tipologia i serveis a bord; 4) Companyies aèries, la seva operativa i comercialització.

          1.6. Aspectes legals del transport

                    1.6.1. Drets de persones discapacitades o amb mobilitat reduïda en el Dret de la UE

                    1.6.2. Deures d'informació

                    1.6.3. Regles especials pel que fa a recàrrecs i pagaments addicionals per serveis opcionals.

                    1.6.4. Canvi de categoria del transport i reducció del preu

                    1.6.5. Responsabilitat del transportista en relació al passatger i l'equipatge

                    1.6.6. Denegació d'embarcament, cancel·lació o gran retard: drets del passatger segons la regulació de la UE

                    1.6.7. Altres modalitats de transport: xàrter i arrendament de vehicles

2. INTERMEDIACIÓ I DISTRIBUCIÓ

          2.1. La intermediació i distribució en el sector turístic. 1) Concepte; 2) Actors principals; 3) Accions.

          2.2. Les agències de viatges i les empreses de distribució: 1) Concepte; 2) Funcions; 3) Tipologia i classificació; 4) Estructura interna; 5) Associacions i grups empresarials.

          2.3. Gestió empresarial de les agències de viatges / empreses de distribució. A) Elements de Gestió: 1) Instal·lació i pla d'empresa; 2) Pressupost i estudi de rendibilitat; 3) Gestió de producció; 4) Gestió comercial; B)Elements / Tècniques d'optimització

          2.4. Aspectes legals de la intermediació i distribució

                    2.4.1. Contractes de gestió: concepte, classes i obligacions

                    2.4.2. Característiques de la intermediació de serveis turístics

                    2.4.3. Intermediació i prestadors de serveis professionals: el Reglament (UE) 2019/1150

                    2.4.4. Intermediació en una economia col·laborativa

                    2.4.5. Intermediació i drets dels turistes com a consumidors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 40,50 0 40,50
Prova d'avaluació 1,50 31,00 0 32,50
Sessió expositiva 30,00 0 0 30,00
Sessió pràctica 15,00 30,00 0 45,00
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Total 48,50 101,50 0 150

Bibliografia

 • Albert Piñole, Isabel (1999). Gestión, Productos y Servicios de las Agencias de Viajes. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Albert Piñole, Isabel (1989). Gestión y técnicas de Agencias de Viajes. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Albert Piñole, Isabel (2010). Intermediació turística. Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Aurioles Martín, Adolfo J (cop. 2005 ). Introducción al derecho turístico : derecho privado del turismo (2ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Buhalis, Dimitrios (2003 ). eTourism : information technologies for strategic tourismmanagement . New York: Financial Times Prentice Hall. Catàleg
 • Denizet-Lamalle, Hélène (2000 ). Le Marché du voyage et la grande distribution . Paris: Obsérvatoire National du Tourisme. Catàleg
 • Márquez Lobillo, Patricia (2013). Denegación de embarque en el transporte aéreo de pasajeros. Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Olmedo Peralta, Eugen (2014). Régimen jurídico del transporte marítimo de pasajeros:contrato de pasaje y cruce. Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Morand, Jean-Claude (cop. 2008 ). Tourisme 2.0 : [préparer son voyage . Paris: M21 Editions. Catàleg
 • Pablo Redondo, Rosana de (cop. 2004 ). Las Nuevas tecnologías aplicadas al sector turistico . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Pender, Lesley (2001 ). Travel trade and transport . London: Continuum. Catàleg
 • E-tourisme interactif : les enjeux des infomédiations surl'offre et la demande touristiques (2003 ). Paris: la Documentation française. Catàleg
 • El Fenómeno de las compañías aéreas de bajo coste (DL 2007 ). Madrid: Ministerio de Fomento. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Dues activitats pràctiques Durant el curs es realitzaran dues activitats pràctiques avaluables, cada una de les quals es podrà dur a terme en el decurs de més d’una sessió. La nota de les pràctiques en el seu conjunt ponderarà un 40% de la nota final de l'assignatura. Qualsevol pràctica no presentada en el cas de l'avaluació continuada serà puntuada amb la nota de 0.
40
Examen final L'examen final serà el mateix pels estudiants d'avaluació continuada i avaluació única. L'estudiant haurà de respondre una sèrie de preguntes tipus test relacionades amb el temari de l'assignatura, així com algunes preguntes de resposta a desenvolupar.

Aquest examen serà recuperable si la nota final obtinguda, sumades la nota de l'examen final (60% nota final) i de les tres activitats pràctiques (40% nota final), és inferior a un 5. L'examen de recuperació tindrà preguntes de resposta a desenvolupar i no inclourà cap test.
60

Qualificació

L'avaluació continuada de l'assignatura estarà formada per dues activitats pràctiques i un examen final.

Els estudiants hauran de realitzar dues activitats pràctiques durant el curs acadèmic, una relacionada amb aspectes d'organització de les empreses i una altra sobre aspectes legals, per tal d'assolir els objectius de formació.

Les activitats pràctiques seran avaluades si es presenten dins els terminis assenyalats o es duen a terme dins les dates establertes i en el seu conjunt ponderaran un 40% de la nota final de l’assignatura. Si alguna de les notes finals no es presenta serà qualificada amb la nota de 0 a l’hora de fer la mitjana amb les demés.

L’altra part de la qualificació (60%) tindrà lloc mitjançant la realització d’un examen final el dia 1 de juny, de 10 a 12 hores. Aquest examen constarà de dues parts:
1) Una primera part de preguntes tipus test de resposta múltiple.
2) Una segona part de preguntes amb resposta a desenvolupar, amb la possibilitat de triar-ne entre diverses (p.ex. quatre preguntes a triar entre sis). Eventualment les preguntes es podran substituir per comentaris de text o casos pràctics.

Per qualificar la prova final es farà una ponderació global de les dues parts. L'alumne podrà realitzar l’examen final encara que no hagi presentat totes les activitats pràctiques.

La nota final de l’assignatura serà la suma dels valors proporcionals de les activitats pràctiques avaluades (fins a un màxim d’un 40%) i l’examen final (60%). Caldrà una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final per tal de que aquesta faci mitjana amb la nota de les pràctiques.

Si la nota final obtinguda, sumades la nota de l'examen final (60% nota final) i de les dues activitats pràctiques (40% nota final), és inferior a un 5, l'estudiant podrà fer un examen de recuperació que tindrà lloc el dia 8 de juny de 10 a 12 hores en el qual se li formularan preguntes amb resposta a desenvolupar sobre el temari i no hi haurà preguntes tipus test.

L'examen de recuperació serà el mateix i tindrà lloc a la mateixa data i franja horària pels estudiants d'avaluació continuada i avaluació única.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si l'alumne no es presenta a l’examen final serà considerat com a No Presentat.

Avaluació única:
Els estudiants d'avaluació única hauran de fer un examen final i la seva avaluació equivaldrà al 100 per 100 de la seva nota. L'examen final tindrà el mateix format que l'examen final dels estudiants d'avaluació continuada, amb una part tipus test i preguntes amb resposta a desenvolupar (veure criteris de qualificació).

Si la nota obtinguda en aquest examen és inferior a 5 tindran la possibilitat de fer un examen de recuperació, el qual no inclourà cap test de resposta múltiple i tindrà el mateix format que l'examen de recuperació dels estudiants d'avaluació continuada.

Opcionalment, l'estudiant podrà realitzar l'examen final oralment si ho sol·licita amb una antelació mínima de 30 dies.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories tindran lloc de manera presencial si les condicions de seguretat sanitària ho permeten.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

S'emprarà la plataforma del Moodle com a eina de comunicació amb l'estudiantat, procurant que la informació arribi a tots els/les estudiants.

Així mateix, els estudiants podran emprar el correu electrònic per a resoldre dubtes puntuals relacionats amb el programa. El professorat procurarà respondre els correus dins un termini màxim de 24 hores en dies lectius.

Observacions

És recomanable haver cursat abans l'assignatura "Dimensió jurídica del turisme".

Aquesta assignatura es recomana especialment a aquells estudiants interessats en els sectors del transport i la intermediació dels serveis de viatge.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si les condicions de seguretat sanitària o l'especial vulnerabilitat del estudiants a causa de la Covid-19 no permeten desenvolupar les sessions de pràctiques de manera presencial en els termes programats inicialment, les sessions que tinguin lloc per via telemàtica podran ser avaluades pels docents i hauran de respectar la franja horària establerta a començament de curs. Mitjançant aquestes sessions hom procurarà la màxima interacció amb l'alumnat.

Modificació de l'avaluació:
Si l'avaluació no es pot fer de manera presencial per raons de seguretat sanitària o per l'especial vulnerabilitat de l'estudiantat a causa de la Covid-19, els docents de l'assignatura podran realitzar un examen oral als estudiants.

Les activitats pràctiques que en aquest cas es puguin desenvolupar en línia tindran lloc els dies i hores establerts en el calendari acadèmic i podran ser avaluades pels docents.

Una realització les activitats en aquests termes farà que es pugui mantenir el sistema d'avaluació continuada de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
Si les condicions de seguretat sanitària no permeten una presencialitat mínima, les tutories es faran per via telemàtica i s'emprarà la plataforma del Moodle com a eina de comunicació amb l'estudiantat, procurant que la informació arribi a tots els/les estudiants.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.