Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Introducció, des d’una perspectiva turística, a l'estudi teòric i anàlisi pràctic dels sistemes i instruments d'intervenció espacial a diferents escales, i regulació jurídica dels diferents instruments d'ordenació i planificació. Descripció de les principals modalitats d’espais turístics i als seus mètodes de gestió i ordenació.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • CG.1 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.11 Identificar les actuacions de l'àmbit disciplinar propi que tenen incidència en les persones i o en el medi.
 • CE.8 Controlar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • CE.2 Sintetitzar, analitzar i interpretar el turisme i els seus impactes

Continguts

1. PRINCIPIS I CRITERIS BÀSICS D’ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA

          1.1. La sostenibilitat: principis, objectius i reptes per a la planificació territorial del turisme

          1.2. La planificació territorial dels espais turístics: principis bàsics i objectius

          1.3. Metodologies d'ordenació i planificació territorial turística

2. TÈCNIQUES I INSTRUMENTS PER A L’ANÀLISI I GESTIÓ TERRITORIAL TURÍSTICA

          2.1. L’ecotaxa

          2.2. Els sistemes de certificació ambiental i de qualitat turística

          2.3. La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)

          2.4. Indicadors de potencialitat i sostenibilitat turística

          2.5. La capacitat de càrrega turística

          2.6. Inventari, avaluació i jerarquització de recursos turístics

3. L’ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS

          3.1. El planejament urbanístic i el turisme de masses

          3.2. Els Plans d’Excel•lència i Dinamització Turística

          3.3. Els Plans de Requalificació de Destinacions Turístiques Madures

4. ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I TURISME

          4.1. La distinció entre l’ordenació territorial i l’urbanisme i la seva evolució històrica

          4.2. El planejament territorial: criteris i instruments de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial

          4.3. El marc jurídic de l'urbanisme i els seus principis inspiradors

          4.4. Planejament urbanístic des de la perspectiva turística

          4.5. El procediment d’aprovació del planejament urbanístic i la incidència de la legislació turística

          4.6. Breu referència a l’execució urbanística i l’atorgament de llicències

5. L’ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS LITORALS

          5.1. El problema costaner a Catalunya i l'Estat espanyol

          5.2. Règim d’ús i ocupació del domini públic maritimoterrestre d'acord amb la Llei de costes

          5.3. L’ordenació del litoral català a través dels plans directors urbanístics dels sistema costaner (PDUSC)

          5.4. La necessitat de desclassificar el sòl obsolet: l’exemple del Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona

          5.5. La Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 6,00 0 0 6,00
Prova d'avaluació 3,00 45,00 0 48,00
Sessió expositiva 24,00 30,00 0 54,00
Treball en equip 12,00 30,00 0 42,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manuel. (2020). Derecho urbanístico de Cataluña (Octava edición). Barcelona: Atelier Libros Jurídicos. Catàleg
 • Aguirre i Font, Josep M.. (2014). Régimen jurídico del litoral catalán :. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Aguirre i Font, Josep M.. (2017). L'avantprojecte de la Llei de territori : (Primera edició). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat. Catàleg
 • Socias Camacho, Joana M.. Trayter Jiménez, Joan Manuel. Aguirre i Font, Josep M.. Araguàs Galcerà, Irene. (2021). Urbanismo ambiental y cambio climático : (Primera edición). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Trayter Jiménez, Joan Manuel. Rocasalva, Carles G... El Desenvolupament de l'autogovern en matèria de territori , paisatge, litoral i urbanisme. . Catàleg
 • Nel·lo, Oriol, 1957- (2006 ). Pla director urbanístic del sistema costaner de Catalunya . Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Catàleg
 • Ordenar el territorio : la experiencia de Barcelona y Cataluña (2012 ). Valencia: Tirant Humanidades. Catàleg
 • Gifreu Font, Judith (2012 ). L'Ordenació urbanística a Catalunya . Barcelona [etc.]: Associació Catalana de Municipis i Comarques [etc.]. Catàleg
 • Antón Clavé, Salvador (2005 ). Planificación territorial del turismo . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Anton Clavé, Salvador (2012). 10 Lliçons sobre turisme. El repte de reinventar les destinacions. Planeta. Catàleg
 • Azcárate, T.; Benayas, J.; Nerilli, G. & Justel, A. (2019). Guía para un turismo sostenible. Retos y criterios para la evaluación del sector turístico ante la Agenda 2030. Madrid: REDS.
 • Casariego, Joaquín (2005 ). Reinventar el destino : reflexiones sobre el espacio turístico contemporáneo = Reinventing the destination : reflections on the contemporary tourist space . Las Palmas de Gran Canaria: ASHOTEL. Catàleg
 • Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos : guía práctica (cop. 2005 ). Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • Pérez de las Heras, Mónica (2004 ). Manual del turismo sostenible. [Madrid]: Mundi-Prensa. Recuperat 03-07-2014, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10234545 Catàleg
 • Priestley, Gerda K. Llurdés Coit, Joan Carles Vancells Farraró, Albert (cop. 2007 ). Estrategia y gestión del turismo en el municipio . Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Rivas García, Jesús (2012 ). Planificación y gestión sostenible del turismo (3ª ed.). Oviedo: Septem. Catàleg
 • Simancas Cruz, Moisés (coord.) (2016). La planificación y gestión territorial del turismo. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Vera, J. Fernando (coord.) (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Tirant Lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica Espais Litorals des de la perspectiva jurídica: Instruments de gestió i ordenació del litoral. S'avaluarà la capacitat de realitzar una diagnosi sobre el litoral d'un municipi i d'utilitzar diferents metodologies en l'estudi del litoral. 10 No
Pràctica Espais Litorals des de la perspectiva territorial: Instruments de gestió i ordenació de les platges. S'avaluarà la capacitat de realitzar una diagnosi sobre les platges d'un municipi i d'utilitzar diferents metodologies en l'estudi del litoral. 10 No
Examen 1: L'objectiu de l'activitat en el marc de l'avaluació continuada és avaluar el bloc d'anàlisi territorial de l'assignatura. S'avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides en l'estudi dels continguts d'anàlisi territorial del programa. 30
Examen 2: L'objectiu de l'activitat en el marc de l'avaluació continuada és avaluar el bloc jurídic de l'assignatura S'avaluaran els coneixements i les capacitats adquirides en l'estudi dels continguts jurídics del programa. 30
Intervencions dels estudiants durant les sessions de classe del bloc jurídic, bé sigui fent preguntes, bé oferint respostes, bé realitzant exercicis o bé intervenint en debats programats o espontanis. El professor/a valorarà de manera discrecional la qualitat de les intervencions. 10 No
Intervencions dels estudiants durant les sessions de classe del bloc territorial, bé sigui fent preguntes, bé oferint respostes, bé realitzant exercicis o bé intervenint en debats programats o espontanis. El professor/a valorarà de manera discrecional la qualitat de les intervencions. 10 No

Qualificació

La nota de l'assignatura es calcula a partir de la mitjana ponderada de les intervencions dels estudiants a classe (10% en cadascun dels blocs de l'assignatura), les dues pràctiques (10% de cadascuna de les pràctiques) i els dos exàmens (30% cadascun dels exàmens).

Per aprovar l'assignatura és obligatori obtenir una qualificació mínima de 4,5 en cadascun dels exàmens per fer la mitjana. En el supòsit de suspendre un o els dos exàmens, hi haurà un examen de recuperació (amb data 31/01/2023).

El fet de suspendre l'assignatura suposa haver-la de repetir completa el curs següent; per tant, no es guardaran notes d'exàmens o treballs d'un curs per al següent. L'estudiant que no hagi obtingut la qualificació mínima de 5 no aprovarà l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No Presentat" aquell/a estudiant que:

1. No es presenta als dos exàmens.

2. No presenta el mínim d'una pràctica.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin al sistema d'avaluació única s'avaluaran mitjançant un únic examen (amb data 20/01/2023), que representarà el 60% de la nota de l'assignatura, i dues pràctiques, que representaran el 40% de la nota de l'assignatura (20% cadascuna). Per aprovar l'assignatura és obligatori obtenir una qualificació mínima de 4,5 de l'examen. En el supòsit de suspendre l'examen hi haurà un examen de recuperació (amb data 31/01/2023).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l'assignatura caldrà obtenir una qualificació mitjana mínima de 5 i haver obtingut una qualificació mínima de 4,5 en cadascun dels exàmens per fer la mitjana.

En el supòsit de suspendre un o els dos exàmens hi haurà un examen de recuperació.

Tutoria

Les tutories presencials es concertaran via correu electrònic dels professors. En el cas de confinament es podran concertar tutories que es realitzaran per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al Moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

Observacions

- Les classes es faran en català. És imprescindible la participació activa de l'estudiant a classe.

- Alguns dels textos a analitzar estaran en llengua anglesa.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents. I a les sortides de camp amb els guions repartits per a la realització de les pràctiques.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

Assignatures recomanades

 • Dimensió jurídica del turisme
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de confinament durant les hores de classe previstes, a través de Google Meet, es realitzarà una classe virtual amb el suport del PowerPoint amb interacció dels alumnes. Alternativament també es podran substituir les classes per vídeos i posteriorment es comunicarien amb Google Meet pels dubtes.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-ho.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de tutoria i comunicació en tots els escenaris.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.