Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Perfeccionament de la llengua francesa, amb aplicació al sector turístic . L' estudiant de francès de nivell avançat haurà assolit un nivell independent (B2.1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació complexes dignes d' un nivell avançat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 1Z

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. REPÀS

          1.1. Els temps verbals

          1.2. Els pronoms relatius

          1.3. Els connectors simples

          1.4. Lèxic turístic

2. LA RECLAMACIÓ AMB LLEI VIGENT

          2.1. Competència gramatical

                    2.1.1. Els temps del passat

                    2.1.2. El subjonctiu

                    2.1.3. El condicional i la hipótesis

                    2.1.4. Els connectors

          2.2. Competència lingüística

                    2.2.1. Exemples de reclamacions (hotels, viatges)

                    2.2.2. Situacions orals de reclamació

                    2.2.3. Carta de reclamació

                    2.2.4. Resposta a una carta de reclamació

3. ART I PATRIMONI

          3.1. Competència gramatical

                    3.1.1. Introducció al "passé simple"

                    3.1.2. Les expressions de temps

                    3.1.3. Els connectors

          3.2. Competència lingüística

                    3.2.1. Presentar un monument, el seu estil, la seva història i algunes anècdotes.

                    3.2.2. Presentar un quadre, el seu estil, el seu missatge.

                    3.2.3. Visita guiada d'una ciutat, d'un barri.

4. CIVILITZACIÓ FRANCESA

          4.1. La premsa francesa

          4.2. El cinema francès

          4.3. La música francesa

5. LÈXIC

          5.1. Utilització del lèxic respecte als temes treballats

          5.2. Vocabulari familiar i argòtic

          5.3. Expressions franceses

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 13 13
Classes participatives 67 45 112
Prova d'avaluació 15 0 15
Simulacions 8 2 10
Total 90 60 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  ACTIVITATS D'APRENENTATGE PER TASQUES Totes les activitats fetes a classe poden ser avaluades. El treball fora de l'aula es obligatori i compte dintre de l'avaluació continuada(exercicis gramaticals, activitats de moodle...) 0
  PRESENTACIONS/SIMULACIONS ORALS Simulacions,debats,presentacions orals seran avaluades (mínim 6) 20
  TESTS DE LLIÇO Al final de cada unitat s'avaluarà les coneixements gramaticals i lexicals.Totes les activitats de classe poden ser avaluades. 80
  ESCRITS A CASA El estudiant haurà de fer un mínim de 10 escrits a casa. 0

  Qualificació

  Criteris de qualificació

  Els criteris de qualificació de l’assignatura és Avaluació Continuada (AC)


  - Parts de l'avaluació Continuada

  1-El 80% de cada competència feta a classe (tests de lliçó, exercicis orals i escrits i les comprensions orals i escrites)

  2- El 80% dels treballs i aquests s' hauran de lliurar dins del termini establert pel professorat. Els treballs presentats fora de termini seran corregits, però no seran tinguts en compte.

  3-El 100% d'assistència a classe.(màxim 10 absències)

  Per superar l'avaluació continuada el estudiant ha d'aconseguir un mínim del 60% i també un 50% en cada habilitat.

  -Examen final 100%
  En cas de no superar l'AC o no complir un dels requisits explicats anteriorment,la nota de l'examen final es la suma dels resultats de totes les habilitats avaluades en el examen final.
  Per superar l'assignatura,el estudiant ha d'aprovar un mínim del 50% de cada habilitat lingüística.

  Percentatge de cada habilitat pels exàmens

  Comprensió oral: 20%
  Expressió oral:20%
  Comprensió escrita: 20%
  competència gramatical:20%
  Expressió escrita:20%

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Seran "no presentats" els estudiants que no entrin a l'avaluació continuada o no hagin realitzat totes les parts de l'examen global.

  Observacions

  Al final del curs de nivell avançat 1, l'estudiant haurà de mostrar els seus coneixements, saber-fer i sabers-estar en llengua francesa en les 4 habilitats (parlar, comprendre, llegir, escriure) amb una finalitat professional: l'àmbit turístic.
  L'estudiant haurà assolit un nivell lungüístic complex, proporcionant-li sempre les eines i estratègies necessàries per tal que pugui aconseguir autonomia en el seu aprenentatge per al seu futur professional.

  L'estudiant haurà de procurar-se el material necessari pel seguiment de les classes.

  Recomanem l'ús de la bibliografia on trobareu, a més de llibres, activitats de tota mena per treballar des de casa. Reiterem, però, l'assistència regular a classe i el treball personal permetran a l'estudiant desenvolupar les 4 habilitats mencionades.
  L'estudiant haurà de dedicar a l'assignatura un mínim de 4 hores setmanal d'estudi i/o de treballs.