Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es farà ús de les 4 competències (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). D’una banda, pel que fa a les expressions oral i escrita, l’estudiant aprendrà a expressar-se oralment en situacions lligades al món del turisme així com en situacions de la vida quotidiana. També sabrà redactar postals, cartes amicals, textos descriptius. D’altra banda, al nivell de les comprensions oral i escrita, l’estudiant assolirà els coneixements necessaris per entendre converses senzilles tant del món turístic com de la vida quotidiana així com textos publicitaris, anuncis, cartes, descripcions. Per tant, tots les activitats es faran en base a situacions i tasques de la vida real.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 1X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup 2X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup 2Y

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Competències

  • utilitzar la llengua a nivell elemental
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. SALUTACIONS I PRESENTACIÓ

          1.1. Saludar i presentar-se

          1.2. Presentar algú et fer-ne la descripció

          1.3. Omplir la fitxa d'identitat personal.

          1.4. Lèxic (les expressions de salutacions, la descripció física i la vestimenta)

          1.5. Presentació del seu entorn (família, amics...)

          1.6. Competència gramatical

                    1.6.1. Els verbs simples del present

                    1.6.2. La interrogació simple (com,qui,on,quan,què).

                    1.6.3. L'expressió de presentació (c'est).

                    1.6.4. Els articles definits i indefinits

                    1.6.5. Els adjectius possessius

2. LES ACTIVITATS DE LLEURE I LES PROFESSIONS

          2.1. Descripció de les activitats de lleure (els esports, la música, els estudis...)

          2.2. Explicar l'horari setmanal (els horaris, demanar hora...)

          2.3. Identificació i presentació de professions en relació amb el turisme

          2.4. Lèxic en relació amb les professions, les activitats de lleure.

          2.5. Competència gramatical.

                    2.5.1. El present dels verbs irregulars i pronominals.

                    2.5.2. Els pronoms relatius (qui,que)

                    2.5.3. Els adjectius demonstratius

3. INFORMAR ELS VIATGERS A L'ESTACIÓ/ A L'AEROPORT/ A L'HOTEL

          3.1. Demanar i indicar les informacions per la compra d'un billet de tren o d'avió

          3.2. Demanar i indicar els horaris d'un mitjà de transport.

          3.3. Les modalitats de reservació.

          3.4. Informar i reservar a l'hotel

          3.5. Competència gramatical

                    3.5.1. Els moments del dia (repàs)

                    3.5.2. Les formes interrogatives

                    3.5.3. Els adverbis de temps

                    3.5.4. Lèxic de les hores

                    3.5.5. Lèxic dels transports

                    3.5.6. Lèxic de l'hotel (serveis, modalitats de reservació)

4. LA SITUACIÓ EN EL ESPAI

          4.1. Demanar i indicar una direcció.

          4.2. Donar informacions sobre un lloc (una ciutat, una regió...)

          4.3. Lèxic specífic

                    4.3.1. Lèxic de la ciutat (els monuments, els comerços...)

          4.4. Competència gramatical

                    4.4.1. Les preposicions de lloc.

                    4.4.2. Els verbs de desplaçament i l'imperatiu.

                    4.4.3. La negació

                    4.4.4. Repàs dels pronoms relatius i introducció del "où"

5. INFORMAR EN UNA AGENCIA DE VIATGES

          5.1. Explicar un circuit curt en futur

          5.2. Triar les destinacions i les vacances

          5.3. El temps

          5.4. Explicar un cap de setmana o un viatge en passat

          5.5. Competència gramatical

                    5.5.1. El futur: el "futur proche" i el "futur simple"

                    5.5.2. Introducció al passat amb el "passé-composé"

                    5.5.3. Preposicions( repàs)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 10 10
Classes participatives 76 49 125
Resolució d'exercicis 10 0 10
Simulacions 4 1 5
Total 90 60 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACTIVITATS D'APRENENTATGE PER TASQUES Totes les activitats fetes a classe poden ser avaluades.(activitats de Moodle, llibre d'exercicis...) 0
PRESENTACIONS/ SIMULACIONS ORALS simulacions, presentacions orals de l'estudiant seran avaluades (mínim 6) 30
TESTS DE LLIÇO Després de cada dues unitats s'avaluaran les competències adquirides. També poden haver exercicis avaluats a classe. 70
ESCRITS A CASA mínim 9 escrits a casa. 0

Qualificació

Criteris de qualificació

Per aprovar l'assignatura, els estudiants tenen dos opcions:
- Avaluació continuada
- Examen final

Avaluació Continuada (AC):
Per aprovar avaluació continuada, l'estudiant ha de tenir:

• una assistència de 100% de les classes.(amb 10 absències màxim)

• 80% de les proves de cada competència fetes a classe (tests de lliçó, orals , expressions escrites , comprensions orals i escrites).

Les proves es desglossen de la següent manera:
Les proves d'avaluació continuada 100 %
- Expressió oral 30% mínim 5 situacions orals
- Comprensió oral 20% mínim 4 comprensions orals a classe
- Comprensió escrita i lèxic 10% mínim 4 comprensions escrites
- Ús de la llengua 20% mínim 4 tests d’ús de la llengua
- Expressió escrita 20% mínim 4 expressions escrites

• 80% dels treballs fora del aula (activitats Moodle, escrits, exercicis …) i que s'hauran de lliurar dins del termini establert pel professorat. Els treballs presentats fora de termini seran corregits però no comptaran per l'avaluació continuada.

Per superar la assignatura, el estudiant ha d'aconseguir un mínim del 60% i també ha d'aconseguir un 50 % de cada habilitat .


Examen final 100%

En cas de no superar l'avaluació continuada o no complir uns dels requisits explicats anteriorment,la nota de l'examen final es la suma dels resultats de totes les habilitats lingüístiques avaluades en el examen final.

Per superar la assignatura, el estudiant ha d'aprovar un mínim del 50% de cada habilitat lingüística.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin a l'avaluació continuada o no hagin realitzat totes les parts de l'examen final.

Observacions

Recomanem l'ús de la bibliografia on trobareu activitats de tota mena per treballar des de casa. L'estudiant haurà de fer servir les activats del suport virtual. L' estudiant haurà de procurar-se el material necessari pel seguiment de les classes.
No obstant això, l'assistència regular a classe i el treball personal permetran a l'estudiant desenvolupar les 4 habilitats mencionades. L'estudiant haurà de dedicar a l'assignatura unes 4 hores mínim setmanal d'estudi i/o de treballs.