Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció al Dret turístic. La normativa turística i els contractes turístics. Les administracions públiques i la seva activitat turística. L'actuació administrativa en matèria turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ  / MARIA DE LA PAZ RODRIGUEZ SANCHEZ  / PERE SALO MANERA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. Les administracions públiques i el turisme

          1.1. L’administració pública turística

                    1.1.1. El concepte d’administració pública i els seus principis constitucionals

                    1.1.2. Les administracions territorials i l’administració institucional en matèria turística

          1.2. L’ordenament administratiu turístic

                    1.2.1. La Constitució, la Llei i les normes amb força de Llei

                    1.2.2. El reglament

2. L’actuació administrativa en matèria turística

          2.1. Procediment administratiu en l'activitat turística

                    2.1.1. Concepte i principis del procediment

                    2.1.2. Estructura i fases del procediment

                    2.1.3. Desestiment, renuncia i caducitat

                    2.1.4. Tramitació simplificada del procediment administratiu

                    2.1.5. Obligació de resoldre de l'administració. El silenci administratiu. Termes i terminis.

          2.2. Acte administratiu en l'activitat turística

                    2.2.1. Concepte, elements i requisits

                    2.2.2. Efectes jurídics i validesa. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat dels actes administratius

                    2.2.3. L’executivitat dels actes administratius i els mitjans d’execució forçosa

          2.3. Garanties front l’actuació administrativa

                    2.3.1. Capacitat d'obrar i interessats en els procediments administratius

                    2.3.2. La ciutadania i els seus drets

                    2.3.3. La llengua en les relacions entre administració i ciutadania

                    2.3.4. La revisió d'ofici dels actes administratius

                    2.3.5. Els recursos administratius

                    2.3.6. Breu referència a la jurisdicció contenciosa administrativa

3. Nocions sobre Dret Turístic

          3.1. Dret, ordenament jurídic i branques del Dret Privat. L’anomenat Dret Privat del Turisme.

          3.2. Les fonts del Dret en l’àmbit del turisme. Eficàcia i aplicació de les normes jurídiques.

          3.3. Les persones i el Dret en el turisme. L'empresari turístic.

4. Introducció als contractes turístics

          4.1. Definició, elements i característiques.

          4.2. La protecció del turista com a consumidor i usuari: 4.2.1. Informació precontractual. 4.2.2. Pràctiques comercials deslleials. 4.2.3. Requisits relacionats amb la perfecció del contracte. 4.2.4. Condicions generals de la contractació i clàusules abusives. 4.2.5. Contractació electrònica de serveis turístics.

          4.3. Altres aspectes contractuals: 4.3.1. Execució del contracte. Incompliment i conseqüències. 4.3.2. Responsabilitat contractual i extracontractual. 4.3.3. Modificació i cessió del contracte. 4.3.4. Extinció del contracte.

          4.4. Classificació dels contractes turístics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 15 30
Classes expositives 30 40 70
Prova d'avaluació 4 16 20
Resolució d'exercicis 15 15 30
Total 64 86 150

Bibliografia

  • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2017 ). Derecho administrativo. Parte general (Tercera edició). Barcelona: Atelier. Catàleg
  • Cosculluela Montaner, Luis (2008 ). Manual de derecho administrativo (19ª ed). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
  • Pérez Guerra, Raúl (2010 ). Dret de les activitats turístiques (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
  • Barba de Vega, José (2010). Introducción al Derecho Privado del Turismo (4a ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
  • Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel; Moreno-Torres Herrera, María Luisa (coords.) (2011). Introducción al Derecho turístico: (adaptado a los nuevos estudios de grado) (1a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Ramallo Miñán, Elena del Pilar (2013). Manual básico del Derecho turístico (1a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Franch Fluxà, Juan (cop. 2015 ). Manual de contratación turística . Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la primera i segona lliçó del programa en relació a les administracions públiques i la seva activitat turística; així com l'actuació administrativa en matèria turística. Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 30
Avaluació de la tercera i quarta lliçó del programa en relació a les nocions sobre Dret Turístic i introducció als contractes. Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 30
Bloc dret públic: Pràctica -en grup o individual- i/o d’altres exercicis on es tindrà en compte la participació a l’aula. S'avaluarà la capacitat de resoldre un supòsit pràctic des de la perspectiva jurídica del dret públic 20
Bloc dret privat: Pràctica -en grup o individual- i/o d’altres exercicis on es tindrà en compte la participació a l’aula. S'avaluarà la capacitat de resoldre un supòsit pràctic des de la perspectiva jurídica del dret privat. 20

Qualificació

A) L'assignatura s'impartirà en règim d'avaluació continuada i la nota s'obtindrà a partir de diverses activitats:

- 60% de la nota: Hi haurà dos exàmens, un per cada bloc, que es faran al finalitzar el període respectiu de docència i que, en total, representen un 60 % de la nota final (30 % + 30 %).
- 40% de la nota: un 20 % correspondrà a cada bloc. En aquest sentit, en cadascuna de les parts, els professors, al començament de la seva docència, podran proposar una pràctica -en grup o individual- i/o d’altres exercicis on es tindrà en compte la participació a l’aula.

Per tal de poder aprovar l’assignatura mitjançant l'avaluació continuada, és condició indispensable obtenir almenys una nota de 4 en cadascun del esmentats exàmens parcials i que la mitjana final sigui igual o superior a 5. En cas contrari, no es calcularia la mitjana i l'alumne suspendria l'avaluació continuada, podent accedir a l'examen de recuperació.

En aquest sentit, l’assistència a les classes de pràctiques prèviament programades per cada docent serà obligatòria en un 75 %. En cas de no complir-se amb aquest mínim, l’alumne no serà avaluat de la part pràctica del bloc corresponent.

B) Els alumnes que no superin l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, podran presentar-se a l'examen teòric final, que en aquest cas valdrà el 100% de la nota.

Per altra banda, el fet de suspendre l'assignatura suposa haver-la de repetir completa el curs següent; per tant, no es guardaran notes d'exàmens o treballs d'un curs per al següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No Presentat" aquell/a estudiant que:
1. No es presenta als dos exàmens.
2. No presenta la pràctica.

Observacions

- Les classes es faran en català. És molt recomanable la participació activa de l'estudiant a classe.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents.

- És necessària l'assistència a les sessions pràctiques i l'estudi del material que s'hi proporcioni. El contingut de les pràctiques ajuda a comprendre la informació de les sessions teòriques, i també serà objecte d'avaluació.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

- L'estudiant s'ha de reservar els dies que s'indicaran com a data dels exàmens. Aquestes dates són generals per a tothom; NO es faran excepcions, ni convocatòries especials per CAP motiu.