Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Amb aquesta assignatura es pretén assolir que l'estudiant sàpiga analitzar i interpretar les informacions dels comptes anuals per poder valorar l'empresa, permetent-li objectivar quin és el valor del negoci, determinant-li un valor de mercat. Aquesta matèria és una eina de planificació sobre les estratègies tècniques, econòmiques, financeres, humanes, etc. amb l'objectiu de reconduir la unitat econòmica a una situació positiva econòmicament i financera.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET  / MARIA ANGELS FARRERAS NOGUER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria
  • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
  • CIFCE4- Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa per analitzar, interpretar i revisar els resultats de la informació comptable
  • CIFCE6- Registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts

Continguts

1. Mètodes de valoració d'empreses

          1.1. Balanç

          1.2. Comptes de resultats

          1.3. Goodwill

          1.4. Descompte de fluxos

          1.5. Creació de valor

2. Pla de viabilitat empresarial

          2.1. Estudi general del negoci i l'activitat

          2.2. Anàlisi d'estratègies

          2.3. Determinació metodologia financera a utilitzar

          2.4. Anàlisis sectorial de l'empresa

          2.5. Anàlisi DAFO

          2.6. Elaboració del comptes previsionals de l'explotació

          2.7. Elaboració dels estats comptables previsionals econòmics i financers

3. Informes econòmics i financers

          3.1. Informes de reduccions i ampliacions de capital

          3.2. Informes per expedients de regulació de treball

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 20 0 20
Classes participatives 11 47 58
Elaboració de treballs 10 50 60
Exposició dels estudiants 3 3 6
Prova d'avaluació 6 0 6
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Colecciones Francis Lefebvre AE (2018). Aspectos prácticos de la Valoración de Empresas . Francis Lefebvre.
  • Amat Salas, Oriol (2016). Valoración y compraventa de empresas: Con casos prácticos resueltos. Profit.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs S'avaluarà el contingut del treball en grup 50
Exposició oral S'avaluarà la presentació dels treballs en grup 10
Proves d'avaluació Es realitzarà una prova al final de cada tema 40

Qualificació

Aquesta assignatura s’avaluarà mitjançant la resolució de casos pràctics, en grup, la puntuació dels quals representarà el 50% de la nota de l’assignatura (activitat no recuperable).
La presentació d’aquests casos serà el 10% de la nota global.
El restant 40% correspondrà a les diferents proves d’avaluació continuada que es realitzaran durant el curs.
Per poder fer la mitjana entre aquestes puntuacions, caldrà obtenir un mínim de 5 punts en la realització de les proves individuals.
En el cas de no superar les proves d'avaluació continuada per aquesta via es podrà realitzar l'examen final de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'estudiant que no compleixi cap dels criteris d'avaluació especificats.

Assignatures recomanades

  • Comptabilitat financera
  • Interpretació d'estats financers
  • Introducció a la comptabilitat