Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA HELENA BENITO MUNDET  / PILAR MORERA BASULDO
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 9- 10:30, dv 10:30- 12

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
 • Saber registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts.

Continguts

1. ASPECTES GENERALS DE LA COMPTABILITAT FINANCERA

          1.1. Introducció

          1.2. El Pla general de comptabilitat

          1.3. El marc conceptual de la comptabilitat

2. IMMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE

          2.1. Introducció

          2.2. Adquisicions

          2.3. Pèrdues de valor: reversibles i irreversibles

          2.4. Baixes d'inventari

3. INVERSIONS FINANCERES

          3.1. Introducció

          3.2. Inversions financeres en valors mobiliaris

          3.3. Altres inversions financeres

4. CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRÀFIC

          4.1. Introducció

          4.2. Efectes comercials

          4.3. Moneda estrangera

          4.4. Envasos i embalatges

5. DESPESES I INGRESSOS

          5.1. Introducció

          5.2. Despeses de personal

          5.3. Subvencions

          5.4. La periodificació

6. EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA: FONTS ALIENES

          6.1. Introducció

          6.2. Préstecs

          6.3. Pòlisses de crèdit

          6.4. L'arrendament financer

7. EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA: FONTS PRÒPIES

          7.1. Introducció

          7.2. Constitució de societats

          7.3. Distribució de beneficis

8. IMPOSTS SOBRE SOCIETATS

          8.1. Introducció

          8.2. Obligacions tributàries de l'IS

          8.3. Els pagaments fraccionats

          8.4. Càlcul i registre de l'IS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 6 18 24
Classes participatives 10,5 12 22,5
Classes pràctiques 20 45 65
Elaboració de treballs 3 15 18
Prova d'avaluació 4,5 10 14,5
Resolució d'exercicis 6 0 6
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Albelda Pérez, Esther (cop. 2017 ). Introducción a la contabilidad financiera : ejercicios básicos :|badaptado al Real Decreto 602 (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cantorna Agra, Sara (cop. 2016 ). Contabilidad de las operaciones societarias . Madrid: Garceta. Catàleg
 • Lladó Badosa, Miquel (2009 ). Curs de comptabilitat financera . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Martínez Alfonso, Antonio Pascual (2016 ). Casos prácticos del PGC y PGC Pymes y sus implicaciones fiscales (5ª ed.). Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer. Catàleg
 • Omeñaca García, Jesús (cop. 2008 ). Contabilidad general (11a ed.). Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Omeñaca García, Jesús (2008 ). Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades (6a ed). Barcelona: Deusto. Recuperat 28-06-2010, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10317178 Catàleg
 • Pla General de Comptabilitat : edició universitària (DL 2008 ). Madrid [etc.]: McGrawHill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques d'informàtica S'avalua un exercici realitzat mitjançant un programa informàtic de comptabilitat. 10
Elaboració de treballs S'avalua el treball presentat en el seu conjunt: format, contingut, presentació,... 30
Proves d'avaluació S'avaluen els continguts impartits. 60

Qualificació

Els estudiants podran optar per fer avaluació continuada, o no fer-la. Si opten per fer-la, hauran d'assistir un mínim d'un 80% de les classes. En aquest cas el sistema d'avaluació es basarà en qualificar les activitats següents:
- Pràctiques d'informàtica
- Presentació de treballs
- Proves d'avaluació

Les pràctiques d'informàtica (10%) consisteixen en la resolució d'un exercici de cicle comptable complet utilitzant un programa informàtic de comptabilitat. Aquesta activitat no és recuperable.

Els estudiants hauran de presentar un treball (30%) que consisteix en una simulació de l'activitat d'una empresa, també utilitzant un programa informàtic de comptabilitat. Es podrà fer per equips. Aquesta activitat no és recuperable.

Hi haurà dues proves d'avaluació (60%), aproximadament a mitjans i a finals del semestre. La primera equivaldrà a un 25% d'aquesta part de la nota, i la segona el 75% restant.

Als estudiants que no optin per fer l'avaluació continuada se'ls avaluarà amb un examen final. Aquells que ho desitgin podran presentar un treball com el que fan els d'avaluació continuada. En aquest cas, la nota final es calcularà un 30% el treball i un 70% l'examen, sempre i quan la nota de l'examen sigui superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran no presentats aquells estudiants que no compleixin amb les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la comptabilitat
 • Matemàtiques empresarials