Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’objectiu principal d’aquest curs és el d’aprofundir en el coneixement del Pla General de Comptabilitat i, per això, es requereix haver assolit prèviament coneixements introductoris de comptabilitat i de matemàtica financera. Es desenvolupen els diferents apartats del programa fent referència explícitament al Marc Conceptual i a les Normes de Valoració del PGC. En cadascun dels apartats del temari es realitzen casos pràctics per fer entenedors els conceptes teòrics.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
 • Saber registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts.

Continguts

1. PLA GENERAL DE COMPTABILITAT

          1.1. El marc conceptual

          1.2. Principis comptables

          1.3. Comptes anuals

2. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

          2.1. Introducció

          2.2. IVA soportat i repercutit

          2.3. IVA en operacions internacionals

          2.4. Liquidacions d’IVA

3. IMPOST DE SOCIETATS

          3.1. Introducció

          3.2. Obligacions tributàries de l'IS

          3.3. Els pagaments fraccionats

          3.4. Càlcul i registre de l'IS

4. IMMOBILITZAT

          4.1. Subvencions de capital

          4.2. Pèrdues de valor: reversibles i irreversibles

          4.3. Leasing

5. EL FINANÇAMENT DE L’EMPRESA

          5.1. Introducció

          5.2. El capital

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 0 6
Classes expositives 4 18 22
Classes participatives 10,5 12 22,5
Classes pràctiques 16 45 61
Elaboració de treballs 3 15 18
Prova d'avaluació 4,5 10 14,5
Resolució d'exercicis 6 0 6
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Albelda Pérez, Esther (cop. 2017 ). Introducción a la contabilidad financiera : ejercicios básicos :|badaptado al Real Decreto 602 (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cantorna Agra, Sara (cop. 2016 ). Contabilidad de las operaciones societarias . Madrid: Garceta. Catàleg
 • Lladó Badosa, Miquel (2009 ). Curs de comptabilitat financera . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Martínez Alfonso, Antonio Pascual (2016 ). Casos prácticos del PGC y PGC Pymes y sus implicaciones fiscales (5ª ed.). Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer. Catàleg
 • Omeñaca García, Jesús (cop. 2008 ). Contabilidad general (11a ed.). Bilbao: Deusto. Catàleg
 • Omeñaca García, Jesús (2008 ). Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades (6a ed). Barcelona: Deusto. Recuperat 28-06-2010, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10317178 Catàleg
 • Pla General de Comptabilitat : edició universitària (DL 2008 ). Madrid [etc.]: McGrawHill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Reptes i reflexions Es valoraran les solucions plantejades als reptes i el contingut de les reflexions 5
Pràctiques d'informàtica S'avalua un exercici realitzat mitjançant un programa informàtic de comptabilitat. 5
Elaboració de treballs S'avalua el treball presentat en el seu conjunt: format, contingut, presentació,... 30
Proves d'avaluació S'avaluen els continguts impartits. 60

Qualificació

Els estudiants podran optar per fer avaluació continuada, o no fer-la. Si opten per fer-la, hauran d'assistir un mínim d'un 80% de les classes. En aquest cas el sistema d'avaluació es basarà en qualificar les activitats següents:
- Pràctiques d'informàtica
- Presentació de treballs
- Proves d'avaluació

Les pràctiques d'informàtica (10%) consisteixen en la resolució d'un exercici de cicle comptable complet utilitzant un programa informàtic de comptabilitat. Aquesta activitat no és recuperable.

Els estudiants hauran de presentar un treball (30%) que consisteix en una simulació de l'activitat d'una empresa, també utilitzant un programa informàtic de comptabilitat. Es podrà fer per equips. Aquesta activitat no és recuperable.

Hi haurà dues proves d'avaluació (60%), aproximadament a mitjans i a finals del semestre. La primera equivaldrà a un 25% d'aquesta part de la nota, i la segona el 75% restant.

Als estudiants que no optin per fer l'avaluació continuada se'ls avaluarà amb un examen final. Aquells que ho desitgin podran presentar un treball com el que fan els d'avaluació continuada. En aquest cas, la nota final es calcularà un 30% el treball i un 70% l'examen, sempre i quan la nota de l'examen sigui superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran no presentats aquells estudiants que no compleixin amb les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Introducció a la comptabilitat
 • Matemàtiques empresarials