Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Amb aquesta assignatura s’inicia l’estudi de la disciplina comptable a partir dels seus conceptes i principis més bàsics i fonamentals. És la base per poder aprofundir en àrees més específiques com són la comptabilitat financera, la interpretació dels estats financers, els costos, la comptabilitat avançada i l’auditoria, entre altres, que s’imparteixen en els cursos següents Objectius: L’objectiu principal és d’entendre la comptabilitat com la informació útil per prendre decisions en la gestió de l’empresa. Per això cal dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament els estats comptables, principalment el balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys, que s’elaboren a partir de les operacions que realitza l’empresa. Per portar-ho a terme caldrà realitzar l’estudi i coneixement dels principis comptables generalment acceptats, terminologia específica, instruments i procediments, que són específics, característics i propis de la comptabilitat. Per prendre una decisió és necessari disposar d’informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial, sigui quin sigui l’àmbit d’actuació. És evident que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l’empresa i el resultat de la gestió, per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables. Metodologia: Al ser una assignatura semi presencial les classes consistiran en la resolució dels dubtes sorgits durant l’estudi previ que l’alumne ha realitzar i en la resolució d’algun cas pràctic i /o debat sobre el tema treballat per lo que no hi haurà classes presencials pròpiament dites, sinó que la metodologia que s’utilitzarà serà la de la classe invertida o flipped classroom, és a dir, l’estudiant disposarà dels materials necessaris per treballar a fora de l’aula, per aquest motiu tindrà un material multimèdia que estarà composat per la sinergia de les següents metodologies docents: • L’storytelling (com l’eina capaç de connectar emocionalment a l’estudiant a través d’una història) • L’aprenentatge reflexiu • Mapes conceptuals • Feedback directe • Feedback personalitzat • Utilització de mitjans àudio-visuals sobre la part teòrica de l’assignatura Aquesta sinergia de metodologies docents permeten que tots els alumnes puguin disposar de les eines més adients a la seva forma d’aprendre. Sabem que n’existeixen diferents formes: el Visual, l’Auditiu, i el Kinestesic (corporal). Quan es pensa en imatges, per exemple visualitzem la pàgina del llibre que ens proporciona la informació que necessitem o quan en alguna conferencia es prefereix llegir les fotocopies o diapositives a seguir l’explicació oral, és perquè aquestes persones són més visuals, per això en el contingut de l’assignatura hi trobaran els mapes conceptuals que els permetran de forma molt ràpida establir connexions o relacions entre diferents idees i conceptes. Les persones que tenen una forma d’aprendre més auditiva disposaran dels mitjans àudio-visuals i també al llarg de tots els temes tindran a la seva disposició un recurs d’àudio que els ajudarà tant per continguts teòrics com per la pràctica de la nostra assignatura, ja que aquests estudiants aprenen millor quan reben les explicacions oralment. De forma molt simplificada els estudiants kinestèsics aprenen quan fan coses, per exemple, situant-ho a la nostra assignatura podria ser un projecte, per aquesta raó també a través del Moodle tindran una pràctica d’una empresa real que desenvoluparan al llarga de tot el curs. Al treballar en aquesta empresa i haver de prendre decisions sobre diferents escenaris que se’ls presentarà farà que és sentin part d’aquest projecte empresarial. A l’aula es destinaran tres hores setmanals de presencialitat voluntària on es resoldran, com ja s’ha comentat anteriorment, tots els dubtes sorgits durant l’estudi i treball de l’assignatura, tant de tipus teòric com pràctic, també es realitzaran debats per fomentar les competències transversals d’expressió oral i crítica. Per això a través de la conjunció de totes aquestes metodologies s’espera que com va dir Confuci: “ M’ho van explicar i ho vaig oblidar. Ho vaig veure i ho vaig entendre. Ho vaig fer i ho vaig aprendre.” A més es disposarà de tota la informació necessària per complementar l’ estudi i treball a l’espai Moodle. Aquest serà l’espai de comunicació constant que hi haurà entre el professor i l’alumne. Serà l’espai on s’hauran de penjar la majoria de tasques que s’hauran de desenvolupar al llarg del curs. Per poder portar fer forma adequada tant temporalment com de coneixements, aquesta assignatura abans de cada setmana es penjarà en aquest espai la planificació exhaustiva de l’estudi que cal realitzar cada dia de la setmana. Materials de l’assignatura: Com ja s’ha avançat, la característica principal del material didàctic és el seu contingut bàsic i, pensat i elaborat per a estudiants no presencials. Els autors han procurat desenvolupar cada tema de forma que l’alumne pugui estudiar i entendre el tema per ell mateix, d’aquesta forma es potenciarà de forma intensiva la seva autonomia per l’adquisició de coneixements i per aquest motiu en cada tema es disposa de: • La sintetització de la part teòrica • La utilització de material àudio- visual de la teoria que expliquen de forma molt sintetitzada els principals continguts teòrics de l’assignatura. • Mapa conceptual de cada tema • Eines de treball pràctiques • Solucionari de les eines de treball (feddback directe) • Aprenentatge reflexiu a través del feedback personalitzat A més durant el treball de cada tema al Moodle es disposarà uns exercicis pràctics amb la seva solució. Per poder assolir el coneixement d’aquesta assignatura és necessari intentar fer tota la pràctica que tindreu a l’espai multimèdia i al Moodle de forma continuada, la planificació setmanal us ajudarà poder portar a terme aquest assoliment. Si hi ha quelcom que no s’entén o subsisteix dubte, cal plantejar-ho a l’aula presencial amb el professor per obtenir els aclariments oportuns.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
 • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
 • Conèixer les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial.
 • Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa.
 • Saber registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts.

Continguts

1. El contingut d'aquesta assignatura es divideix en 10 temes, tal com figura a continuació. Els temes/mòduls són consecutius, i es recomana que l'estudiant segueixi l'ordre establert a l'hora de treballar els diferents temes. L'estudi de cada tema suposa una dedicació de 30 hores de mitjana. Els continguts són bàsics i cal assolir-los progressivament, tal i com han estat programats pels seus autors.

2. L'estructura patrimonial

3. Introducció a la normativa comptable

4. Estudi dinàmic del patrimoni

5. Teoria dels comptes

6. Els llibres de comptabilitat

7. Els estats comptables

8. El resultat periòdic de l'exercici

9. El cicle comptable

10. Representació i mesura comptable de les magnituds econòmiques

11. Fases del cicle comptable

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 0 20
Classes pràctiques 0 98 98
Elaboració de treballs 0 42 42
Prova d'avaluació 32 32 64
Tutories 76 0 76
Total 128 172 300

Bibliografia

 • Baraldés i Capdevila, Marissa (2008 ). Guia didàctica per a l'estudi de la comptabilitat general (2a ed. rev i ampl.). Girona: Documenta universitaria. Catàleg
 • Camacho Miñano, María del Mar (2010 ). Introducción a la contabilidad financiera . Madrid, [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Cañibano Calvo, Leandro (1991 ). Contabilidad : análisis contable de la realidad económica (6ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cañibano Calvo, Leandro (1996 ). Prácticas de contabilidad (5ª ed). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Rodríguez Ariza, L., López Pérez, M. V. y Pérez López, M. C. (2017). Manual de Contabilidad general. Granada: Avicam.
 • Rodríguez Ariza, L., López Pérez, M. V. y Pérez López, M. C. (2017). Técnica Registral y Casos prácticos. Granada: Avicam.
 • Serra Salvador, Vicente (2010). Sistemas contables de información financiera: una introducción a la contabilidad. Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Urías Valiente, Jesús (cop. 1997 ). Introducción a la contabilidad : teoría y supuestos . Madrid: Pirámide. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Entrega de reflexions Constarà de diferents lliuraments d'aprenentatge reflexiu desenvolupats al llarg del curs 10
Proves d'avaluació continuada L’AC constarà de 4 proves i tindran la següent puntuació:
AC1 15%
AC2 25%
AC3 15%
AC4 35%
90

Qualificació

L’avaluació d’aquesta assignatura es realitzarà a través de l’avaluació continuada (AC), essent l'AC4 una prova final presencial i obligatòria per a tots els estudiants i l’entrega de les reflexions fruit de l’aprenentatge reflexiu.

a. L’AC constarà de 4 proves i tindran la següent puntuació:
AC1 15%
AC2 25%
AC3 15%
AC4 35%
Total AC 90% de la nota final

b. Entrega de totes les reflexions 10% de la nota final


Les proves d’AC1 i AC3, així com les reflexions es faran de forma virtual, pel contrari les AC2 i AC4 seran presencials i aquesta última (AC4) serà presencial i obligatòria per a tots els estudiants.

Per poder tenir nota d’AC caldrà haver fet com a mínim 3 de les 4 proves, però serà del tot necessari presentar l’AC4 ja que és la que conté tots els conceptes estudiats durant el curs. Si no es presenta l’AC4 no es podrà aprovar el curs a través de l'AC.

En cas de no superar l'AC l'estudiant podrà accedir a l'examen final de recuperació presencial.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que un estudiant és No Presentat quan no realitzi les proves obligatòries indicades durant el curs.

Observacions

..