Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'empresa com a institució social i econòmica. Gestió dels recursos humans.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BALAGUE CANADELL  / MARTA REIXACH JORDÀ
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 9-10:30, dj 9-10:30

Competències

  • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
  • Crear àmbits de treball cooperatiu on puguin aflorar i multiplicar-se les potencialitats del treball individual i participar-hi.
  • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a resoldre problemes empresarials amb tècniques de suport a la presa de decisions.
  • Organitzar els recursos humans en el context empresarial.
  • Entendre el procès directiu i desenvolupar un marc conceptual per a l'anàlisi de les decisions directives.

Continguts

1. A la recerca del màxim potencial

          1.1. Una economia en crisi o una crisi de l'economia?

          1.2. I si les persones tornessin a somiar?

          1.3. Una proposta personal: El Diamant del Creixement

2. Intel·ligència emocional en el treball

          2.1. La presa de decisions en un entorn canviant

          2.2. Emocions i presa de decisions

          2.3. Organitzacions emocionalment intel·ligents

3. Comunicació estratègica a l'organització

          3.1. Concepte i importància de la comunicació

          3.2. Millorant la comunicació

4. Motivació a l'entorn laboral

          4.1. Marc conceptual

          4.2. Motivació i comportament

          4.3. Una visió de conjunt

5. Gestió del talent

          5.1. El talent: El gran actiu

          5.2. Lideratge

          5.3. Coaching

          5.4. Mindfulness

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6 20 26
Classes expositives 16 0 16
Classes participatives 1 0 1
Classes pràctiques 19 20 39
Elaboració de treballs 1 27 28
Prova d'avaluació 0 20 20
Treball en equip 2 18 20
Total 45 105 150

Bibliografia

  • Castiñeira, A. & Lozano, J. M. (2012). El poliedre del lideratge. Una aprox. a problemàtica dels valors en el lideratge. Barcelona: Barcino. Catàleg
  • Caruso, D. R. & Salovey, P. (2005). El directivo emocionalmente inteligente. La Inteligencia Emocional en la Empresa. Madrid: Algaba Ediciones.
  • Hersey, P., Blanchard, K. H. & Johnson, D. E. (2013). Management of Organizational Behavior. Leading Human Resources (10ª). New Jersey (USA): Pearson Education, International Edition. Catàleg
  • Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Eds.) (2010). Motivation and Action (2nd Edition). New York: Cambridge University Press. Catàleg
  • Coyle, D. (2009). Las claves del talento ¿Quién dijo que el talento és innato? Aprende a desarroll. Barcelona: Planeta/Zenith.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball sobre un llibre a elegir Treball voluntari 5
Síntesi de les sessions de classe A penjar al Moodle el mateix dia de la sessió. Només poden presentar l'activitat els assistents a la sessió corresponent. Mínim de síntesis per poder presentar-se a l'examen: 60% 10
Participació argumentada Voluntària per a l’avaluació, però indispensable per a una correcta comprensió dels continguts 10
Establiment d'un pla de desenvolupament i/o millora d'una competència personal i/o professional Treball a entregar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 10
Elaboració i presentació d'un treball en equip Treball a entregar i a presentar per poder presentar-se a l’examen de l’assignatura i indispensable per a una bona assimilació dels continguts 10
Activitats complementàries d’aprenentatge Activitats i/o treballs voluntaris, indispensables per a una millor integració dels continguts 10
Examen final A realitzar necessàriament per poder aprovar l'assignatura 45

Qualificació

L'avaluació de l'aprofitament de l'assignatura es farà seguint els següents criteris i puntuacions màximes*:

- Treball entregat sobre un llibre a elegir (5% de la nota final):

Llista de llibres entre els que elegir:
Els relacionats en el programa desenvolupat de l'assignatura.

Contingut i estructura del treball:
.Resum propi (no copiat) dels aspectes més importants del llibre.
.Findings: Breu relació de les conclusions fonamentals a les que arriba el llibre.
.Keywords: Relació d’un màxim de 6 paraules clau que caracteritzin l’àmbit en el que es situa el llibre.
.Aportacions personals obtingudes del llibre a nivell de coneixement i d’aplicació.
.Reflexions finals.

Qualificació:
A parts iguales entre els cinc apartats contemplats en l’estructura.

- Síntesi de les sessions de classe (10% de la nota final):

Contingut i estructura:
Aspectes més importants tractats durant la sessió i utilitat i aplicació personal i/o professional dels mateixos.

Qualificació:
.Màxima puntuació de cada síntesi penjada al Moodle, sempre i quan s’adeqüi als continguts de les sessions.
.Puntuació global de l'activitat: Mitjana de les puntuacions de les síntesis penjades, ponderada pel tant per cent de les síntesis penjades.

- Participació argumentada (10% de la nota final):

Contingut:
Compartir coneixements i experiències que afavoreixin l’aprenentatge col•lectiu en les sessions de classe.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Establiment d’un pla de desenvolupament i/o millora d’una competència personal i/o professional (10% de la nota final):

Contingut i estructura:
Referències, entre altres:
.Mañas Rodríguez, Miguel Ángel (2011). Plan estratégico personal. Madrid: Pirámide.
.Gimbert (Xavier) (2010), Pensar estratégicamente: modelos, conceptos y reflexiones, Barcelona, Deusto.

Qualificació:
Contingut (65% de la nota del treball):
. Compliment dels objectius establerts.
. Selecciona i sistematitza la informació de forma eficient.
. La metodologia és adequada.
. Les conclusions són correctes i estan ben argumentades.
. Arriba a resultats significatius i rellevants.
Presentació escrita (35% de la nota del treball):
. L'estructura és adequada (portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusions, fonts bibliogràfiques, altres).
. El text és coherent, clar, cohesionat, precís i gramaticalment correcte.
. La bibliografia és correcta i actualitzada i el seu ús és apropiat.

- Elaboració i presentació d'un treball en equip (10% de la nota final):

Llista de temes entre els que elegir:
Qualsevol tema amb entitat dins del programa de l’assignatura.

Contingut i estructura:
Basats en articles i documents científics.

Qualificació:
Contingut (60% de la nota del treball):
Vegeu mateix punt de l’activitat anterior.
Presentació escrita (20% de la nota del treball):
Vegeu mateix punt de l’activitat anterior.
Presentació oral i defensa (20% de la nota del treball):
. L'estructura de la presentació és adequada.
. Fa un ús encertat de recursos visuals i/o tecnològics per enriquir la presentació.
. Els arguments s'expressen amb claredat, de manera coherent i entenedora.
. L'alumne ha respost de manera adequada a les preguntes formulades.
. L'alumne demostra coneixement i domini del tema analitzat.
. L'alumne administra el temps disponible per a la presentació de manera adient.

- Activitats complementàries d’aprenentatge (10% de la nota final):

Contingut:
Activitats i/o treballs relacionats amb la consolidació de les competències de l’assignatura. Entre ells, el disseny i posada en marxa del TFG i projectes de caire professional i la presentació pública del pla de desenvolupament.

Qualificació:
Autoavaluació o coavaluació, si fos el cas*.

- Examen final (45% de la nota final):

Contingut:
Coneixements adquirits del programa impartit, la seva aplicació a treballs individuals i en equip i les lectures, treballs complementaris i altres activitats realitzades.

Qualificació:
.Suma de les puntuacions de les qüestions d’examen.
.No requereix nota mínima.

NOTA: Si algun dels treballs entregats està plagiat o copiat, la nota final de l'assignatura serà un zero.

*Possibilitat d’ampliar o de reduir l’autoavalució i/o la coavaluació en funció de l’aprofitament del curs, entès com el nivell de participació i compromís i del treball individual i col•lectiu del grup de classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant es considerarà No Presentat quan es donin un o els dos criteris següents:
- No hagi entregat algun o tots els treballs d'obligada entrega.
- I/o no s'hagi presentat a l'examen final.

Observacions

Metodologia docent:
-Combinació de classes magistrals dinàmiques i participatives.
-Es requereix la participació activa de l’estudiant.
-Es potencia el treball en equip.
-Es visionen documents audiovisuals relacionats amb la matèria del curs.
-La bibliografia penjada al web serveix de suport al treball realitzat en les sessions, però no pot substituir-lo, ni tampoc al treball personal, i només és una part de la que hi ha incorporada a cada tema.

Atenció a l’estudiant:
Pot resoldre els dubtes sobre alguns conceptes, però no pot substituir la interacció ni el necessari debat de les sessions de classe.

Nota important:
Per al bon desenvolupament del curs, l'estudiant ha d'assistir al grup que està matriculat.